اندازه گير فلو با اثر كوريوليس(flowmeters mass)

اندازه-گير-لول-از-نوع-شناوري

اندازه گير فلو با اثر كوريوليس(flowmeters mass)

اندازه گير فلو با اثر كوريوليس(flowmeters mass) 600 400 مدیرسایت آهن یک

اندازه گير فلو با اثر كوريوليس(flowmeters mass)

در اين اندازه گير معمولا دبي جرمي بجاي دبي حجمي اندازه گيري مي شود (دبي جرمي برابر است با
حاصلضرب دبي حجمي در چگالي)
در اين اندازه گير سيال به جرمm با سرعت v در مسير طوري حركت مي كند كه خود مسير با سرعت زاويه
اي ωدر حال حركت مي باشد.همانطور كه در شكل (۲-۷۲) نشان داده شده جهت ايجاد نوسانات مسير يك يا
دو عدد كويل متحرك مغناطيسي در لوله U شكل تعبيه شده است.

اساس-كار-فلومتر-بروش-كوريوليس

در صورتيكه در مسير سيال عبور كندباعث ايجاد نيروي كوريوليس مي شود اين نيرو باعث نا هماهنگي در
نوسانات منظم در طول مسير مي شود براي آشكار سازي اين نوسانات نامنظم دو عددآشكار ساز در مسير قرارمي
دهند.
آشكار سازها هر كدام سيگنالهاي سينوسي ايجاد مي كنند كه با هم اختلاف فاز دارند اين اختلاف زمان
ملاك اندازه گير ي مي شود.(شكل(۲-۷۳) با توجه به رابطه زير:

فرمول

t:∆اختلاف فاز بين دو آشكارساز
C :ضريب الاستيكي لوله
r :شعاع لوله Uشكل

منحنی-ورود-فلو

الف: منحني مشخصه قبل از ورود فلو
ب: منحني مشخصه بعد از ورود فلو

يك نمونه فلو متر عملي در شكل(۲-۷۴ ) نشان داده شده است

فلومتر-نوع-كوريوليس

اندازه گير فلو جامدات

موادجامد معمولاتوسط نوارهاي نقاله جابجا مي شوند .ماسه،خاك،چغندرقند،گندم،و…… نمونه هايي از اين
قبيل مي باشند .فلو مواد جامد مي تواند بصورت حجمي يا جرمي اندازه گيري شود .
اندازه گيري دبي حجمي در صورتيكه حجم مواد موجود بر واحد طول (V)نوار نقاله مشخص باشد به سادگي
با داشتن سرعت نوار( ν) نقاله طبق رابطه زير بدست مي آيد.

Q = V.v

در صورتيكه دبي وزني را بخواهند داريم:

Q = M.v

همانطور كه در شكل(۲-۷۵) نشان داده شده است براي اندازه گيري وزن مواد جامد كه شكل نامنظمي دارند
وروي نوار نقاله در حركت هستند چون دبي لحظه اي متغير است از چند سنسور جهت اندازه گيري استفاده مي
شود ودر انتها با انتگرالگيري، دبي متوسط اندازه گيري مي شود.

اندازه-گير-وزن-از-روش-انتگرا-لي

دقت اندازه گيري در روش فوق كم است در شكل (۲-۷۶) روش ديگر بيان شده است.

اندازه-گير-وزن-از-روش-كوپل-نيرو

در اين روش نقاله ۱مواد را بر روي نقاله ۲تخليه مي كند نقاله۲ باسرعتي ثابت توسط يك موتور سنكرون
حركت مي كند .چون سرعت موتور سنكرون ثابت است هر چه وزن مواد تخليه شده بر روي نقاله ۲بيشتر باشد
موتور مجبور به توليد كوپل بيشتري است .از تغييرات كوپل ايجاد شده وزن مواد بدست آمده وبا داشتن سرعت
نوار نقاله مي توان دبي وزني را بدست آورد.

