سه راهی مانیسمان

سه راهی مساوی مانیسمان
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/12/14
شرح کالاسایز (اینچ)قیمت هر عدد (تومان)
سه راهی مساوی مانیسمان1/24.700
سه راهی مساوی مانیسمان3/46.500
سه راهی مساوی مانیسمان18.300
سه راهی مساوی مانیسمان1-1/412.600
سه راهی مساوی مانیسمان1-1/216.400
سه راهی مساوی مانیسمان223.700
سه راهی مساوی مانیسمان2-1/238.500
سه راهی مساوی مانیسمان348.400
سه راهی مساوی مانیسمان4116.000
سه راهی مساوی مانیسمان5تماس بگیرید
سه راهی مساوی مانیسمان6291.000
سه راهی تبدیل مانیسمان
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/11/08
شرح کالاسایز (اینچ)قیمت هر عدد (تومان)
سه راهی تبدیل مانیسمان1/2*17.800
سه راهی تبدیل مانیسمان3/4*17.800
سه راهی تبدیل مانیسمان1/2*1-1/411.300
سه راهی تبدیل مانیسمان3/4*1-1/411.300
سه راهی تبدیل مانیسمان1*1-1/412.600
سه راهی تبدیل مانیسمان1/2*1-1/213.700
سه راهی تبدیل مانیسمان3/4*1-1/213.700
سه راهی تبدیل مانیسمان1*1-1/213.700
سه راهی تبدیل مانیسمان1-1/4*1-1/216.400
سه راهی تبدیل مانیسمان1/2*220.500
سه راهی تبدیل مانیسمان3/4*220.500
سه راهی تبدیل مانیسمان1*220.500
سه راهی تبدیل مانیسمان1-1/4*220.500
سه راهی تبدیل مانیسمان1-1/2*224.000
سه راهی تبدیل مانیسمان1/2*2-1/234.000
سه راهی تبدیل مانیسمان3/4*2-1/234.000
سه راهی تبدیل مانیسمان1*2-1/234.000
سه راهی تبدیل مانیسمان1-1/4*2-1/234.000
سه راهی تبدیل مانیسمان1-1/2*2-1/238.500
سه راهی تبدیل مانیسمان2*2-1/238.500
سه راهی تبدیل مانیسمان1/2*344.000
سه راهی تبدیل مانیسمان3/4*344.000
سه راهی تبدیل مانیسمان1*344.000
سه راهی تبدیل مانیسمان1-1/4*344.000
سه راهی تبدیل مانیسمان1-1/2*348.500
سه راهی تبدیل مانیسمان2*348.500
سه راهی تبدیل مانیسمان2-1/2*348.500
سه راهی تبدیل مانیسمان1*4107.000
سه راهی تبدیل مانیسمان1-1/4*4107.000
سه راهی تبدیل مانیسمان1-1/2*4107.000
سه راهی تبدیل مانیسمان2*4116.000
سه راهی تبدیل مانیسمان2-1/2*4116.000
سه راهی تبدیل مانیسمان3*4116.000

 

})