فلنج تخت

فلنج تخت PN10
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/6/13
شرح کالاسایز(اینچ)قیمت هر عدد (تومان)
فلنج تخت PN101/2تماس بگیرید
فلنج تخت PN103/4تماس بگیرید
فلنج تخت PN101تماس بگیرید
فلنج تخت PN101-1/4تماس بگیرید
فلنج تخت PN101-1/2تماس بگیرید
فلنج تخت PN10214500
فلنج تخت PN102-1/219500
فلنج تخت PN10324500
فلنج تخت PN10429500
فلنج تخت PN10542000
فلنج تخت PN10653500
فلنج تخت PN10874000
فلنج تخت PN1010تماس بگیرید
فلنج تخت PN1012تماس بگیرید
فلنج تخت PN1014تماس بگیرید
فلنج تخت PN1016تماس بگیرید
فلنج تخت PN1018تماس بگیرید
فلنج تخت PN16
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/6/13
شرح کالاسایز(اینچ)قیمت هر عدد (تومان)
فلنج تخت PN161/2تماس بگیرید
فلنج تخت PN163/4تماس بگیرید
فلنج تخت PN161تماس بگیرید
فلنج تخت PN161-1/4تماس بگیرید
فلنج تخت PN161-1/2تماس بگیرید
فلنج تخت PN16214500
فلنج تخت PN162-1/219500
فلنج تخت PN16324500
فلنج تخت PN16429500
فلنج تخت PN16542000
فلنج تخت PN16653500
فلنج تخت PN16874000
فلنج تخت PN1610تماس بگیرید
فلنج تخت PN1612تماس بگیرید
فلنج تخت PN1614تماس بگیرید
فلنج تخت PN1616تماس بگیرید
فلنج تخت PN1618تماس بگیرید
فلنج تخت کلاس 150
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/6/13
شرح کالاسایز(اینچ)قیمت هر عدد (تومان)
فلنج تخت کلاس 1501/2تماس بگیرید
فلنج تخت کلاس 1503/4تماس بگیرید
فلنج تخت کلاس 1501تماس بگیرید
فلنج تخت کلاس 1501-1/4تماس بگیرید
فلنج تخت کلاس 1501-1/2تماس بگیرید
فلنج تخت کلاس 150214500
فلنج تخت کلاس 1502-1/219500
فلنج تخت کلاس 150324500
فلنج تخت کلاس 150429500
فلنج تخت کلاس 150542000
فلنج تخت کلاس 150653500
فلنج تخت کلاس 150874000
فلنج تخت کلاس 15010تماس بگیرید
فلنج تخت کلاس 15012تماس بگیرید
فلنج تخت کلاس 15014تماس بگیرید
فلنج تخت کلاس 15016تماس بگیرید
فلنج تخت کلاس 15018تماس بگیرید