میلگرد استیل

میلگرد استیل 304L
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاسایز (میلیمتر)آلیاژقیمت در هر کیلوگرم (تومان)
میلگرد استیل3304Lتماس بگیرید
میلگرد استیل5304Lتماس بگیرید
میلگرد استیل6304Lتماس بگیرید
میلگرد استیل8304Lتماس بگیرید
میلگرد استیل10304Lتماس بگیرید
میلگرد استیل12304Lتماس بگیرید
میلگرد استیل14304Lتماس بگیرید
میلگرد استیل20304Lتماس بگیرید
میلگرد استیل25304Lتماس بگیرید
میلگرد استیل30304Lتماس بگیرید
میلگرد استیل40304Lتماس بگیرید
میلگرد استیل50304Lتماس بگیرید
میلگرد استیل55304Lتماس بگیرید
میلگرد استیل60304Lتماس بگیرید
میلگرد استیل65304Lتماس بگیرید
میلگرد استیل80304Lتماس بگیرید
میلگرد استیل85304Lتماس بگیرید
میلگرد استیل90304Lتماس بگیرید
میلگرد استیل120304Lتماس بگیرید
میلگرد استیل130304Lتماس بگیرید
میلگرد استیل280304Lتماس بگیرید
میلگرد استیل 316L
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاسایز (میلیمتر)آلیاژقیمت در هر کیلوگرم (تومان)
میلگرد استیل5316Lتماس بگیرید
میلگرد استیل10316Lتماس بگیرید
میلگرد استیل14316Lتماس بگیرید
میلگرد استیل15316Lتماس بگیرید
میلگرد استیل16316Lتماس بگیرید
میلگرد استیل20316Lتماس بگیرید
میلگرد استیل25316Lتماس بگیرید
میلگرد استیل28316Lتماس بگیرید
میلگرد استیل30316Lتماس بگیرید
میلگرد استیل36316Lتماس بگیرید
میلگرد استیل40316Lتماس بگیرید
میلگرد استیل45316Lتماس بگیرید
میلگرد استیل50316Lتماس بگیرید
میلگرد استیل55316Lتماس بگیرید
میلگرد استیل60316Lتماس بگیرید
میلگرد استیل65316Lتماس بگیرید
میلگرد استیل70316Lتماس بگیرید
میلگرد استیل80316Lتماس بگیرید
میلگرد استیل85316Lتماس بگیرید
میلگرد استیل90316Lتماس بگیرید
میلگرد استیل120316Lتماس بگیرید
میلگرد استیل130316Lتماس بگیرید
میلگرد استیل155316Lتماس بگیرید
میلگرد استیل220316Lتماس بگیرید
میلگرد استیل280316Lتماس بگیرید
میلگرد استیل 1/4841
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاسایز (میلیمتر)آلیاژقیمت در هر کیلوگرم (تومان)
میلگرد استیل61/4841تماس بگیرید
میلگرد استیل101/4841تماس بگیرید
میلگرد استیل121/4841تماس بگیرید
میلگرد استیل151/4841تماس بگیرید
میلگرد استیل181/4841تماس بگیرید
میلگرد استیل251/4841تماس بگیرید
میلگرد استیل401/4841تماس بگیرید
میلگرد استیل451/4841تماس بگیرید
میلگرد استیل601/4841تماس بگیرید
میلگرد استیل 321
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاسایز (میلیمتر)آلیاژقیمت در هر کیلوگرم (تومان)
میلگرد استیل3321تماس بگیرید
میلگرد استیل5321تماس بگیرید
میلگرد استیل6321تماس بگیرید
میلگرد استیل8321تماس بگیرید
میلگرد استیل10321تماس بگیرید
میلگرد استیل12321تماس بگیرید
میلگرد استیل14321تماس بگیرید
میلگرد استیل16321تماس بگیرید
میلگرد استیل18321تماس بگیرید
میلگرد استیل20321تماس بگیرید
میلگرد استیل25321تماس بگیرید
میلگرد استیل30321تماس بگیرید
میلگرد استیل40321تماس بگیرید
میلگرد استیل45321تماس بگیرید
میلگرد استیل50321تماس بگیرید
میلگرد استیل55321تماس بگیرید
میلگرد استیل60321تماس بگیرید
میلگرد استیل65321تماس بگیرید
میلگرد استیل80321تماس بگیرید
میلگرد استیل85321تماس بگیرید
میلگرد استیل90321تماس بگیرید
میلگرد استیل100321تماس بگیرید
میلگرد استیل120321تماس بگیرید
میلگرد استیل130321تماس بگیرید
میلگرد استیل 310
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاسایز (میلیمتر)آلیاژقیمت در هر کیلوگرم (تومان)
میلگرد استیل3310تماس بگیرید
میلگرد استیل5310تماس بگیرید
میلگرد استیل6310تماس بگیرید
میلگرد استیل8310تماس بگیرید
میلگرد استیل10310تماس بگیرید
میلگرد استیل12310تماس بگیرید
میلگرد استیل14310تماس بگیرید
میلگرد استیل16310تماس بگیرید
میلگرد استیل18310تماس بگیرید
میلگرد استیل20310تماس بگیرید
میلگرد استیل25310تماس بگیرید
میلگرد استیل30310تماس بگیرید
میلگرد استیل40310تماس بگیرید
میلگرد استیل45310تماس بگیرید
میلگرد استیل50310تماس بگیرید
میلگرد استیل55310تماس بگیرید
میلگرد استیل60310تماس بگیرید
میلگرد استیل65310تماس بگیرید
میلگرد استیل80310تماس بگیرید
میلگرد استیل85310تماس بگیرید
میلگرد استیل90310تماس بگیرید
میلگرد استیل100310تماس بگیرید
میلگرد استیل120310تماس بگیرید
میلگرد استیل130310تماس بگیرید