• به دلیل اختلال مخابراتی در خط 02149016 لطفا با شماره های 02146017702 و 02146017891 و 02146017884 تماس حاصل فرمایید

اتصالات گالوانیزه جرج فیشر GF

اتصالات گالوانیزه جرج فیشر GF
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/11/13
شرح کالا/سایز(اینچ)1/23/411-1/41-1/222-1/23456
زانو9.50012.50019.50026.00037.00090.000128.000136.000220.000تماس بگیریدتماس بگیرید
چپقی10.00013.00020.00027.00038.00089.000132.000147.000230.000تماس بگیریدتماس بگیرید
سراه10.00013.50020.50029.50039.00090.000136.000158.000240.000تماس بگیریدتماس بگیرید
بوشن لبه دار8.00010.00013.50021.00023.00046.00079.000103.000126.000تماس بگیریدتماس بگیرید
مغزی8.50011.00014.50023.00024.00058.00084.000110.000136.500تماس بگیریدتماس بگیرید
درپوشتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
مهره ماسوره گالوانیزه26.00041.00048.00082.000103.000189.000315.000367.000462.000تماس بگیریدتماس بگیرید
مهره ماسوره سیاه23.00037.00044.00075.00094.500168.000300.000336.000420.000تماس بگیریدتماس بگیرید
روپیچ10.00012.00019.500تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
زانو 45 درجهتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
چپقی 45 درجهتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
اتصالات سه راهی تبدیلی گالوانیزه جرج فیشر GF
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/5/23
شرح کالا/سایز(اینچ)1/23/411-1/41-1/222-1/23456
سه راه تبدیلی 3/416.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راه تبدیلی 123.00023.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راه تبدیلی 1/4-134.00034.00034.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راه تبدیلی 1/2-142.00042.00042.00042.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راه تبدیلی 295.00095.00095.00095.00095.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راه تبدیلی 1/2-2147.000147.000147.000147.000147.000147.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راه تبدیلی 3189.000189.000189.000189.000189.000189.000189.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راه تبدیلی 4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید262.000262.000262.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
اتصالات تبدیل گالوانیزه جرج فیشر GF
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/5/23
شرح کالا/سایز(اینچ)1/23/411-1/41-1/222-1/23456
تبدیل 3/4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
تبدیل 1تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
تبدیل 1/4-1تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
تبدیل 1/2-1تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
تبدیل 2تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
تبدیل 1/2-2تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
تبدیل 3تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
تبدیل 4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
تبدیل 5تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید