جدول وزن میلگرد

استاندارد میلگرد در ایران بر اساس استاندارهای جهانی تعیین و تدوین شده است که بر اساس این استاندارد تمامی تولید کنندگان و کارخانه های فولاد کشور موظف شده اند تا در تولید میلگردهای خود تمامی قوانین این استاندارد را رعایت نمایند. در این استاندارد میلگردها در دو نوع ساده و آجدارد به صورت شاخه ای و کلاف و در چهار گرید A1 تا A4 طبقه بندی می گردند، که بر اساس جدول وزن میلگرد ها رابطه مستقیم با استحکام آن دارد. از این رو وزن و استحکام میلگرد از مهمترین مولفه های قیمت میلگرد است که قبل از خرید باید به آن توجه داشته باشید.

جدول وزن میلگرد
#سایز میلگرد ( mm )وزن هر متر مربع ( kg/m )وزن شاخه ۱۲ متری ( kg )
۱۶.۵۳
۲۸۵
۳۱۰۸
۴۱۲۱۱
۵۱۴۱۵
۶۱۶۱۹
۷۱۸۲۴
۸۲۰۳۰
۹۲۲۳۶
۱۰۲۵۴۷
۱۱۲۸۵۸
۱۲۳۰۶۶.۵
۱۳۳۲۷۵.۵
جدول وزن میلگرد
سایز میلگرد ( mm ) : ۶.۵
وزن هر متر مربع ( kg/m ) :
وزن شاخه ۱۲ متری ( kg ) : ۳
جدول وزن میلگرد
سایز میلگرد ( mm ) : ۸
وزن هر متر مربع ( kg/m ) :
وزن شاخه ۱۲ متری ( kg ) : ۵
جدول وزن میلگرد
سایز میلگرد ( mm ) : ۱۰
وزن هر متر مربع ( kg/m ) :
وزن شاخه ۱۲ متری ( kg ) : ۸
جدول وزن میلگرد
سایز میلگرد ( mm ) : ۱۲
وزن هر متر مربع ( kg/m ) :
وزن شاخه ۱۲ متری ( kg ) : ۱۱
جدول وزن میلگرد
سایز میلگرد ( mm ) : ۱۴
وزن هر متر مربع ( kg/m ) :
وزن شاخه ۱۲ متری ( kg ) : ۱۵
جدول وزن میلگرد
سایز میلگرد ( mm ) : ۱۶
وزن هر متر مربع ( kg/m ) :
وزن شاخه ۱۲ متری ( kg ) : ۱۹
جدول وزن میلگرد
سایز میلگرد ( mm ) : ۱۸
وزن هر متر مربع ( kg/m ) :
وزن شاخه ۱۲ متری ( kg ) : ۲۴
جدول وزن میلگرد
سایز میلگرد ( mm ) : ۲۰
وزن هر متر مربع ( kg/m ) :
وزن شاخه ۱۲ متری ( kg ) : ۳۰
جدول وزن میلگرد
سایز میلگرد ( mm ) : ۲۲
وزن هر متر مربع ( kg/m ) :
وزن شاخه ۱۲ متری ( kg ) : ۳۶
جدول وزن میلگرد
سایز میلگرد ( mm ) : ۲۵
وزن هر متر مربع ( kg/m ) :
وزن شاخه ۱۲ متری ( kg ) : ۴۷
جدول وزن میلگرد
سایز میلگرد ( mm ) : ۲۸
وزن هر متر مربع ( kg/m ) :
وزن شاخه ۱۲ متری ( kg ) : ۵۸
جدول وزن میلگرد
سایز میلگرد ( mm ) : ۳۰
وزن هر متر مربع ( kg/m ) :
وزن شاخه ۱۲ متری ( kg ) : ۶۶.۵
جدول وزن میلگرد
سایز میلگرد ( mm ) : ۳۲
وزن هر متر مربع ( kg/m ) :
وزن شاخه ۱۲ متری ( kg ) : ۷۵.۵

جدول مقایسه وزن میلگرد کارخانه های مختلف

کارخانهمیلگرد ۸میلگرد ۱۰میلگرد ۱۲میلگرد ۱۴میلگرد ۱۶میلگرد ۱۸میلگرد ۲۰میلگرد ۲۲میلگرد ۲۵میلگرد ۲۸میلگرد ۳۲میلگرد ۳۴میلگرد ۴۰
وزن میلگرد آذر فولاد امین۴.۵۷.۱۱۰.۲۱۴۱۸.۲۲۳۲۸.۴۳۴.۲۴۴.۷۵۶.۱۷۳.۲
وزن میلگرد آذر گستر سدید۷.۲۱۱۱۵۱۹۲۴.۴۳۰.۴۳۶.۵۴۶۵۰۶۶۷۴
وزن میلگرد بردسیر کرمان۷.۱۱۰.۵۱۴.۳۱۸.۲۲۴۲۹۳۵۴۶.۲۵۷۷۴
وزن میلگرد ذوب آهن اصفهان۱۰.۶۱۴.۵۱۹.۵۲۴.۵۳۰۳۵۴۶۵۸۷۶
وزن میلگرد ظفر بناب۴.۲۶.۳۹.۴۱۳.۸۱۷.۸۲۲.۶۲۷.۷۳۳۴۴۵۶۷۴
وزن میلگرد کاوه تیکمه داش۴.۵۷۱۰۱۳.۸۱۸.۲۲۳.۲۲۸.۵۳۴.۵۴۴.۵۵۶.۵۷۴
وزن میلگرد بافق۴.۷۷.۴۱۰.۷۱۴.۵۱۹۲۴۲۹۳۵۴۶۵۸۷۵
وزن میلگرد زاگرس۷.۴۱۰.۶۱۵۱۹.۵۲۴۲۹۳۵.۵۴۵۵۸.۵۷۵
وزن میلگرد فولاد گلستان۴.۸۷.۵
وزن میلگرد جهان فولاد غرب۹.۹۱۳۱۶.۵۲۱.۷۲۶.۳۳۵۴۲