معرفی ترموکوپل و ترمومتر های پرتابل

ابزار-دقیق

معرفی ترموکوپل و ترمومتر های پرتابل

معرفی ترموکوپل و ترمومتر های پرتابل 600 400 مدیرسایت آهن یک

معرفی ترموکوپل و ترمومتر های پرتابل :انواع ابزاردقیق مورد نیاز پروسه های صنعتی معرفی میگردد . ابزار دقیق در
حقیقت زیر ساخت یک سیستم کنترل و اتوماسیون را تشکیل میدهند و شامل
ابزاری نظیر : انواع کنترلر ، نشان دهنده ، ترانسمیتر، رکوردر و … میباشند که
این ابزار وظیفه اندازه گیری ، انتقال ، نمایش ، ثبت و کنترل پارامترهای مهم
فیزیکی نظیر دما ، فشار، فلو، سطح مایعات و … را در پروسه های صنعتی به
شکلی دقیق بر دوش دارند. ابزار دقیق را میتوان به دو صورت

دسته بندی کرد
یکی از نظر نوع عملکرد این ابزار برای مثال ابزاری که عمل کنترل دما یا فشار
و رطوبت و یا سطح را بر عهده دارند به کنترلر مشهورند و به همین ترتیب ابزار
نمایش این مقادیر که به ایندیکیتور یا نمایشگر معروفند و ابزار انتقال اطالعات
مقادیر برای مثال فشار ، فلو ، دما ، و سطح به صورت سیگنال های استاندارد
که ، ترانسمیتر یا منتقل کننده نامیده میشوند .
در این جزوه هر دو دسته بندی مد نظر قرار گرفته و در حوزه ابزار دقیق شما
میتوانید ابتدا با توجه به پارامتر مورد کنترل و اندازه گیری و یا با توجه به
انتظاری که از این ابزار دارید به سراغ دسته بندی مناسب

رفته ابزار مورد نیازرا به صورت دقیق انتخاب کنید

در انتخاب ترموکوپل موارد ذکر شده بایستی مورد توجه قرار گیرد :

  • رنج دمائی کارکرد ترموکوپل
  • تیپ ترموکوپل
  • طول ترموکوپل
  • جنس غالف ترموکوپل
  • امکان داشتن خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر برای ترموکوپل
  • دقیق بودن ترموکوپل و کالس دقت آن
  • نوع سرامیک به کار برده شده در ترموکوپل
  • ترمودیجیتال دستی یا پرتابل

ترمومتر های پرتابل در نگاه اول شبیه به مولتی متر میباشند و با توجه به نوع سنسور
ورودی قابلیت اتصال به انواع ترموکوپلها و RTD را دارا هستند . این نمونه ترمومتر
های بر خالف مدل نصبی یا میزی قابلیت حمل داشته و به شما این امکان را میدهد
که در شرایط آزمایشگاهی یا مواردی که در سایت نیاز به اندازه گیری دما داشته
باشید به سادگی با اتصال پراب دستگاه به سطح جسمی که دمای آن مورد نظر است
را با دقت مناسب دما را اندازه گیری و در مدلهای پیشرفته امکان ثبت ماکزیمم و
مینممم و مدلهائی که به صورت دیتا الگر عرضه میشوند تعداد قابل توجهی از مقادیر
اندازه گیری را میدهد . در ترمومتر های مطرح شده میتوان بسته به شرایط اندازه
گیری از پراب مناسب استفاده نمود برای مثال در صورتی که از سطح متحرکی
دماسنجی انجام میدهید بایستی از پراب غلطکی و در صورتی که از هوا یا سیال گازی
دیگری اندازه گیری دما انجام میدهید از پراب مخصوص هوا استفاده کنید. البته
انتخاب پراب بستگی به دقت مورد نظر شما ، همچنین زمان عکس العمل و محدوده
دمائی نیز دارد . در انتخاب این ترمومترهای بایستی به موارد زیر توجه نمود .

ترمومتراینفرارد یا غیر تماسی

برای اندازه گیری دما از شیوه های گوناگونی استفاده میشود در روشهای معمول شما نیاز به
تماس مستقیم سنسور دمائی با سطح یا مورد نظر داشته اید ولی در روش اندازه گیری دما به
صورت غیر تماسی در حقیقت از تشعشعاتی که از یک جسم داغ پراکنده میشود که معموال در
ناحیه مادن قرمز میباشد استفاده کرده و با مکانیزمهای مختلف این تشعشعات را اندازه گیری
کرده و بر حسب دما کالیبره میکنند .
 ترمومتر های غیر تماسی مادون قرمز از وسائل اندازه گیری پارامتر مهم دما در صنعت بسیار پر
کاربرد میباشد .در بیشتر مدلها از اشعه لیزر جهت مشخص کردن هدف و محدوده ای که دما
اندازه گیر میشود استفاده میکنند و از این رو به ترمومتر لیزری نیز مشهور هستند . در انتخاب
این ترمومتر های چندین فاکتور از جمله رنج اندازه گیری و نسبت بین فاصله از هدف به
محدوده ای که ترمومتر سنس میکند مهم میباشد . از نکات دیگری در انتخاب این تجهیزات
دقت در دماسنجی و همچنین انتخاب بین مدلهای دستی یا Handheld و پرتابل و مدل
ثابت یا و نصبی است .رنج دمائی برخی مدلهای این نمونه دماسنجها تا بیش از ۲۰۰۰ درجه را
میتواند اندازه گیری کند .