كنترل سطح و روشهاي اندازه گيري آن

كنترل سطح از فعاليتهاي مهم در اتوماسيون پروسههاي صنعتي ميباشد، هدف از كنترل سطح ،تعيين
نسبت يا ميزان يك يا چند ماده در يك مخزن است.
در زير چند نمونه از مواردي كه كنترل سطح در آن الزامي است بيان شده است.
– جلوگيري از سر ريز شدن مواد از مخزن كه باعث ايجاد خسارت به محيط مي شود.
– جهت كنترل صحيح پروسه چون ميزان سطح مخزن باعث كم و زياد شدن فشار شده وسيستم را بسمت
ناپايداري سوق مي دهد.
– كم وزياد شدن بيش از حد لول(Level ) باعث اخلال در جدا سازي در برجها مي شود.
– كم شدن بيش از حد لول باعث اخلال در سيستمهاي كنترلي (پمپ هاو…..) مي شود.
– خالي شدن لوله ها در هيتر ها باعث صدمه زياد به سيستم مي شود
اندازه سطح پروسه را مي توان برحسب طول ،درصد ،وزن ،حجم و….. بيان نمودكه همه موارددرحين كاليبره
نمودن ترانسميتر انجام مي شود.
چند نمونه ازعواملي كه در انتخاب اندازه گيرهاي سطح موثر است عبارتند از:

 • الف: حداكثر وحداقل دما و: ميزان رطوبت براي جامدات گرانولي
 • ب: حداكثر وحداقل فشار ز: سرعت وقدرت همزن
 • ج: شكل هندسي مخزن(تانك) ح: نحوه تغييرات سرعت صوت در ماده مورد نظر
 • د: جنس بدنه مخزن ط: ميزان هدايت الکتريکی ماده مورد نظر
 • ه:مواد شيميايي پروسس ي: مقرون به صرفه بودن

اندازه گيري سطح به دو صورت كلي انجام مي شود كه عبارتند از

۱-روش مستقيم ۲ -روش غير مستقيم

روش مستقيم

در روش مستقيم با مشاهده خود ماده مورد اندازه گيري سطح اندازه گيري مي شود.

روش غير مستقيم

در روش غير مستقيم با اندازه گيري يكي از موارد مانند فشار ،مقاومت، نيروي ارشميدوس و…… لول را اندازه
گيري مي كنند.

اندازه گير هاي سطح به دسته هاي زير تقسيم مي شود.

 • ۱ -اندازه گير هاي ارتفاع از روش مكانيكي
 • ۲ -اندازه گير هاي ارتفاع از روش تغييرات فشار
 • ۳ -اندازه گير هاي ارتفاع از روش الكتريكي
 • ۴ -اندازه گير هاي ارتفاع از روش نوري

– اندازه گيري سطح از روش مكانيكي

در اين روش تغيير در سطح مواد باعث تغيير در وضعيت عنصر اندازه گير شده ،اين تغيير وضعيت ملاكي
جهت اندازه گيري است.

به دسته هاي زير تقسيم مي شود.

 • ۱ -اندازه گيري لول با استفاده ازشناور(Floater )
 • ۲ -اندازه گيري لول با استفاده ازglass Sight
 • ۳ -اندازه گيري لول با استفاده ازDisplacer

اندازه گيري لول با استفاده ازشناور(Floater)

اين اندازه گير بر اساس قوانين فيزيكي،نيروي فشار مايعات،خاصيت الكترومغناطيسي، جذب ودفع قطبهاي
غير همنام وهمنام طراحي شده است.يك نوع از اين اندازه گير لول گيج نام دارد.بدنه آن لوله استوانه اي شكل
مي باشد كه از ناحيه فلنجها ي مربوطه به صورت عمودي بر روي مخازن وصل مي گردد.
مايع درون مخزن از دو نازل به داخل لوله استوانه اي هدايت شده وفلوتر داراي خاصيت آهنرباي دائمي
راشناور مي سازد .با تغيير سطح مايع،فلوتر به حركت درآمده ودر اثر قوانين فوق الذكر وتغيير رنگ غلطكها، سطح
مايع مخزن نشان داده مي شود.نمونه اي از اين لول گيج در شكل (۲-۷۷ ) نشان داده شده است.
در بعضي مواقع بجاي گروه حلقه مي توان يك حلقه قرار داد كه با بالا رفتن لول حلقه به همراه فلوتر بالا
وپايين مي رود.

