فلنج-گلودار

فلنج-گلودار

فلنج-گلودار 150 150 آهن یک

این ویدیو جهت آشنایی بیشتر شما با فلنج گلودار تهیه شده است.