اندازه گیر لوله بوردن

اندازه-گير-دم-(بيلوز)

اندازه گیر لوله بوردن

اندازه گیر لوله بوردن 600 400 مدیرسایت آهن یک

لوله بوردن يك لوله مسدود به شكل دسته عصا ميباشد ( حدود ۲۵۰ درجه )، كه وقتي فشار به آن اعمال
شود به دليل تفاوت اندازه محيط بيروني و دروني، تمايل به راست شدن پيدا ميكند در اين حالت اندازه
تغيير وضعيت لوله متناسب با فشار مورد اندازهگيري است.

حوزه اندازه گيري لوله بوردن بيشتر از ديافراگم و كپسول ميباشد و معمولا براي اندازه گيري فشارهاي
۳۵kpaتا ۱۰۰kpa مورد استفاده واقع ميشود. در عمل ممكن است لوله بوردن بر حسب كاربرد به صورتهاي
ديگر نيز ساخته شود. اساس كار اين اندازهگير در شكل(۲-۵۰ ) آمده است.
درصورتيكه بخواهيم حوزه اندازه گيري را افزايش دهند لوله بوردن بصورت مارپيچ در نظر گرفته ميشود
همانطور كه در شكل(۲-۵۰-B) نمايش داده شده است

اندازه-گير-فشار-از-نوع-لوله-بوردن

( بيلوز ) دم اندازه گير

دم يا بيلوز ساختماني شبيه به آكاردئون يا دم آهنگري دارد. ساختار آكاردئوني بيلوز موجب انبساط آن در
اثر اعمال فشار ميشود و اندازه جابجائي متناسب با فشار مورد اندازهگيري است. رابطه فشار با باز و بسته
شدن بيلوز شبيه به رابطهاي است كه در يك فنر وجود دارد و ميتوان آن را بصورت زير نوشت:

(X=Ks (PA

در رابطه فوق، P فشار مورد اندازهگيري ، A سطح بيلوز و Ks ضريب بيلوز (ضريب فنري) است.
معمولا حوزه جابجايي بيلوز حدود ۵ الي ۱۰ % كل طول آن ميباشد. توجه نمائيد از آنجائيكه فشار محيط
خارج بيلوز فشار اتمسفر ميباشد، بنابراين بيلوز، فشار نسبي را اندازهگيري مي نمايد.شكل (۲-۵۱)ساختمان
كلي يك بيلوز را نشان ميدهد

اندازه-گير-دم-(بيلوز)

آلياژهائيكه براي ساخت بيلوز استفاده ميشود معمولا همان آلياژهائي هستند كه براي ساخت ديافراگم
هاي فلزي وكپسول ها مورد استفاده قرار مي گيرند.
معمولا در كنترل ولوهاي PCVاز بيلوز استفاده ميگردد

اندازه گيرهاي الكتريكي فشار

در اندازه گيرهاي مانومتري و ارتجاعي معمولا فشار اندازهگيري شده تبديل به كميتي الكتريكي ميشود. اين
امر استفاده از قطعات و اجزاي اضافي و افزايش هزينه را به دنبال دارد و همچنين احتمال وارد شدن نويز و
ايجاد خطا را افزايش ميدهد. اندازهگيرهاي الكتريكي فشار علاوه بر مزاياي خاص اندازهگيرهاي الكتريكي،
فشار را مستقيما به كميتي الكتريكي تبديل مينمايند و از ايننظر صرفه جويي قابل ملاحظهاي در هزينه
ميشود و همچنين دقت اندازهگيري نيز افزايش مي يابد. در اين بخش چندين نمونه از اندازهگيرهاي
الكتريكي فشار معرفي ميشود.

استرين گيجها

استرين گيجها معروفترين اندازه گيرهاي الكتريكي فشار هستند و اساساً براي اندازه گيري فشارهاي بالا
مورد استفاده ميگيرند. شماي كلي اين اندازه گيرها در شكل(۲-۵۲ ) نشان داده شدهاست.

شماي-كلي-استرين-گيج

– هرگاه بر جسمي نيرو وارد شود (كشش يا فشار) جسم در جهت نيرو تغيير طول ميدهد. نسبت اين
تغيير طول به طول اوليه جسم، كرنش گفته ميشود.

فرمول

دراين رابطه ، L ∆تغيير طول L0 طول اوليه و σ كرنش است. قانون هوك رابطه كرنش با نيروي اعمالي(فشار) را بيان ميدارد.

فرمول

دراين رابطه ، P فشار، F نيرو و A سطح جسم است كه نيرو بر آن وارد ميشود. Y ضريبي است كه به
آن مدول يانگ گفته ميشود.
رابطه فوق بيان ميدارد كه هرگاه جسمي تحت فشار (نيرو) قرار گيرد تغيير طول ميدهد و اين تغيير
طول در مقاومت الكتريكي يك جسم تغييراتي ايجاد مي كند كه از رابطه زير بدست مي آيد

فرمول

در استرين گيجها براي نشان دادن تغييرات مقاومت در اثر تغيير طول، ضريبي به نام فاكتور گيج تعريف
ميشود، كه به صورت زير بيان ميشود

Gf=∆R/R ÷∆L/L

در رابطه فوق، R و L به ترتيب مقاومت و طول جسم در حالت آزاد (بدون اعمال نيرو) ميباشند. فاكتور
گيج در استرينگيجهاي صنعتي حدود ۲ مي باشد به اين معني كه اگر طول جسم به اندازه ۱ %تغيير كند،
مقاومت آن به اندازه ۲ % تغيير خواهد كرد. براي تبديل تغييرات مقاومت الكتريكي به سيگنال الكتريكي(ولتاژ
يا جريان) معمولا از مدار پل وتسون استفاده ميشود.

فشار ظرفيتي اندازه  گيرهاي

ظرفيت يك خازن از رابطه زير بدست ميآيد

C=ε A÷X

دراين رابطه ، A سطح جوشنها، X فاصله جوشنها از يكديگر و ε ضريب ديالكتريك خازن ميباشد.
مطابق رابطه فوق تغيير هر يك از اجزا موجب تغيير ظرفيت خازن ميگردد. در اندازهگيرهاي خازني، اغلب
فشار مورد اندازهگيري به جابجايي و تغيير فاصله جوشنها تبديل ميشود و تغيير فاصله جوشنها نيز منجر
به تغيير طرفيت خازن ميگردد. تغيير ظرفيت نيز معمولا توسط يك پل AC و يا يك مدار اسيلاتور تبديل به
ولتاژ يا فركانسي متناسب با فشار ميگردد. شكل (۲-۵۳ )يك اندازهگير فشار خازني را نشان ميدهد. در اين
اندازهگير، فشار موجب جابجايي ديافراگم ميشود و جابجائي ديافراگم نيز فاصله بين دو جوش و نهايتا ظرفيت
خازن را تغيير ميدهد.

فرمول

اندازه گيرهاي پيزو الكتريكي فشار

عناصر پيزوالكتريك عناصري با قابليت تبديل انرژي مكانيكي به الكتريكي و بر عكس ميباشند. مطابق
شكل (۲-۵۴ (هرگاه يك عنصر پيزو الكترويك مانند كوارتز تحت فشار P قرار گيرد ميلي ولتمتر ولتاژي
متناسب با فشار را نشان خواهد داد. از اين خاصيت براي اندازهگيري فشار ميتوان استفاده نمود.

اندازه-گير-فشار-با-عناصر-يزوالكتريك