تبدیل درزدار

تبدیل درزدار
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/12/14
شرح کالاسایز (اینچ)قیمت هر عدد (تومان)
تبدیل درزدار1/2*3/41.550
تبدیل درزدار1/2*12.300
تبدیل درزدار3/4*12.300
تبدیل درزدار1*1-1/42.750
تبدیل درزدار1/2*1-1/43.000
تبدیل درزدار3/4*1-1/43.000
تبدیل درزدار1*1-1/23.500
تبدیل درزدار1-1/4*1-1/23.500
تبدیل درزدار1/2*1-1/24.200
تبدیل درزدار3/4*1-1/24.200
تبدیل درزدار1-1/4*26.300
تبدیل درزدار1-1/2*26.300
تبدیل درزدار1*26.700
تبدیل درزدار1/2*29.300
تبدیل درزدار3/4*29.300
تبدیل درزدار1-1/2*2-1/29.600
تبدیل درزدار2*2-1/29.600
تبدیل درزدار1*2-1/210.400
تبدیل درزدار1-1/4*2-1/210.400
تبدیل درزدار1-1/2*311.500
تبدیل درزدار2*311.500
تبدیل درزدار2-1/2*311.500
تبدیل درزدار1*313.000
تبدیل درزدار1-1/4*313.000
تبدیل درزدار3*413.200
تبدیل درزدار2-1/2*413.200
تبدیل درزدار2*414.700
تبدیل درزدار1-1/4*416.500
تبدیل درزدار1-1/2*416.500
تبدیل درزدار3*522.000
تبدیل درزدار4*522.000
تبدیل درزدار2-1/2*528.000
تبدیل درزدار4*634.700
تبدیل درزدار5*634.700
تبدیل درزدار3*646.000
تبدیل درزدار2-1/2*646.000