ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه کاشان (1398/06/30)
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاضخامت (میلیمتر)عرض (متر)حالتقیمت هر کیلو درب کارخانه (تومان)قیمت هر کیلو بنگاه تهران (تومان)
ورق گالوانیزه کاشان0/31000رول1315013200
ورق گالوانیزه کاشان0/31250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان0/351000رول1195012000
ورق گالوانیزه کاشان0/351250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان0/41000رول1030010350
ورق گالوانیزه کاشان0/41250رول1030010350
ورق گالوانیزه کاشان0/451000رول92009250
ورق گالوانیزه کاشان0/451250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان0/501000رول89008950
ورق گالوانیزه کاشان0/501250رول89008950
ورق گالوانیزه کاشان0/551000رول82508300
ورق گالوانیزه کاشان0/551250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان0/61000رول82508300
ورق گالوانیزه کاشان0/61250رول82508300
ورق گالوانیزه کاشان0/71000رول81508200
ورق گالوانیزه کاشان0/71250رول81508200
ورق گالوانیزه کاشان0/81000رول81508200
ورق گالوانیزه کاشان0/81250رول81508200
ورق گالوانیزه کاشان0/91000رول80508100
ورق گالوانیزه کاشان0/91250رول80508100
ورق گالوانیزه کاشان11000رول80508100
ورق گالوانیزه کاشان11250رول81508200
ورق گالوانیزه کاشان1/251000رول80508100
ورق گالوانیزه کاشان1/251250رول80508100
ورق گالوانیزه کاشان1/51000رول80508100
ورق گالوانیزه کاشان1/51250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه شهرکرد(1398/06/30)
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاضخامت (میلیمتر)عرض (میلیمتر)حالتقیمت هر کیلو درب کارخانه (تومان)قیمت هر کیلو بنگاه تهران (توملن)
ورق گالوانیزه شهرکرد0/41000رول94109500
ورق گالوانیزه شهرکرد0/41250رول89109000
ورق گالوانیزه شهرکرد0/51000رول83108400
ورق گالوانیزه شهرکرد0/51250رول83108400
ورق گالوانیزه شهرکرد0/61000رول79608050
ورق گالوانیزه شهرکرد0/61250رول79608050
ورق گالوانیزه شهرکرد0/71000رول72607350
ورق گالوانیزه شهرکرد0/71250رول72607350
ورق گالوانیزه شهرکرد0/81000رول72607350
ورق گالوانیزه شهرکرد0/81250رول70107100
ورق گالوانیزه شهرکرد0/91000رول72607350
ورق گالوانیزه شهرکرد0/91250رول72607350
ورق گالوانیزه شهرکرد11000رول72607350
ورق گالوانیزه شهرکرد11250رول72607350
ورق گالوانیزه شهرکرد1/251000رول72607350
ورق گالوانیزه شهرکرد1/251250رول72607350
ورق گالوانیزه شهرکرد1/51000رول73007390
ورق گالوانیزه شهرکرد1/51250رول72607350
ورق گالوانیزه شهرکرد21000رول72607350
ورق گالوانیزه شهرکرد21250رول73107400
ورق گالوانیزه تاراز ( 1398/06/30)
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاضخامت (میلیمتر)عرض (میلیمتر)حالتقیمت هر کیلو درب کارخانه (تومان)قیمت هر کیلو بنگاه تهران (تومان)
ورق گالوانیزه تاراز0/41000رول90609150
ورق گالوانیزه تاراز0/41250رول88108900
ورق گالوانیزه تاراز0/51000رول83108400
ورق گالوانیزه تاراز0/51250رول83108400
ورق گالوانیزه تاراز0/61000رول79608050
ورق گالوانیزه تاراز0/61250رول79608050
ورق گالوانیزه تاراز0/71000رول72607350
ورق گالوانیزه تاراز0/71250رول72607350
ورق گالوانیزه تاراز0/81000رول72607350
ورق گالوانیزه تاراز0/81250رول73007390
ورق گالوانیزه تاراز0/91000رول72607350
ورق گالوانیزه تاراز0/91250رول72607350
ورق گالوانیزه تاراز11000رول72607350
ورق گالوانیزه تاراز11250رول72607350
ورق گالوانیزه تاراز1/251000رول72607350
ورق گالوانیزه تاراز1/251250رول72607350
ورق گالوانیزه تاراز1/51000رول73007390
ورق گالوانیزه تاراز1/51250رول72607350
ورق گالوانیزه تاراز21000رول72607350
ورق گالوانیزه تاراز21250رول73107400
ورق گالوانیزه هفت الماس ( 1398/06/30)
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاضخامت (میلیمتر)عرض (میلیمتر)حالتقیمت هر کیلو درب کارخانه (تومان)قیمت هر کیلو بنگاه تهران (تومان)
ورق گالوانیزه هفت الماس0/41000رول91509200
ورق گالوانیزه هفت الماس0/41250رول91509200
ورق گالوانیزه هفت الماس0/51000رول82508300
ورق گالوانیزه هفت الماس0/51250رول82508300
ورق گالوانیزه هفت الماس0/61000رول78007850
ورق گالوانیزه هفت الماس0/61250رول78007850
ورق گالوانیزه هفت الماس0/71000رول72007250
ورق گالوانیزه هفت الماس0/71250رول71507200
ورق گالوانیزه هفت الماس0/81000رول71007150
ورق گالوانیزه هفت الماس0/81250رول71007150
ورق گالوانیزه هفت الماس0/91000رول71507200
ورق گالوانیزه هفت الماس0/91250رول71007150
ورق گالوانیزه هفت الماس11000رول71007150
ورق گالوانیزه هفت الماس11250رول71507200
ورق گالوانیزه هفت الماس1/251000رول71507200
ورق گالوانیزه هفت الماس1/251250رول71507200
ورق گالوانیزه هفت الماس1/51000رول71007150
ورق گالوانیزه هفت الماس1/51250رول71507200
ورق گالوانیزه هفت الماس21000رول71007150
ورق گالوانیزه هفت الماس21250رول71007150
ورق گالوانیزه هفت الماس2/51000رول75507600
ورق گالوانیزه هفت الماس2/51250رول75507600
ورق گالوانیزه سمنان (1398/06/30)
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاضخامت (میلیمتر)عرض (میلیمتر)حالتقیمت هر کیلو درب کارخانه (تومان)قیمت هر کیلو بنگاه تهران (تومان)
ورق گالوانیزه سمنان0/41000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان0/41250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان0/51000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان0/51250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان0/61000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان0/61250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان0/71000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان0/71250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان0/81000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان0/81250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان0/91000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان0/91250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان11000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان11250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان1/251000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان1/251250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان1/51000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان1/51250رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان21000رولتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان21250رولتماس بگیریدتماس بگیرید

 

 

 

})
شماره تماس
تلگرام