فلنج گلودار کلاس ۱۵۰ یک رو تراش

})
شماره تماس
تلگرام