قیمت انواع ناودانی (سبک ، سنگین )

ناودانی

ناودانی

ناودانی (UNP) انواع مختلفی دارد که عبارت است از : سبک ، سنگین و هم وزن اروپا.

کارخانجات مختلفی از جمله فایکو، ناب تبریز، فولاد تهران ، آریان فولاد این محصولات را در طول های ۶ یا ۱۲متری تولید می کنند و به صورت کیلوگرم در بازار فولاد به فروش می رسد.

تاریخ بروزرسانی :


به چپ و راست بکشید
نام کالاسایزضخامت(mm)برندوضعیتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)خریدنوسانات
ناودانی سایز ۸۸۸ناب تبریزشاخه ۱۲ متریST37انبار تهرانکیلوگرم۱۶۶,۰۰۰
ناودانی سایز ۱۰۱۰۱۰ناب تبریزشاخه ۱۲ متریST37انبار تهرانکیلوگرم۱۶۳,۰۰۰
ناودانی سایز۱۲۱۲۱۲ناب تبریزشاخه ۱۲ متریST37انبار تهرانکیلوگرم۱۶۶,۰۰۰
ناودانی سایز۱۴۱۴۱۴ناب تبریزشاخه ۱۲ متریST37انبار تهرانکیلوگرم۱۶۶,۰۰۰
ناودانی سایز۱۶۱۶۱۶ناب تبریزشاخه ۱۲ متریST37انبار تهرانکیلوگرم۱۶۶,۰۰۰
ناودانی سایز۱۸۱۸۱۸فایکوشاخه ۱۲ متریST37انبار تهرانکیلوگرم۱۸۰,۹۱۰
ناودانی سایز۲۰۲۰۲۰فایکوشاخه ۱۲ متریST37انبار تهرانکیلوگرم۲۱۰,۰۱۰
ناودانی سایز۲۲۲۲۲۲اروپاییشاخه ۱۲ متریST37انبار تهرانکیلوگرم۲۲۰,۰۰۰
ناودانی سایز۲۴۲۴۲۴اروپاییشاخه ۱۲ متریST37انبار تهرانکیلوگرم۲۲۰,۰۰۰
ناودانی سایز۲۶۲۶۲۶اروپاییشاخه ۱۲ متریST37انبار تهرانکیلوگرم۴۳۰,۰۰۰
ناودانی سایز۲۸۲۸۲۸اروپاییشاخه ۱۲ متریST37انبار تهرانکیلوگرم۴۳۱,۰۰۰
ناودانی سایز۳۰۳۰۳۰اروپاییشاخه ۱۲ متریST37انبار تهرانکیلوگرم۳۸۹,۰۰۰
ناودانی سایز۳۵۳۵۳۵اروپاییشاخه ۱۲ متریST37انبار تهرانکیلوگرم۴۰۵,۰۰۰
ناودانی سایز ۴۰۴۰۴۰اروپاییشاخه ۱۲ متریST37انبار تهرانکیلوگرم۳۰۸,۰۰۰