اتصالات گالوانیزه توپی برزیل TUPY

اتصالات گالوانیزه توپی برزیل TUPY
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/11/07
شرح کالا/سایز(اینچ)1/23/411-1/41-1/222-1/23456
زانو9.50012.50019.50026.00037.00087.000125.000135.000220.000380.000480.000
چپقی9.70013.00020.00027.00038.00088.000130.000150.000230.000تماس بگیریدتماس بگیرید
سراه10.00013.50020.50030.00040.00090.000135.000160.000240.000520.000تماس بگیرید
بوشن لبه دار8.20010.50013.50021.00023.00046.00078.000105.000125.000285.000380.000
مغزی8.50011.00015.00023.00024.00058.00085.000110.000135.000320.000400.000
درپوش3.8004.8006.80012.00018.00021.00055.00060.000190.000تماس بگیریدتماس بگیرید
مهره ماسوره گالوانیزه26.00042.00048.00083.000105.000190.000320.000380.000460.000تماس بگیریدتماس بگیرید
مهره ماسوره سیاه23.00038.00044.00075.00095.000170.000300.000340.000420.000تماس بگیریدتماس بگیرید
روپیچ10.50012.00019.50024.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
زانو 45 درجه9.50012.50019.50026.00037.00087.000125.000135.000220.000تماس بگیریدتماس بگیرید
چپقی 45 درجه9.70013.00020.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
اتصالات سه راهی تبدیلی گالوانیزه توپی برزیل TUPY
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
98/11/07
شرح کالا/سایز(اینچ)1/23/411-1/41-1/222-1/23456
سه راه تبدیلی 3/416.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راه تبدیلی 123.00023.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راه تبدیلی 1/4-134.00034.00034.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راه تبدیلی 1/2-142.00042.00042.00042.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راه تبدیلی 295.00095.00095.00095.00095.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راه تبدیلی 1/2-2تماس بگیریدتماس بگیرید150.000150.000150.000150.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راه تبدیلی 3تماس بگیریدتماس بگیرید190.000190.000190.000190.000190.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راه تبدیلی 4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید260.000260.000260.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
اتصالات تبدیل گالوانیزه توپی برزیل TUPY
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/11/07
شرح کالا/سایز(اینچ)1/23/411-1/41-1/222-1/23456
تبدیل 3/46.800تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
تبدیل 112.00012.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
تبدیل 1/4-118.00018.00018.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
تبدیل 1/2-119.50019.50019.50019.500تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
تبدیل 226.00026.00026.00026.00026.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
تبدیل 1/2-2تماس بگیریدتماس بگیرید48.00048.00048.00048.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
تبدیل 3تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید75.00075.00075.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
تبدیل 4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید105.000105.000105.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
تبدیل 5تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید125.000تماس بگیریدتماس بگیرید

 

 

})