سه راهی مانیسمان

سه راهی مساوی مانیسمان
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/6/13
شرح کالاسایز (اینچ)قیمت هر عدد (تومان)
سه راهی مساوی مانیسمان1/25.700
سه راهی مساوی مانیسمان3/47.300
سه راهی مساوی مانیسمان18.500
سه راهی مساوی مانیسمان1-1/412.000
سه راهی مساوی مانیسمان1-1/217.000
سه راهی مساوی مانیسمان224.000
سه راهی مساوی مانیسمان2-1/231.500
سه راهی مساوی مانیسمان352.000
سه راهی مساوی مانیسمان494.000
سه راهی مساوی مانیسمان5160.000
سه راهی مساوی مانیسمان6195.000
سه راهی تبدیل مانیسمان
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/5/22
شرح کالاسایز (اینچ)قیمت هر عدد (تومان)
سه راهی تبدیل مانیسمان1/2*17.800
سه راهی تبدیل مانیسمان3/4*17.800
سه راهی تبدیل مانیسمان1/2*1-1/49.700
سه راهی تبدیل مانیسمان3/4*1-1/49.700
سه راهی تبدیل مانیسمان1*1-1/412.000
سه راهی تبدیل مانیسمان1/2*1-1/215.000
سه راهی تبدیل مانیسمان3/4*1-1/215.000
سه راهی تبدیل مانیسمان1*1-1/215.000
سه راهی تبدیل مانیسمان1-1/4*1-1/217.000
سه راهی تبدیل مانیسمان1/2*221.000
سه راهی تبدیل مانیسمان3/4*221.000
سه راهی تبدیل مانیسمان1*221.000
سه راهی تبدیل مانیسمان1-1/4*221.000
سه راهی تبدیل مانیسمان1-1/2*224.000
سه راهی تبدیل مانیسمان1/2*2-1/228.000
سه راهی تبدیل مانیسمان3/4*2-1/228.000
سه راهی تبدیل مانیسمان1*2-1/228.000
سه راهی تبدیل مانیسمان1-1/4*2-1/228.000
سه راهی تبدیل مانیسمان1-1/2*2-1/231.500
سه راهی تبدیل مانیسمان2*2-1/231.500
سه راهی تبدیل مانیسمان1/2*350.000
سه راهی تبدیل مانیسمان3/4*350.000
سه راهی تبدیل مانیسمان1*350.000
سه راهی تبدیل مانیسمان1-1/4*350.000
سه راهی تبدیل مانیسمان1-1/2*352.000
سه راهی تبدیل مانیسمان2*352.000
سه راهی تبدیل مانیسمان2-1/2*352.000
سه راهی تبدیل مانیسمان1*486.000
سه راهی تبدیل مانیسمان1-1/4*486.000
سه راهی تبدیل مانیسمان1-1/2*486.000
سه راهی تبدیل مانیسمان2*494.000
سه راهی تبدیل مانیسمان2-1/2*494.000
سه راهی تبدیل مانیسمان3*494.000

 

})
شماره تماس
تلگرام