تیرآهن

تیرآهن چیست؟

تیرآهن چیست؟ تیرآهن یکی از اعضای اصلی در مجموعه المان های مورد استفاده در سازمان های ساختمانی است.در واقع وظیفه اصلی تیرآهن ها تحمل تن...