فلنج گلودار

فلنج گلودار Pn10
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
99/04/22
شرح کالاسایز(اینچ)قیمت هر عدد استاندارد (تومان)قیمت هر عدد یک رو تراش (تومان)
فلنج گلودار Pn101/2تماس بگیریدتماس بگیرید
فلنج گلودار Pn103/4تماس بگیریدتماس بگیرید
فلنج گلودار Pn101تماس بگیریدتماس بگیرید
فلنج گلودار Pn101-1/4تماس بگیریدتماس بگیرید
فلنج گلودار Pn101-1/2تماس بگیریدتماس بگیرید
فلنج گلودار Pn102تماس بگیریدتماس بگیرید
فلنج گلودار Pn102-1/2تماس بگیریدتماس بگیرید
فلنج گلودار Pn103تماس بگیریدتماس بگیرید
فلنج گلودار Pn104تماس بگیریدتماس بگیرید
فلنج گلودار Pn105تماس بگیریدتماس بگیرید
فلنج گلودار Pn106تماس بگیریدتماس بگیرید
فلنج گلودار Pn108تماس بگیریدتماس بگیرید
فلنج گلودار Pn1010تماس بگیریدتماس بگیرید
فلنج گلودار Pn1012تماس بگیریدتماس بگیرید
فلنج گلودار Pn1014تماس بگیریدتماس بگیرید
فلنج گلودار Pn1016تماس بگیریدتماس بگیرید
فلنج گلودار Pn1018تماس بگیریدتماس بگیرید
فلنج گلودار Pn16
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
99/04/22
شرح کالاسایز(اینچ)قیمت هر عدد استاندارد (تومان)قیمت هر عدد یک رو تراش (تومان)
فلنج گلودار Pn161/2تماس بگیریدتماس بگیرید
فلنج گلودار Pn163/4تماس بگیریدتماس بگیرید
فلنج گلودار Pn161تماس بگیریدتماس بگیرید
فلنج گلودار Pn161-1/4تماس بگیریدتماس بگیرید
فلنج گلودار Pn161-1/2تماس بگیریدتماس بگیرید
فلنج گلودار Pn16253200تماس بگیرید
فلنج گلودار Pn162-1/263000تماس بگیرید
فلنج گلودار Pn16382000تماس بگیرید
فلنج گلودار Pn16488900تماس بگیرید
فلنج گلودار Pn165126000تماس بگیرید
فلنج گلودار Pn166160000تماس بگیرید
فلنج گلودار Pn168247200تماس بگیرید
فلنج گلودار Pn1610453000تماس بگیرید
فلنج گلودار Pn1612621000تماس بگیرید
فلنج گلودار Pn1614تماس بگیریدتماس بگیرید
فلنج گلودار Pn1616تماس بگیریدتماس بگیرید
فلنج گلودار Pn1618تماس بگیریدتماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 150 استاندارد
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
99/04/22
شرح کالاسایز(اینچ)قیمت هر عدد استاندارد (تومان)قیمت هر عدد یک رو تراش (تومان)
فلنج گلودار کلاس 1501/2تماس بگیریدتماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 1503/4تماس بگیریدتماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 1501تماس بگیریدتماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 1501-1/4تماس بگیریدتماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 1501-1/2تماس بگیریدتماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 150253000تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 1502-1/284900تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 1503100000تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 1504136000تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 1505183000تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 1506230000تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 1508370000تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 15010688000تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 15012963000تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 15014تماس بگیریدتماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 15016تماس بگیریدتماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 15018تماس بگیریدتماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 300
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
99/04/22
شرح کالاسایز(اینچ)قیمت هر عدد (تومان)
فلنج گلودار کلاس 3001/2تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 3003/4تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 3001تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 3001-1/4تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 3001-1/2تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 3002تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 3002-1/2تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 3003تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 3004تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 3005تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 3006تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 3008تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 30010تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 30012تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 30014تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 30016تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 30018تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 600
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
99/04/22
شرح کالاسایز(اینچ)قیمت هر عدد (تومان)
فلنج گلودار کلاس 6001/2تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 6003/4تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 6001تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 6001-1/4تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 6001-1/2تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 6002تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 6002-1/2تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 6003تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 6004تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 6005تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 6006تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 6008تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 60010تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 60012تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 60014تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 60016تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 60018تماس بگیرید