هر رول به طور نرمال ۴۰ الی ۵۰ متر میباشد.

توری-گابیون-1