اندازه-گير-لول-از-نوع-شناوري

كاربرد اين اندازه گيرها براي لول درام ها، بويلرها وساير تانكهايي كه داراي فشار پايين مي باشند است.اگر
بخواهيم فرمانهايي را جهت stop و start نمودن پمپها يا آلارم جهت اطلاع اتاق كنترل ارسال گردد ميتوان از
سوئيچهايي(سنسور لول) استفاده نمود تا در موقع لازم پمپ ها را onوoff نمايد.

نوع ديگري از اين اندازه گير در داخل محل مورد نظر قرار مي گيرد وبه ازاي تغيير سطح، فلوتر مغناطيسي
جابجا شده و باعث حركت پيستون آهني و انتقال لول درام به ترانسميتر مي شوددرترا نسميتر ، ۲۰ma-4ايجاد
مي گردد و بطور پيوسته به اتاق كنترل ارسال مي گردد.در شكل(۲-۷۸) اسا س كار اين اندازه گير نشان داده
شده است.

ترانسميتر-لول-از-نوع-شناوري

در شكل (۲-۷۹) انواع اندازه گير هاي مغناطيسي و محل نصب آنها درمخزن ها نشان داده شده است.

محل-نصب-اندازه-گير-لول-از-نوع-شناوري

مزايا :

بدليل عدم ارتباط مكانيكي و الكتريكي بين قطعات داخل و خارج آن،اين دستگاه با امنيت بيشتري قابل
نصب است.
۱ -امكان ديد ازفواصل دور(درحالت حلقه اي)
۲ -قابل استفاده در حرارت بالا وفشار كاري متوسط
۳ -قابل ساخت در طولهاي مختلف
۴ -داراي قابليت ارسال فرمانهاي مختلف

معايب

 1. قابل استفاده در فشار بالانيست
 2. دانسيته سيال بايدبين۳ − ۶٫۰ ( كيلوگرم برمتر مكعب) باشد
 3. براي اندازه گيري لول مواد باويسكوزيته بالا استفاده نمي شود

در مواقعي كه ارسال پيوسته اطلاعات براي اپراتورالزامي نباشديا اينكه جهت اطمينان بيشترازلول ترا-
نسميتر نصب شده در محل از لول سوئيچ استفاده مي شود. درلول سوئيچ ها تغيير سطح مايع موجب حركت
فلوتر ميشود حركت فلوتر باعث عمل نمودن ليميت سوئيچ شده و فرمانهاي مورد نياز به مدار الكتريكي جهت
كنترل آلارمها و دستگاههايي نظير سلونوئيد هاو الكتروموتورها ارسال مي گردد.

ليميت سوئيچ هاي تعبيه شده داراي دو كنتاكت (اتصال)يكي باز(NO)وديگري بسته (NC) مي باشد كه بر
اساس نوع كاربرد،آنها را مي بندند.يكي از حالتها كه در صنعت كاربرد زيادي دارداين است كه سوئيچ پائيني كه
اصطلاحا LSL) low swich level ) مي نامند راNOو بقيه راNCمي بندند چون در صورتي كه لول كمتر از
LSL شود آلارم وفرمان مورد نظر ارسال و اگر لول بالا تر از حد سوئيچهاي بالايي شد نيزآلارم وفرمان ارسال
گردد،معمولا بستگي به حساسيت سيستم تعدادي سوئيچ بر روي مخزن استفاده مي شود. نمونه اي از اين اندازه
گيرها درشكل (۲-۸۰)نشان داده شده است. سوئيچ-لول-از-نوع-شناوري-و-نوع-اتصال-آنمحل نصب روي مخزن در شكل (۲-۸۱ ) نشان داده شده است.

محل-نصب-اندازه-گير-لول-و-سوئيچ-از-نوع-شناوري