فلنج دنده ای

فلنج دنده ای Pn16
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/12/25
شرح کالاسایز(اینچ)قیمت هر عدد (تومان)
فلنج دنده ای Pn161/213,500
فلنج دنده ای Pn163/415,500
فلنج دنده ای Pn16121,500
فلنج دنده ای Pn161-1/428,500
فلنج دنده ای Pn161-1/230,500
فلنج دنده ای Pn16238,500
فلنج دنده ای Pn162-1/248,500
فلنج دنده ای Pn16353,500
فلنج دنده ای Pn16465,500
فلنج دنده ای Pn16575,500
فلنج دنده ای Pn16698,500
فلنج دنده ای Pn168تماس بگیرید
فلنج دنده ای Pn1610تماس بگیرید
فلنج دنده ای Pn1612تماس بگیرید
فلنج دنده ای Pn1614تماس بگیرید
فلنج دنده ای Pn1616تماس بگیرید
فلنج دنده ای Pn1618تماس بگیرید
فلنج دنده ای Pn10
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/6/13
شرح کالاسایز(اینچ)قیمت هر عدد (تومان)
فلنج دنده ای Pn101/2تماس بگیرید
فلنج دنده ای Pn103/4تماس بگیرید
فلنج دنده ای Pn10113000
فلنج دنده ای Pn101-1/413500
فلنج دنده ای Pn101-1/214000
فلنج دنده ای Pn10215000
فلنج دنده ای Pn102-1/216000
فلنج دنده ای Pn10320500
فلنج دنده ای Pn10423500
فلنج دنده ای Pn10530000
فلنج دنده ای Pn10638500
فلنج دنده ای Pn108تماس بگیرید
فلنج دنده ای Pn1010تماس بگیرید
فلنج دنده ای Pn1012تماس بگیرید
فلنج دنده ای Pn1014تماس بگیرید
فلنج دنده ای Pn1016تماس بگیرید
فلنج دنده ای Pn1018تماس بگیرید
فلنج دنده ای کلاس 150
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/6/13
شرح کالاسایز(اینچ)قیمت هر عدد (تومان)
فلنج دنده ای کلاس 1501/2تماس بگیرید
فلنج دنده ای کلاس 1503/4تماس بگیرید
فلنج دنده ای کلاس 150113000
فلنج دنده ای کلاس 1501-1/413500
فلنج دنده ای کلاس 1501-1/214000
فلنج دنده ای کلاس 150215000
فلنج دنده ای کلاس 1502-1/216000
فلنج دنده ای کلاس 150320500
فلنج دنده ای کلاس 150423500
فلنج دنده ای کلاس 150530000
فلنج دنده ای کلاس 150638500
فلنج دنده ای کلاس 1508تماس بگیرید
فلنج دنده ای کلاس 15010تماس بگیرید
فلنج دنده ای کلاس 15012تماس بگیرید
فلنج دنده ای کلاس 15014تماس بگیرید
فلنج دنده ای کلاس 15016تماس بگیرید
فلنج دنده ای کلاس 15018تماس بگیرید