اتصالات گالوانیزه توپی برزیل TUPY

اتصالات گالوانیزه توپی برزیل TUPY
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/8/11
شرح کالا/سایز(اینچ)1/23/411-1/41-1/222-1/23456
زانو8.50011.50017.50024.00033.00078.000115.000125.000200.000330.000440.000
چپقی8.70012.00018.00025.00034.00080.000118.000135.000210.000تماس بگیریدتماس بگیرید
سراه9.00012.50018.50027.00035.00082.000125.000145.000220.000480.000تماس بگیرید
بوشن لبه دار7.5009.50012.50019.00021.00042.00072.00095.000115.000260.000330.000
مغزی7.80010.00013.50021.00022.00052.00075.000100.000125.000285.000360.000
درپوش3.5004.0006.00011.00016.00019.00050.00055.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
مهره ماسوره گالوانیزه24.00037.00044.00075.00095.000170.000285.000330.000420.000تماس بگیریدتماس بگیرید
مهره ماسوره سیاه21.00033.00040.00068.00085.000155.000270.000300.000380.000تماس بگیریدتماس بگیرید
روپیچ9.50011.00017.50022.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
زانو 45 درجه8.50011.50017.50024.00033.00078.000115.000125.000200.000تماس بگیریدتماس بگیرید
چپقی 45 درجه8.70012.00018.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
اتصالات سه راهی تبدیلی گالوانیزه توپی برزیل TUPY
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
98/8/11
شرح کالا/سایز(اینچ)1/23/411-1/41-1/222-1/23456
سه راه تبدیلی 3/414.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راه تبدیلی 121.00021.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راه تبدیلی 1/4-130.00030.00030.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راه تبدیلی 1/2-138.00038.00038.00038.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راه تبدیلی 285.00085.00085.00085.00085.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راه تبدیلی 1/2-2تماس بگیریدتماس بگیرید135.000135.000135.000135.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راه تبدیلی 3تماس بگیریدتماس بگیرید170.000170.000170.000170.000170.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راه تبدیلی 4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید240.000240.000240.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
اتصالات تبدیل گالوانیزه توپی برزیل TUPY
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/8/11
شرح کالا/سایز(اینچ)1/23/411-1/41-1/222-1/23456
تبدیل 3/46.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
تبدیل 111.00011.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
تبدیل 1/4-116.00016.00016.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
تبدیل 1/2-118.00018.00018.00018.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
تبدیل 224.00024.00024.00024.00024.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
تبدیل 1/2-2تماس بگیریدتماس بگیرید45.00045.00045.00045.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
تبدیل 3تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید65.00065.00065.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
تبدیل 4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید95.00095.00095.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
تبدیل 5تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید115.000تماس بگیریدتماس بگیرید

 

 

})
شماره تماس
تلگرام