تبدیل مانیسمان

تبدیل مانیسمان
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/6/13
شرح کالاسایز (اینچ)قیمت هر عدد (تومان)
تبدیل مانیسمان1/2*3/43.500
تبدیل مانیسمان1/2*14.000
تبدیل مانیسمان3/4*14.000
تبدیل مانیسمان1*1-1/44.300
تبدیل مانیسمان1/2*1-1/44.500
تبدیل مانیسمان3/4*1-1/44.500
تبدیل مانیسمان1*1-1/25.900
تبدیل مانیسمان1-1/4*1-1/25.900
تبدیل مانیسمان1/2*1-1/26.400
تبدیل مانیسمان3/4*1-1/26.400
تبدیل مانیسمان1-1/4*29.300
تبدیل مانیسمان1-1/2*29.300
تبدیل مانیسمان1*29.700
تبدیل مانیسمان1/2*210.900
تبدیل مانیسمان3/4*210.900
تبدیل مانیسمان1-1/2*2-1/212.000
تبدیل مانیسمان2*2-1/212.000
تبدیل مانیسمان1*2-1/213.000
تبدیل مانیسمان1-1/4*2-1/213.000
تبدیل مانیسمان1-1/2*318.000
تبدیل مانیسمان2*318.000
تبدیل مانیسمان2-1/2*318.000
تبدیل مانیسمان1*322.000
تبدیل مانیسمان1-1/4*322.000
تبدیل مانیسمان3*430.000
تبدیل مانیسمان2-1/2*430.000
تبدیل مانیسمان2*433.000
تبدیل مانیسمان1-1/4*438.500
تبدیل مانیسمان1-1/2*438.500
تبدیل مانیسمان3*565.000
تبدیل مانیسمان4*565.000
تبدیل مانیسمان2-1/2*569.000
تبدیل مانیسمان4*669.000
تبدیل مانیسمان5*669.000
تبدیل مانیسمان3*683.600
تبدیل مانیسمان2-1/2*683.600

 

})
شماره تماس
تلگرام