میلگرد-آرماتور

میلگرد-آرماتور

میلگرد-آرماتور 851 480 آهن یک

این ویدیو جهت آشنایی شما با انواع میلگرد می باشد.