ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه کاشان ( 1398/12/19 )
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاضخامت (میلیمتر)عرض (میلیمتر)حالتقیمت هر کیلو درب کارخانه (تومان)قیمت هر کیلو بنگاه تهران (تومان)
ورق گالوانیزه کاشان0/31000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان0/31250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان0/351000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان0/351250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان0/41000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان0/41250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان0/451000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان0/451250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان0/501000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان0/501250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان0/551000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان0/551250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان0/61000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان0/61250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان0/71000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان0/71250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان0/81000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان0/81250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان0/91000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان0/91250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان11000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان11250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان1/251000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان1/251250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان1/51000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان1/51250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه شهرکرد( 1398/12/19 )
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاضخامت (میلیمتر)عرض (میلیمتر)حالتقیمت هر کیلو درب کارخانه (تومان)قیمت هر کیلو بنگاه تهران (توملن)
ورق گالوانیزه شهرکرد0/41000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه شهرکرد0/41250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه شهرکرد0/51000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه شهرکرد0/51250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه شهرکرد0/61000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه شهرکرد0/61250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه شهرکرد0/71000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه شهرکرد0/71250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه شهرکرد0/81000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه شهرکرد0/81250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه شهرکرد0/91000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه شهرکرد0/91250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه شهرکرد11000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه شهرکرد11250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه شهرکرد1/251000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه شهرکرد1/251250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه شهرکرد1/51000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه شهرکرد1/51250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه شهرکرد21000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه شهرکرد21250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز ( 1398/12/19 )
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاضخامت (میلیمتر)عرض (میلیمتر)حالتقیمت هر کیلو درب کارخانه (تومان)قیمت هر کیلو بنگاه تهران (تومان)
ورق گالوانیزه تاراز0/41000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز0/41250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز0/51000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز0/51250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز0/61000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز0/61250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز0/71000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز0/71250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز0/81000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز0/81250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز0/91000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز0/91250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز11000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز11250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز1/251000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز1/251250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز1/51000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز1/51250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز21000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز21250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه هفت الماس ( 1398/12/19 )
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاضخامت (میلیمتر)عرض (میلیمتر)حالتقیمت هر کیلو درب کارخانه (تومان)قیمت هر کیلو بنگاه تهران (تومان)
ورق گالوانیزه هفت الماس0/41000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه هفت الماس0/41250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه هفت الماس0/51000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه هفت الماس0/51250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه هفت الماس0/61000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه هفت الماس0/61250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه هفت الماس0/71000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه هفت الماس0/71250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه هفت الماس0/81000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه هفت الماس0/81250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه هفت الماس0/91000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه هفت الماس0/91250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه هفت الماس11000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه هفت الماس11250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه هفت الماس1/251000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه هفت الماس1/251250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه هفت الماس1/51000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه هفت الماس1/51250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه هفت الماس21000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه هفت الماس21250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه هفت الماس2/51000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه هفت الماس2/51250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ( 1398/12/19 )
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاضخامت (میلیمتر)عرض (میلیمتر)حالتقیمت هر کیلو درب کارخانه (تومان)قیمت هر کیلو بنگاه تهران (تومان)
ورق گالوانیزه سمنان0/41000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان0/41250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان0/51000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان0/51250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان0/61000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان0/61250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان0/71000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان0/71250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان0/81000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان0/81250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان0/91000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان0/91250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان11000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان11250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان1/251000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان1/251250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان1/51000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان1/51250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان21000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان21250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ( 1398/12/19 )
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاضخامت (میلیمتر)عرض (میلیمتر)حالتقیمت هر کیلوگرم در بنگاه تهران (تومان)
ورق گالوانیزه چین0/21000رولتماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین0/221000رولتماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین0/251000رولتماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین0/31000رولتماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین0/351000رولتماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین0/41000رولتماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین0/451000رولتماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین0/51000رولتماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین0/51250رولتماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین0/551000رولتماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین0/61000رولتماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین0/71000رولتماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین2/51000رولتماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین2/51250رولتماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین31000رولتماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین41000رولتماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین41250رولتماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین51000رولتماس بگیرید

 

 

 

})