نمایش 1–12 از 14 نتیجه

لوله جدار چاه سایز ۱۰ اینچ ضخامت ۶ میل

۲۶۶,۰۰۰ 

لوله جدار چاه سایز ۱۴ اینچ ضخامت ۴ میل

۲۸۶,۰۰۰ 

لوله جدارچاه سایز ۱۰ اینچ ضخامت ۴ میل

۲۶۶,۰۰۰ 

لوله جدارچاه سایز ۱۰ اینچ ضخامت ۵ میل

۲۶۶,۰۰۰ 

لوله جدارچاه سایز ۱۲ اینچ ضخامت ۴ میل

۲۸۶,۰۰۰ 

لوله جدارچاه سایز ۱۲ اینچ ضخامت ۵ میل

۲۶۵,۰۰۰ 

لوله جدارچاه سایز ۱۲ اینچ ضخامت ۶ میل

۲۶۵,۰۰۰ 

لوله جدارچاه سایز ۱۴ اینچ ضخامت ۶ میل

۲۶۵,۰۰۰ 

لوله جدارچاه سایز ۱۴ اینچ ضخامت ۸ میل

۲۸۵,۰۰۰ 

لوله جدارچاه سایز ۱۶ اینچ ضخامت ۵ میل

۲۶۶,۰۰۰ 

لوله جدارچاه سایز ۱۶ اینچ ضخامت ۶ میل

۲۶۶,۰۰۰ 

لوله جدارچاه سایز ۱۶ اینچ ضخامت ۸ میل

۲۶۶,۰۰۰