قیمت میلگرد آجدار

قیمت ورق و میلگرد آجدار

میلگرد آجدار

از رایج ترین انواع میلگرد آجدار میتوان به میلگرد آجدار A2 و A3 اشاره کرد که میلگرد A2 شامل سایز های ۸الی ۱۲ و میلگرد A3 شامل سایز های ۱۰الی ۳۲ می باشند که هر دو نوع آن در طول ۶ متری ارائه می شوند.

از بهترین برند های میلگرد آجدار میتوان برند های ذوب آهن ،کویر کاشان ، نیشابور، میانه، بافق یزد، روهینا، آناهیتا، ابهر، امیرکبیر، فایکو، ابرکوه، آریاذوب و ظفر بناب را نام برد.

لیست زیر قیمت انواع میلگرد آجدار در واحد کیلوگرم می باشد.

تاریخ بروزرسانی :


به چپ و راست بکشید
نام کالاسایزوزن تقریبیبرندوضعیتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)خریدنوسانات
میلگرد آجدار ۱۰۱۰۸ابهرشاخه ۱۲ متریَA2کارخانهکیلوگرم۱۴۲,۲۰۰
میلگرد آجدار ۱۲۱۲۱۱ابهرشاخه ۱۲ متریA2کارخانهکیلوگرم۱۴۲,۲۰۰
میلگرد آجدار ۱۴۱۴۱۵ابهرشاخه ۱۲ متریA3کارخانهکیلوگرم۱۴۲,۲۰۰
میلگرد آجدار ۱۶۱۶۱۹ابهرشاخه ۱۲ متریA3کارخانهکیلوگرم۱۴۲,۲۰۰
میلگرد آجدار ۱۸۱۸۲۴ابهرشاخه ۱۲ متریA3کارخانهکیلوگرم۱۴۲,۲۰۰
میلگرد آجدار ۲۰۲۰۳۰ابهرشاخه ۱۲ متریA3کارخانهکیلوگرم۱۴۲,۲۰۰
میلگرد آجدار ۲۲۲۲۳۶ابهرشاخه ۱۲ متریA3کارخانهکیلوگرم۱۴۲,۲۰۰
میلگرد آجدار۲۵۲۵۴۳ابهرشاخه ۱۲ متریA3کارخانهکیلوگرم۱۴۲,۲۰۰
میلگرد آجدار۲۸۵۸ابهرشاخه ۱۲ متریA3کارخانهکیلوگرم۱۴۲,۲۰۰
میلگرد آجدار۱۰۸امیرکبیر خزرشاخه ۱۲ متریA3کارخانهکیلوگرم۱۴۸,۲۰۰
میلگرد آجدار۱۲۱۱امیرکبیر خزرشاخه ۱۲ متریA3کارخانهکیلوگرم۱۴۵,۹۰۰
میلگرد آجدار۱۴۱۵امیرکبیر خزرشاخه ۱۲ متریA3کارخانهکیلوگرم۱۴۳,۶۰۰
میلگرد آجدار۱۶۱۹امیرکبیر خزرشاخه ۱۲ متریA3کارخانهکیلوگرم۱۴۳,۶۰۰
میلگرد آجدار۱۸۲۴امیرکبیر خزرشاخه ۱۲ متریA3کارخانهکیلوگرم۱۴۳,۶۰۰
میلگرد آجدار۲۰۳۰امیرکبیر خزرشاخه ۱۲ متریA3کارخانهکیلوگرم۱۴۳,۶۰۰
میلگرد آجدار۲۲۳۶امیرکبیر خزرشاخه ۱۲ متریA3کارخانهکیلوگرم۱۴۳,۶۰۰
میلگرد آجدار۲۵۴۳امیرکبیر خزرشاخه ۱۲ متریA3کارخانهکیلوگرم۱۴۳,۶۰۰
میلگرد آجدار۲۸۵۸امیرکبیر خزرشاخه ۱۲ متریA3کارخانهکیلوگرم۱۴۳,۶۰۰
میلگرد آجدار۱۰۸نیشابورشاخه ۱۲ متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار۱۲۱۱نیشابورشاخه ۱۲ متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار۱۴۱۵نیشابورشاخه ۱۲ متریA3کارخانهکیلوگرم۱۴۴,۰۰۰
میلگرد آجدار۱۶۱۹نیشابورشاخه ۱۲ متریA3کارخانهکیلوگرم۱۴۴,۰۰۰
میلگرد آجدار۱۸۲۴نیشابورشاخه ۱۲ متریA3کارخانهکیلوگرم۱۴۴,۰۰۰
میلگرد آجدار۲۰۳۰نیشابورشاخه ۱۲ متریA3کارخانهکیلوگرم۱۴۴,۰۰۰
میلگرد آجدار۲۲۳۶نیشابورشاخه ۱۲ متریA3کارخانهکیلوگرم۱۴۴,۰۰۰
میلگرد آجدار۲۵۴۳نیشابورشاخه ۱۲ متریA3کارخانهکیلوگرم۱۴۴,۰۰۰
میلگرد آجدار۲۸۵۸نیشابورشاخه ۱۲ متریA3کارخانهکیلوگرم۱۴۴,۰۰۰
میلگرد آجدار۱۰۸روهیناشاخه ۱۲ متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار۱۲۱۱روهیناشاخه ۱۲ متریA3کارخانهکیلوگرم۱۵۱,۳۰۰
میلگرد آجدار۱۶۱۹روهیناشاخه ۱۲ متریA3کارخانهکیلوگرم۱۴۹,۵۰۰
میلگرد آجدار۱۸۲۴روهیناشاخه ۱۲ متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار۲۰۳۰روهیناشاخه ۱۲ متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار۲۲۳۶روهیناشاخه ۱۲ متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار۲۵۴۳روهیناشاخه ۱۲ متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار۲۸۵۸روهیناشاخه ۱۲ متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار۳۲۷۷روهیناشاخه ۱۲ متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار۱۲۱۱هیربدشاخه ۱۲ متریA3کارخانهکیلوگرم۱۴۵,۹۰۰
میلگرد آجدار۱۴۱۴هیربدشاخه ۱۲ متریA3کارخانهکیلوگرم۱۴۴,۰۰۰
میلگرد آجدار۱۶۱۹هیربدشاخه ۱۲ متریA3کارخانهکیلوگرم۱۴۴,۰۰۰
میلگرد آجدار۱۸۲۴هیربدشاخه ۱۲ متریA3کارخانهکیلوگرم۱۴۳,۶۰۰
میلگرد آجدار۲۰۳۰هیربدشاخه ۱۲ متریA3کارخانهکیلوگرم۱۴۳,۶۰۰
میلگرد آجدار۲۲۳۶هیربدشاخه ۱۲ متریA3کارخانهکیلوگرم۱۴۳,۶۰۰
میلگرد آجدار۲۵۴۳هیربدشاخه ۱۲ متریA3کارخانهکیلوگرم۱۴۳,۶۰۰
میلگرد آجدار۲۸۵۸هیربدشاخه ۱۲ متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید