سه راهی درزدار

سه راهی مساوی درزدار
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/12/14
شرح کالاسایز (اینچ)قیمت هر عدد (تومان)
سه راهی مساوی درزدار1/21.950
سه راهی مساوی درزدار3/42.500
سه راهی مساوی درزدار13.650
سه راهی مساوی درزدار1-1/45.800
سه راهی مساوی درزدار1-1/27.700
سه راهی مساوی درزدار211.500
سه راهی مساوی درزدار2-1/217.000
سه راهی مساوی درزدار321.200
سه راهی مساوی درزدار437.500
سه راهی مساوی درزدار578.700
سه راهی مساوی درزدار6115.000

 

سه راهی تبدیل درزدار
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/11/28
شرح کالاسایز (اینچ)قیمت هر عدد (تومان)
سه راهی تبدیل درزدار1/2*13.400
سه راهی تبدیل درزدار3/4*13.400
سه راهی تبدیل درزدار1/2*1-1/45.200
سه راهی تبدیل درزدار3/4*1-1/45.200
سه راهی تبدیل درزدار1*1-1/45.800
سه راهی تبدیل درزدار1/2*1-1/26.600
سه راهی تبدیل درزدار3/4*1-1/26.600
سه راهی تبدیل درزدار1*1-1/26.600
سه راهی تبدیل درزدار1-1/4*1-1/27.700
سه راهی تبدیل درزدار1/2*210.000
سه راهی تبدیل درزدار3/4*210.000
سه راهی تبدیل درزدار1*210.000
سه راهی تبدیل درزدار1-1/4*210.000
سه راهی تبدیل درزدار1-1/2*211.500
سه راهی تبدیل درزدار1/2*2-1/214.600
سه راهی تبدیل درزدار3/4*2-1/214.600
سه راهی تبدیل درزدار1*2-1/214.600
سه راهی تبدیل درزدار1-1/4*2-1/214.600
سه راهی تبدیل درزدار1-1/2*2-1/217.000
سه راهی تبدیل درزدار2*2-1/217.000
سه راهی تبدیل درزدار1/2*319.500
سه راهی تبدیل درزدار3/4*319.500
سه راهی تبدیل درزدار1*319.500
سه راهی تبدیل درزدار1-1/4*319.500
سه راهی تبدیل درزدار1-1/2*321.200
سه راهی تبدیل درزدار2*321.200
سه راهی تبدیل درزدار2-1/2*321.200
سه راهی تبدیل درزدار1*435.000
سه راهی تبدیل درزدار1-1/4*435.000
سه راهی تبدیل درزدار1-1/2*435.000
سه راهی تبدیل درزدار2*438.000
سه راهی تبدیل درزدار2-1/2*438.000
سه راهی تبدیل درزدار3*438.000