فولاد چین و تغییرات بازارهای جهانی در مواجهه با عرضه بیش از حد چین

فولاد چین

فولاد چین و تغییرات بازارهای جهانی در مواجهه با عرضه بیش از حد چین

فولاد چین و تغییرات بازارهای جهانی در مواجهه با عرضه بیش از حد چین 980 551 حسنی

اکونومی چین در حال تغییر است. کشور چین با اتکای زیاد به تولید صنایع سنگین و مواد خام رشد انفجاری خود را در سال ۱۹۸۰ شروع کرد. اما مانند ژاپن و کره جنوبی چین هم به بن بست این مدل بر اساس صادرات رسیده است. حالا باید با شرایط جدید خود را وفق دهد. از دوران مائو تولید فولاد رشد اقتصاد چین را پیش برده است. و به رشد دیگر صنایع کمک کرده است. رشد بازار مسکن در چند سال گذشته جز نمونه های قوی این رشد بود. اما در سال ۲۰۰۶ تولید فولاد چین شروع به پشته سر گذاشتن نیاز داخلی کرد. و بیجینگ مجبور به پیدا کردن بازار های جدید برای محصولات خود کرد.

ساختار صنعت فولاد

ساختار صنعت استیل این کار را برای چین شدیدا مشکل کرده است. هزاران کارگاه کوچک تولید پخش شده در تمام چین تولید بخش عظیمی از فولاد چین را بر عهده دارند. این مقدار که در حال حاضر به ۶۶ درصد میرسد. قوانین دولت های محلی چین این صنایع کوچک را از فشار های بازار مصون می دارد. و به آنها اجازه زنده ماندن بر خلاف غیره کارآمد بودنشان را میدهد. این حجم از تولید کنندگان کوچک که ۶۶ درصد از تولید چین را به خود اختصاص می دهند. باعث ایجاد عرضه بیش از حد چین و کاهش قیمت جهانی فولاد شده اند.

بازار فولاد

بیجینگ با متد های مختلف سعی در حل این مسئله کرده است. مانند ندادن نقدینگی و فشار به دولت های محلی و تعطیلی اجباری این کارگاه ها اما هیچ کدام نتیجه ای نداشته است.

بازار های خارجی

در آن سو صنایع عظیم باقی مانده تولید چین را بر عهده دارند. شرکت هایی مانند بائواستیل و ووهان استیل گروپ و تعدادی دیگر جز بزرگ ترین تولید کنندگان در جهان از لحاظ تولید محسوب می شوند. بیجینگ تقریبا همیشه در این صنایع سهام غالب را در اختیار داشته است. به همین دلیل خیلی راحت تر میتواند این صنایع را کنترل و جلوی تولید بیش از حد را بگیرد.

با کاهش رشد اقتصادی به دنبال انفجار بازار مسکن صنایع بزرگ استیل چین به دنبال بازار های خارجی و با ثبات برای رشد هستند. مالیات های جدید امریکا و اتحادیه اروپا باعث بوجود امدن ریسکی جدید برای صادرات استیل می شود. به همین دلیل چندین شرکت بزرگ تصمیم به ساخت صنایع تولید استیل در خارج مرز های چین گرفته اند. تا بتوانند به شرکت های چند ملیتی تبدیل بشوند. اما این مسیر نیز با چالش های زیادی همراه است.