فلنج-گلودار

فلنج-گلودار

150 150 مدیرسایت آهن یک

این ویدیو جهت آشنایی بیشتر شما با فلنج گلودار تهیه شده است.

دیدگاهی بگذارید

})
شماره تماس
تلگرام