ترمومتر بیمتال

ترمومترهای بیمتال از نوع تماسی و جزء پر مصرف ترین وساائل انادازه گیاری
سنجش دما میباشند و در اکثار وساائل نظیار ترموساتات اتاو یاا ساماور و یاا
نشاااااااااندهنده دمااااااااای آبگاااااااارمکن کاااااااااربرد دارنااااااااد .
نمونه های صنعتی با شکلی شبیه فشار سنج )پرشر گیج( با دنباله ای که بسته
به کار برد آن میتواند از زیر یا از پشت و استیل یا برنجی باشاد و معماوال قطار
صاااااافحه ۵ تااااااا ۱۰ و ۱۵ سااااااانت موجااااااود میباشااااااند .
رنج دمائی که میتوان از این ترمومتر های استفاده کرد معموال از منهای ۴۰ تاا
حداکثر ۳۰۰ درجه سانتیگراد است

ترمورزیستنس RTD

ترمورزیستنس ها که در صنعت بیشتر به PT100 مشهورند به دسته از
سنسورهای اندازه گیری دما گفته میشود که از مکانیزم افزایش یا کاهش
مقاومت رسانا در اثر باال رفتن دما کمک میگیرند و با دقت باال دما را مشخص
میکنند . در PT100 ها این مقاومت با افزایش دما افزایش پیدا میکند و ۱۰۰
نشاندهنده ۱۰۰ اهم بودن دما در صفر درجه سانتیگراد است . به همین صورت
PT1000سنسوری است که در صفر درجه مقاومت ۱۰۰۰ اهمی از خود
نشان میدهد . در انتخاب این تجهیز نوع به موارد زیر توجه فرمائید

کالیبراتور های دما

Temperature Calibrator

کالیبراتور های دما برای کنترل و اطمینان از صحت مقادیر اندازه گیری شده از
تجهیزات اندازه گیری دما نیازی الزامی در صنعت خواهد بود . این تجهیزات با
دقت باال دما را اندازه گیری میکند و امکان مقایسه دما واقعی را با مقدار اندازه
گیری شده به کمک سنسورهای دمای ترموکوپل یا RTD برا به ما خواهد داد.
دقت در کالیبراتور مهمترین خصوصیت میباشد و فاکتور اصلی تعیین کننده
قیمت است در زیر به برخی از پارامترهای مهم در انتخاب کالیبراتور اشاره
گردیده است.

دماسنج گازی

Gas filled Thermometer

ترمومتر و یا دماسنج گازی که به ترمومتر دنباله دار هم معروف است در حقیقت از
همان قوانین ساده گازههای کامل استفاده کرده و با توجه به افزایش فشار در اثر
افزایش دما در حجم ثابت با اندازه گیری این فشار و کالیبره آن بر حسب دما مقدار
دما را اندازه گیری کرد . در حقیقت دماسنج گازی نوع فشار سنج محسوب میگردد .
مزیت این دماسنج نسبت به دماسنجهای بیمتال افزایش طول دنباله آن تا چند متر
است . در حقیت دنباله این ترمومترهای از یک لوله موئین تشکلیل شده که معموال به
کمک شیلد از محیط اطراف عایق میشوند و تنها قست حباب شکل انتهای آن حساس
به دما بوده و به عنوان سنسور تجهیز در نظر گرفته میشود .در مدلهای پیشرفته تر
دماسنج های گازی جهت خنثی نمودن ختای محیط در اثزر افزایش طول دنباله از
لوله موئینی به موزات لوله اصلی استفاده کرده و ختی محیط را به صورت عکس از
مقدار دمای اصلی کم میکنند تا مقدار دقیق دما به دست آید .در انتخاب دماسنج
گازی به موارد زیر بایستی توجه داشت

کنترلر دما

Temperature Controller

کنترلر های دما همانگونه که از نام آنها مشخص است وظیفه کنترلر دما در
پروسه در دمای مشخصی که به ست پوینت تعبیر میشود را دارد . در نمونه
های ساده شما یک کنترل ساده با خروجی On و Off خواهید داشت که به
ترموستات شهرت دارند در نمونه های پیشرفته تر که به PID کنترلر معروف
هستند امکان کنترلر دقیق تر دما را خواهید داشت . در کنترلر های PID با
مشخص کردن زمان رسیدن به دمای تعیین شده ، امکان گذاشتن شرایط برای
کنترلر دما در مواقع باز شدن درب کوره و….

کالیبراتور دما

Temperature Calibrator

کالیبراتور های دما برای کنترل و اطمینان از صحت مقادیر اندازه گیری شده از
تجهیزات اندازه گیری دما نیازی الزامی در صنعت خواهد بود . این تجهیزات با
دقت باال دما را اندازه گیری میکند و امکان مقایسه دما واقعی را با مقدار اندازه
گیری شده به کمک سنسورهای دمای ترموکوپل یا RTD برا به ما خواهد داد.
دقت در کالیبراتور مهمترین خصوصیت میباشد و فاکتور اصلی تعیین کننده
قیمت است.

