توري-۱

توري-۱

توري-۱ 720 540 مدیرسایت آهن یک

توری های مرغی به دلیل ساختاری که دارند به عنوان حصارکشی و در ساخت و ساز از آن استفاده می شود