واحد-واگن-برگردان

واحد-واگن-برگردان

واحد-واگن-برگردان 150 150 آهن یک

فرآیند انتقال سنگ آهن به واحد گندله