میلگرد

میلگرد

میلگرد 150 150 مدیرسایت آهن یک

میلگرد آجدار به دلیل مقاومتی که دارد در سازه های بتنی به عنوان اسکلت فلزی به کار می رود