توری-مرغی

توری-مرغی

توری-مرغی 150 150 مدیرسایت آهن یک

این ویدیو جهت آشنایی بیشتر شما با انواع توری های مرغی و کاربرد آن ها در صنعت می باشد.