جدول وزن میلگرد
# سایز میلگرد ( mm ) وزن هر متر مربع ( kg/m ) وزن شاخه ۱۲ متری ( kg )
۱ ۶.۵ ۳
۲ ۸ ۵
۳ ۱۰ ۸
۴ ۱۲ ۱۱
۵ ۱۴ ۱۵
۶ ۱۶ ۱۹
۷ ۱۸ ۲۴
۸ ۲۰ ۳۰
۹ ۲۲ ۳۶
۱۰ ۲۵ ۴۷
۱۱ ۲۸ ۵۸
۱۲ ۳۰ ۶۶.۵
۱۳ ۳۲ ۷۵.۵
جدول وزن میلگرد
سایز میلگرد ( mm ) : ۶.۵
وزن هر متر مربع ( kg/m ) :
وزن شاخه ۱۲ متری ( kg ) : ۳
جدول وزن میلگرد
سایز میلگرد ( mm ) : ۸
وزن هر متر مربع ( kg/m ) :
وزن شاخه ۱۲ متری ( kg ) : ۵
جدول وزن میلگرد
سایز میلگرد ( mm ) : ۱۰
وزن هر متر مربع ( kg/m ) :
وزن شاخه ۱۲ متری ( kg ) : ۸
جدول وزن میلگرد
سایز میلگرد ( mm ) : ۱۲
وزن هر متر مربع ( kg/m ) :
وزن شاخه ۱۲ متری ( kg ) : ۱۱
جدول وزن میلگرد
سایز میلگرد ( mm ) : ۱۴
وزن هر متر مربع ( kg/m ) :
وزن شاخه ۱۲ متری ( kg ) : ۱۵
جدول وزن میلگرد
سایز میلگرد ( mm ) : ۱۶
وزن هر متر مربع ( kg/m ) :
وزن شاخه ۱۲ متری ( kg ) : ۱۹
جدول وزن میلگرد
سایز میلگرد ( mm ) : ۱۸
وزن هر متر مربع ( kg/m ) :
وزن شاخه ۱۲ متری ( kg ) : ۲۴
جدول وزن میلگرد
سایز میلگرد ( mm ) : ۲۰
وزن هر متر مربع ( kg/m ) :
وزن شاخه ۱۲ متری ( kg ) : ۳۰
جدول وزن میلگرد
سایز میلگرد ( mm ) : ۲۲
وزن هر متر مربع ( kg/m ) :
وزن شاخه ۱۲ متری ( kg ) : ۳۶
جدول وزن میلگرد
سایز میلگرد ( mm ) : ۲۵
وزن هر متر مربع ( kg/m ) :
وزن شاخه ۱۲ متری ( kg ) : ۴۷
جدول وزن میلگرد
سایز میلگرد ( mm ) : ۲۸
وزن هر متر مربع ( kg/m ) :
وزن شاخه ۱۲ متری ( kg ) : ۵۸
جدول وزن میلگرد
سایز میلگرد ( mm ) : ۳۰
وزن هر متر مربع ( kg/m ) :
وزن شاخه ۱۲ متری ( kg ) : ۶۶.۵
جدول وزن میلگرد
سایز میلگرد ( mm ) : ۳۲
وزن هر متر مربع ( kg/m ) :
وزن شاخه ۱۲ متری ( kg ) : ۷۵.۵