رطوبت سنجهای دستی یا پرتابل

Portable humidity meter

رطوبت سنجهای دستی یا پرتابل شبیه به شما امکان اندازه گیری رطوبت مواد و
محیطهای مختلف را میدهند . این رطوبت سنجها معموال با یک پراب سر خود
)embedded )و یا جدا برای اندازه گیری رطوبت به صورت قابل حمل طراحی
گردیده اند و به نوعی از رطوبت سنجهای قابل نصب پر کاربرد تر میباشند . در مدلهای
پیشرفته این رطوبت سنجها امکان برقراری ارتباط با کامپیوتر و همچنین قابلیت اندازه
گیری نقطه شبنم و … در نظر گرفته شده است. جهت انتخاب رطوبت سنج بایستی به
موارد زیر توجه داشت .

۱ .دقت دستگاه رطوبت سنج
۲ .قابلیت ثبت اطالعات مقادیر اندازه گیری شده توست رطوبت سنج
۳ .امکان ارتباط با کامپیوتر دستگاه رطوبت سنج
۴ .زمان پاسخ و اندازه گیری رطوبت سنج
۵ .رنج اندازه گیری رطوبت سنج

رطوبت سنجهای ثابت

Humidity meter

این رطوبت سنجها ثابت با قابلیت نصب بر روی دیوار و یا استفاده به صورت رومیزی 
)desktop )جهت اندازه گیری رطوبت و دما در یک محیط محصور نظیر آزمایشگاه
و یا بیمارستان و دفتر کار یا محیط کاری در صنعت مورد استفاده قرار میگرد . معموال
این رطوبت سنجها به سنسورهای سر خود دستگاه )embedded )مجهز بوده و
قابلیت کالیبره سنسور وجود ندارد . در برخی مدلهای صنعتی و حرفه ای رطوبت سنج
امکان کالیبره سنسورهای دما و رطوبت دستگاه وجود دارد . همچنین در برخی
مدلهای رطوبت سنج امکان ثبت بیشترین و کمترین مقدار و یا تنظیم ست پوینت
برای آالرم در نظر گرفته شده است . جهت انتخاب دستگاه به موارد زیر بایستی توجه
داشت :
۱ .رنج رطوبت سنج
۲ .نحوه نصب رطوبت سنج
۳ .امکان کالیبره کردن سنسورهای رطوبت سنج
۴ .امکان ثبت مقادیر در رطوبت سنج

ترانسمیتر رطوبت

Humidity Transmitter

ترانسمیتر رطوبت برای ارسال اطالعات مربوط به رطوبت و نقطه شبنم به اتاق کنترل یا PLC
یا جهت رکورد گیری و کنترل مورد استفاده میگیرد . خروجی ترانسمیتر رطوبت بسته به
انتخاب میتواند خروجی میلی آمپر و یا ولتاژ باشد و با توجه به نیاز و مورد اندازه گیری رنج ۰
تا ۱۰۰ درصد را در بر میگیرد.همیچنین با توجه به حساسیت اندازه گیری رطوبت دقت
دستگاه میتواند متفاوت باشد .با توجه به این در اندازه گیری رطوبت به اندازه گیری دما نیاز
میباشد معموال ترانسمیترهای رطوبت دارای ورودی سنسور دما نیز میباشند . در انتخاب
ترانسمیترهای رطوبت به موارد زیر بایتسی توجه نمود :
۱ .رنج اندازه گیری ترانسمیتر رطوبت
۲ .دقت ترانسمتر رطوبت
۳ .نوع خروجی ترانسمیتر رطوبت
۴ .امکان ارتباط با ترانسمیتر رطوبت با کامپیوتر یا شبکه صنعتی
۵ .نحوه نصب ابزار ترانسمیتر رطوبت
۶ .تغذیه ابزار ترانسمیتر رطوبت

کنترلر رطوبت

Humidity controller

کنترلر رطوبت جهت تنظیم رطوبت محیط مورد استفاده قرار میگیرد . در نمونه های
مکانیکی این تجهیزات از یک المنت سنسور از جنس نوعی پالستیک استفاده شده
است که با افزایش رطوبت از حد تنظیم شده خاصیت کشیده شده و با فرمان قطع و
وصل خود میتواند رطوبت را در حد تنظیمی نگه دارد . در نمونه های دیجیتال همین
عملکرد از طریق یک سنسور الکترونیکی رطوبت یا ترانسیمتر رطوبت و یک کنترلر
دیجیتال انجام میگیرد .در زیر به تعدادی از نکات قابل توجه در انتخاب کنترلر رطوبت
اشاره میگردد .
۱ .ورودی ابزار کنترل رطوبت
۲ .خروجی ابزار کنترلر رطوبت
۳ .دقت ابزار کنترلر رطوبت
۴ .رنج اندازه گیری تجهیز کنترلر رطوبت
۵ .نحوه نصب ابزار کنترلر رطوبت