تبدیل مانیسمان

تبدیل مانیسمان
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/12/14
شرح کالاسایز (اینچ)قیمت هر عدد (تومان)
تبدیل مانیسمان1/2*3/43.850
تبدیل مانیسمان1/2*14.500
تبدیل مانیسمان3/4*14.500
تبدیل مانیسمان1*1-1/46.100
تبدیل مانیسمان1/2*1-1/46.200
تبدیل مانیسمان3/4*1-1/46.200
تبدیل مانیسمان1*1-1/27.800
تبدیل مانیسمان1-1/4*1-1/27.800
تبدیل مانیسمان1/2*1-1/28.600
تبدیل مانیسمان3/4*1-1/28.600
تبدیل مانیسمان1-1/4*212.500
تبدیل مانیسمان1-1/2*212.500
تبدیل مانیسمان1*213.200
تبدیل مانیسمان1/2*214.500
تبدیل مانیسمان3/4*214.500
تبدیل مانیسمان1-1/2*2-1/218.500
تبدیل مانیسمان2*2-1/218.500
تبدیل مانیسمان1*2-1/221.000
تبدیل مانیسمان1-1/4*2-1/221.000
تبدیل مانیسمان1-1/2*323.100
تبدیل مانیسمان2*323.100
تبدیل مانیسمان2-1/2*323.100
تبدیل مانیسمان1*327.300
تبدیل مانیسمان1-1/4*327.300
تبدیل مانیسمان3*447.200
تبدیل مانیسمان2-1/2*447.200
تبدیل مانیسمان2*452.500
تبدیل مانیسمان1-1/4*457.750
تبدیل مانیسمان1-1/2*457.750
تبدیل مانیسمان3*5115.500
تبدیل مانیسمان4*5115.500
تبدیل مانیسمان2-1/2*5176.400
تبدیل مانیسمان4*6130.200
تبدیل مانیسمان5*6130.200
تبدیل مانیسمان3*6157.500
تبدیل مانیسمان2-1/2*6157.500

 

})