اتصالات گالوانیزه چینی

اتصالات گالوانیزه چینی
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/11/13
شرح کالا/سایز(اینچ)1/23/411-1/41-1/222-1/23456
زانو4.0006.25011.00015.00018.50027.30047.00078.500131.000تماس بگیریدتماس بگیرید
چپقی4.0007.30010.50016.30022.50031.50048.30079.000126.000تماس بگیریدتماس بگیرید
سراه8.3009.50012.20018.50021.00035.70054.30085.500126.000تماس بگیریدتماس بگیرید
بوشن لبه دار3.5005.0007.00010.50016.00021.50034.50044.50066.000تماس بگیریدتماس بگیرید
مغزی2.5005.0007.4009.00012.00016.80032.00040.00066.000تماس بگیریدتماس بگیرید
درپوش1.2502.0003.0004.8007.00010.50016.00026.00040.000تماس بگیریدتماس بگیرید
مهره ماسوره گالوانیزه2.8003.5006.5009.00013.60018.50032.50040.50056.000تماس بگیریدتماس بگیرید
مهره ماسوره سیاه2.8003.4006.4008.90043.00047.00070.00095.500163.000تماس بگیریدتماس بگیرید
روپیچ3.6005.0007.90013.50015.30019.50049.00056.500تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
زانو 45 درجه3.3004.8008.00010.00016.00023.00034.60051.000108.000تماس بگیریدتماس بگیرید
چپقی 45 درجه4.5006.0009.00010.50017.50026.00036.00056.000110.000تماس بگیریدتماس بگیرید
اتصالات سه راهی تبدیلی گالوانیزه چینی
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالا/سایز(اینچ)1/23/411-1/41-1/222-1/23456
سه راه تبدیلی 3/4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راه تبدیلی 1تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راه تبدیلی 1/4-1تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راه تبدیلی 1/2-1تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راه تبدیلی 2تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راه تبدیلی 1/2-2تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راه تبدیلی 3تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راه تبدیلی 4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
اتصالات تبدیل گالوانیزه چینی
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالا/سایز(اینچ)1/23/411-1/41-1/222-1/23456
تبدیل 3/4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
تبدیل 1تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
تبدیل 1/4-1تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
تبدیل 1/2-1تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
تبدیل 2تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
تبدیل 1/2-2تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
تبدیل 3تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
تبدیل 4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
تبدیل 5تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید