ورق آلیاژی

لیست قیمت انواع ورق ورق آلیاژی (فولاد مبارکه، اکسین، کاویان)

ورق ST52 تاریخ بروزرسانی : ۱۰:۴۴ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱


شرح کالاابعاد(متر)ضخامت(mm)برندوضعیتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)خریدنوسانات
ورق سیاه ضخامت ۵میل۱.۵۵مبارکهشیتSt52انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت ۶میل۱.۵۶مبارکهشیتSt52انبار تهرانکیلوگرم۲۰۸,۵۰۰
ورق سیاه ضخامت ۸میل۱.۵۸مبارکهشیتSt52انبار تهرانکیلوگرم۲۰۸,۵۰۰
ورق سیاه ضخامت ۱۰میل۱.۵۱۰مبارکهشیتSt52انبار تهرانکیلوگرم۲۰,۶۰۰
ورق سیاه ضخامت ۱۰میل۲۱۰اکسینشیتSt52انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت ۱۲میل۱.۵۱۲مبارکهشیتSt52انبار تهرانکیلوگرم۲۱۳,۰۰۰
ورق سیاه ضخامت ۱۲میل۲۱۲اکسینشیتSt52انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت ۱۵میل۱.۵۱۵مبارکهشیتSt52انبار تهرانکیلوگرم۲۱۳,۰۰۰
ورق سیاه ضخامت ۱۵میل۲۱۵اکسینشیتSt52انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت ۲۰میل۲۲۰اکسینشیتSt52انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت ۲۵میل۲۲۵اکسینشیتSt52انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت ۳۰میل۲۳۰اکسینشیتSt52انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت ۳۵میل۲۳۵اکسینشیتSt52انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت ۴۰میل۲۴۰اکسینشیتSt52انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت ۴۵میل۲۴۵اکسینشیتSt52انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت ۵۰میل۲۵۰اکسینشیتSt52انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت ۵میل
ابعاد(متر) : ۱.۵
ضخامت(mm) : ۵
برند : مبارکه
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت ۶میل
ابعاد(متر) : ۱.۵
ضخامت(mm) : ۶
برند : مبارکه
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۲۰۸,۵۰۰
ورق سیاه ضخامت ۸میل
ابعاد(متر) : ۱.۵
ضخامت(mm) : ۸
برند : مبارکه
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۲۰۸,۵۰۰
ورق سیاه ضخامت ۱۰میل
ابعاد(متر) : ۱.۵
ضخامت(mm) : ۱۰
برند : مبارکه
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۲۰,۶۰۰
ورق سیاه ضخامت ۱۰میل
ابعاد(متر) : ۲
ضخامت(mm) : ۱۰
برند : اکسین
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت ۱۲میل
ابعاد(متر) : ۱.۵
ضخامت(mm) : ۱۲
برند : مبارکه
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۲۱۳,۰۰۰
ورق سیاه ضخامت ۱۲میل
ابعاد(متر) : ۲
ضخامت(mm) : ۱۲
برند : اکسین
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت ۱۵میل
ابعاد(متر) : ۱.۵
ضخامت(mm) : ۱۵
برند : مبارکه
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۲۱۳,۰۰۰
ورق سیاه ضخامت ۱۵میل
ابعاد(متر) : ۲
ضخامت(mm) : ۱۵
برند : اکسین
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت ۲۰میل
ابعاد(متر) : ۲
ضخامت(mm) : ۲۰
برند : اکسین
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت ۲۵میل
ابعاد(متر) : ۲
ضخامت(mm) : ۲۵
برند : اکسین
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت ۳۰میل
ابعاد(متر) : ۲
ضخامت(mm) : ۳۰
برند : اکسین
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت ۳۵میل
ابعاد(متر) : ۲
ضخامت(mm) : ۳۵
برند : اکسین
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت ۴۰میل
ابعاد(متر) : ۲
ضخامت(mm) : ۴۰
برند : اکسین
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت ۴۵میل
ابعاد(متر) : ۲
ضخامت(mm) : ۴۵
برند : اکسین
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت ۵۰میل
ابعاد(متر) : ۲
ضخامت(mm) : ۵۰
برند : اکسین
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : تماس بگیرید
مشاهده قیمت ها

ورق A283 تاریخ بروزرسانی : ۱۰:۴۴ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱


شرح کالاابعاد(متر)ضخامت(mm)برندوضعیتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)خریدنوسانات
ورق آلیاژی ضخامت ۶ میل۱.۵*۶۶فولاد مبارکهشیتA283انبار تهرانکیلوگرم۱۹۵,۵۰۰
ورق آلیاژی ضخامت ۸ میل۱.۵*۶۸فولاد مبارکهشیتA283انبار تهرانکیلوگرم۲۰۰,۰۰۰
ورق آلیاژی ضخامت ۱۰ میل۱.۵*۶۱۰فولاد مبارکهشیتA283انبار تهرانکیلوگرم۱۹۵,۰۰۰
ورق آلیاژی ضخامت ۱۰ میل۲*۶۱۰اکسینشیتA283انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آلیاژی ضخامت ۱۲ میل۱.۵*۶۱۲فولاد مبارکهشیتA283انبار تهرانکیلوگرم۱۹۴,۰۰۰
ورق آلیاژی ضخامت ۱۲ میل۲*۶۱۲اکسینشیتA283انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آلیاژی ضخامت ۱۵ میل۱.۵*۶۱۵فولاد مبارکهشیتA283انبار تهرانکیلوگرم۱۹۴,۰۰۰
ورق آلیاژی ضخامت ۱۵ میل۲*۶۱۵اکسینشیتA283انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آلیاژی ضخامت ۲۰ میل۲*۶۲۰اکسینشیتA283انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آلیاژی ضخامت ۲۵ میل۲*۶۲۵اکسینشیتA283انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آلیاژی ضخامت ۳۰ میل۲*۶۳۰اکسینشیتA283انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آلیاژی ضخامت ۳۵ میل۲*۶۳۵اکسینشیتA283انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آلیاژی ضخامت ۴۰ میل۲*۶۴۰اکسینشیتA283انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آلیاژی ضخامت ۶ میل
ابعاد(متر) : ۱.۵*۶
ضخامت(mm) : ۶
برند : فولاد مبارکه
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۱۹۵,۵۰۰
ورق آلیاژی ضخامت ۸ میل
ابعاد(متر) : ۱.۵*۶
ضخامت(mm) : ۸
برند : فولاد مبارکه
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۲۰۰,۰۰۰
ورق آلیاژی ضخامت ۱۰ میل
ابعاد(متر) : ۱.۵*۶
ضخامت(mm) : ۱۰
برند : فولاد مبارکه
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۱۹۵,۰۰۰
ورق آلیاژی ضخامت ۱۰ میل
ابعاد(متر) : ۲*۶
ضخامت(mm) : ۱۰
برند : اکسین
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : تماس بگیرید
ورق آلیاژی ضخامت ۱۲ میل
ابعاد(متر) : ۱.۵*۶
ضخامت(mm) : ۱۲
برند : فولاد مبارکه
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۱۹۴,۰۰۰
ورق آلیاژی ضخامت ۱۲ میل
ابعاد(متر) : ۲*۶
ضخامت(mm) : ۱۲
برند : اکسین
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : تماس بگیرید
ورق آلیاژی ضخامت ۱۵ میل
ابعاد(متر) : ۱.۵*۶
ضخامت(mm) : ۱۵
برند : فولاد مبارکه
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۱۹۴,۰۰۰
ورق آلیاژی ضخامت ۱۵ میل
ابعاد(متر) : ۲*۶
ضخامت(mm) : ۱۵
برند : اکسین
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : تماس بگیرید
ورق آلیاژی ضخامت ۲۰ میل
ابعاد(متر) : ۲*۶
ضخامت(mm) : ۲۰
برند : اکسین
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : تماس بگیرید
ورق آلیاژی ضخامت ۲۵ میل
ابعاد(متر) : ۲*۶
ضخامت(mm) : ۲۵
برند : اکسین
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : تماس بگیرید
ورق آلیاژی ضخامت ۳۰ میل
ابعاد(متر) : ۲*۶
ضخامت(mm) : ۳۰
برند : اکسین
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : تماس بگیرید
ورق آلیاژی ضخامت ۳۵ میل
ابعاد(متر) : ۲*۶
ضخامت(mm) : ۳۵
برند : اکسین
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : تماس بگیرید
ورق آلیاژی ضخامت ۴۰ میل
ابعاد(متر) : ۲*۶
ضخامت(mm) : ۴۰
برند : اکسین
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : تماس بگیرید
مشاهده قیمت ها

ورق A516 تاریخ بروزرسانی : ۱۰:۴۴ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱


شرح کالاابعاد(متر)ضخامت(mm)برندوضعیتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)خریدنوسانات
ورق آلیاژی ضخامت ۶ میل۱.۵*۶۶فولاد مبارکهشیتA516انبار تهرانکیلوگرم۲۱۳,۰۰۰
ورق آلیاژی ضخامت ۸ میل۱.۵*۶۸فولاد مبارکهشیتA516انبار تهرانکیلوگرم۲۱۳,۰۰۰
ورق آلیاژی ضخامت ۱۰ میل۱.۵*۶۱۰فولاد مبارکهشیتA516انبار تهرانکیلوگرم۲۱۱,۰۰۰
ورق آلیاژی ضخامت ۱۰ میل۲*۶۱۰اکسینشیتA516انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آلیاژی ضخامت۱۲ میل۱.۵*۶۱۲فولاد مبارکهشیتA516انبار تهرانکیلوگرم۲۱۷,۵۰۰
ورق آلیاژی ضخامت ۱۲ میل۲*۶۱۲اکسینشیتA516انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آلیاژی ضخامت ۱۵ میل۱.۵*۶۱۵فولاد مبارکهشیتA516انبار تهرانکیلوگرم۲۱۷,۵۰۰
ورق آلیاژی ضخامت ۱۵ میل۲*۶۱۵اکسینشیتA516انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آلیاژی ضخامت ۲۰ میل۲*۶۲۰اکسینشیتA516انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آلیاژی ضخامت ۲۵ میل۲*۶۲۵اکسینشیتA516انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آلیاژی ضخامت ۳۰ میل۲*۶۳۰اکسینشیتA516انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آلیاژی ضخامت ۳۵ میل۲*۶۳۵اکسینشیتA516انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آلیاژی ضخامت ۴۰ میل۲*۶۴۰اکسینشیتA516انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آلیاژی ضخامت ۶ میل
ابعاد(متر) : ۱.۵*۶
ضخامت(mm) : ۶
برند : فولاد مبارکه
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۲۱۳,۰۰۰
ورق آلیاژی ضخامت ۸ میل
ابعاد(متر) : ۱.۵*۶
ضخامت(mm) : ۸
برند : فولاد مبارکه
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۲۱۳,۰۰۰
ورق آلیاژی ضخامت ۱۰ میل
ابعاد(متر) : ۱.۵*۶
ضخامت(mm) : ۱۰
برند : فولاد مبارکه
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۲۱۱,۰۰۰
ورق آلیاژی ضخامت ۱۰ میل
ابعاد(متر) : ۲*۶
ضخامت(mm) : ۱۰
برند : اکسین
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : تماس بگیرید
ورق آلیاژی ضخامت۱۲ میل
ابعاد(متر) : ۱.۵*۶
ضخامت(mm) : ۱۲
برند : فولاد مبارکه
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۲۱۷,۵۰۰
ورق آلیاژی ضخامت ۱۲ میل
ابعاد(متر) : ۲*۶
ضخامت(mm) : ۱۲
برند : اکسین
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : تماس بگیرید
ورق آلیاژی ضخامت ۱۵ میل
ابعاد(متر) : ۱.۵*۶
ضخامت(mm) : ۱۵
برند : فولاد مبارکه
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۲۱۷,۵۰۰
ورق آلیاژی ضخامت ۱۵ میل
ابعاد(متر) : ۲*۶
ضخامت(mm) : ۱۵
برند : اکسین
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : تماس بگیرید
ورق آلیاژی ضخامت ۲۰ میل
ابعاد(متر) : ۲*۶
ضخامت(mm) : ۲۰
برند : اکسین
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : تماس بگیرید
ورق آلیاژی ضخامت ۲۵ میل
ابعاد(متر) : ۲*۶
ضخامت(mm) : ۲۵
برند : اکسین
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : تماس بگیرید
ورق آلیاژی ضخامت ۳۰ میل
ابعاد(متر) : ۲*۶
ضخامت(mm) : ۳۰
برند : اکسین
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : تماس بگیرید
ورق آلیاژی ضخامت ۳۵ میل
ابعاد(متر) : ۲*۶
ضخامت(mm) : ۳۵
برند : اکسین
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : تماس بگیرید
ورق آلیاژی ضخامت ۴۰ میل
ابعاد(متر) : ۲*۶
ضخامت(mm) : ۴۰
برند : اکسین
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : تماس بگیرید
مشاهده قیمت ها

محصولات مرتبط