قیمت ورق سیاه

ورق سیاه

لیست قیمت ورق سیاه

در جدول زیر میتوانید به قیمت انواع ورق سیاه تولیدی کارخانه های ایران ازجمله ورق سیاه فولاد مبارکه، ورق سیاه اکسین، کاویان و دیگر تولیدکنندگان داخلی و خارجی دسترسی داشته باشید. ما بعنوان کارشناسان آهن یک هر روزه بروزترین قیمت این محصول را آپدیت میکنیم و شما میتوانید با ما از طریق شماره تماس ها و یا به صورت حضوری در تماس باشید تا بتوانیم بهترین خدمات را از خرید ورق سیاه تا حمل و نقل به شما ارائه نماییم.

تاریخ بروزرسانی :


به چپ و راست بکشید
نام کالاابعاد(متر)ضخامت(mm)برندوضعیتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)خریدنوسانات
ورق سیاه ضخامت ۲میل۱۲مبارکهشیتSt37انبار تهرانکیلوگرم۲۰۷,۰۰۰
ورق سیاه ضخامت ۲میل۱.۲۵۲مبارکهشیتSt37انبار تهرانکیلوگرم۲۰۱,۰۰۰
ورق سیاه ضخامت ۳میل۱۳مبارکهشیتSt37انبار تهرانکیلوگرم۲۱۵,۰۰۰
ورق سیاه ضخامت ۳میل۱.۲۵۳مبارکهشیتSt37انبار تهرانکیلوگرم۲۰۹,۵۰۰
ورق سیاه ضخامت ۳میل۱.۵۳مبارکهشیتSt37انبار تهرانکیلوگرم۲۰۶,۰۰۰
ورق سیاه ضخامت ۴میل۱۴مبارکهشیتSt37انبار تهرانکیلوگرم۲۰۷,۰۰۰
ورق سیاه ضخامت ۴میل۱.۲۵۴مبارکهشیتSt37انبار تهرانکیلوگرم۲۰۰,۵۰۰
ورق سیاه ضخامت ۴میل۱.۵۴مبارکهشیتSt37انبار تهرانکیلوگرم۱۹۴,۰۰۰
ورق سیاه ضخامت ۵میل۱.۲۵۵مبارکهشیتSt37انبار تهرانکیلوگرم۱۹۸,۵۰۰
ورق سیاه ضخامت ۵میل۱.۵۵مبارکهشیتSt37انبار تهرانکیلوگرم۱۹۴,۰۰۰
ورق سیاه ضخامت ۶میل۱.۲۵۶مبارکهشیتSt37انبار تهرانکیلوگرم۱۹۸,۵۰۰
ورق سیاه ضخامت ۶میل۱.۵۶مبارکهشیتSt37انبار تهرانکیلوگرم۱۹۴,۰۰۰
ورق سیاه ضخامت ۶میل۱.۲۵۶گیلانشیتSt37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت ۸میل۱.۵۸مبارکهشیتSt37انبار تهرانکیلوگرم۱۹۲,۰۰۰
ورق سیاه ضخامت ۸میل۱.۲۵۸مبارکهشیتSt37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت ۸میل۱.۲۵۸گیلانشیتSt37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت ۱۰میل۱.۵۱۰مبارکهشیتSt37انبار تهرانکیلوگرم۱۹۲,۰۰۰
ورق سیاه ضخامت ۱۰میل۱.۲۵۱۰گیلانشیتSt37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت ۱۰میل۱.۲۱۰قطعاتشیتSt37انبار تهرانکیلوگرم۱۷۶,۵۰۰
ورق سیاه ضخامت ۱۰میل۱.۲۵۱۰کاویانشیتSt37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت ۱۰میل۱.۵۱۰کاویانشیتSt37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت ۱۰میل۲۱۰اکسینشیتSt37انبار تهرانکیلوگرم۲۳۰,۰۰۰
ورق سیاه ضخامت ۱۲میل۱.۵۱۲مبارکهشیتSt37انبار تهرانکیلوگرم۱۹۲,۰۰۰
ورق سیاه ضخامت ۱۲میل۱.۲۵۱۲گیلانشیتSt37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت ۱۲میل۱.۲۱۲قطعاتشیتSt37انبار تهرانکیلوگرم۱۷۶,۵۰۰
ورق سیاه ضخامت ۱۲میل۱.۲۵۱۲کاویانشیتSt37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت ۱۲میل۱.۵۱۲کاویانشیتSt37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت ۱۲میل۲۱۲اکسینشیتSt37انبار تهرانکیلوگرم۲۳۰,۰۰۰
ورق سیاه ضخامت ۱۵میل۱.۵۱۵مبارکهشیتSt37انبار تهرانکیلوگرم۱۹۲,۰۰۰
ورق سیاه ضخامت ۱۵میل۱.۲۵۱۵گیلانشیتSt37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت ۱۵میل۱.۲۱۵قطعاتشیتSt37انبار تهرانکیلوگرم۱۷۶,۵۰۰
ورق سیاه ضخامت ۱۵میل۱.۲۵۱۵کاویانشیتSt37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت ۱۵میل۱.۵۱۵کاویانشیتSt37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت ۱۵میل۲۱۵اکسینشیتSt37انبار تهرانکیلوگرم۲۴۴,۰۰۰
ورق سیاه ضخامت ۱۵میل۱۱۵قائم اصفهانشیتSt37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت ۲۰میل۱.۲۵۲۰کاویانشیتSt37انبار تهرانکیلوگرم۱۹۴,۰۰۰
ورق سیاه ضخامت ۲۰میل۱.۵۲۰کاویانشیتSt37انبار تهرانکیلوگرم۲۰۳,۰۰۰
ورق سیاه ضخامت ۲۰میل۱۲۰قائم اصفهانشیتSt37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت ۲۰میل۲۲۰اکسینشیتSt37انبار تهرانکیلوگرم۲۲۹,۰۰۰
ورق سیاه ضخامت ۲۵میل۱.۲۵۲۵کاویانشیتSt37انبار تهرانکیلوگرم۱۹۴,۰۰۰
ورق سیاه ضخامت ۲۵میل۱.۵۲۵کاویانشیتSt37انبار تهرانکیلوگرم۲۰۳,۰۰۰
ورق سیاه ضخامت ۲۵میل۱۲۵قائم اصفهانشیتSt37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت ۲۵میل۲۲۵اکسینشیتSt37انبار تهرانکیلوگرم۲۲۹,۰۰۰
ورق سیاه ضخامت۳۰میل۱.۲۵۳۰کاویانشیتSt37انبار تهرانکیلوگرم۱۹۴,۰۰۰
ورق سیاه ضخامت ۳۰میل۱.۵۳۰کاویانشیتSt37انبار تهرانکیلوگرم۲۰۳,۰۰۰
ورق سیاه ضخامت ۳۰میل۱۳۰قائم اصفهانشیتSt37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت ۳۰میل۲۳۰اکسینشیتSt37انبار تهرانکیلوگرم۲۴۳,۰۰۰
ورق سیاه ضخامت ۳۵میل۱.۲۵۳۵کاویانشیتSt37انبار تهرانکیلوگرم۱۹۴,۰۰۰
ورق سیاه ضخامت ۳۵میل۱.۵۳۵کاویانشیتSt37انبار تهرانکیلوگرم۲۰۳,۰۰۰
ورق سیاه ضخامت ۳۵میل۱۳۵قائم اصفهانشیتSt37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت ۳۵میل۲۳۵اکسینشیتSt37انبار تهرانکیلوگرم۲۲۸,۰۰۰
ورق سیاه ضخامت ۴۰میل۱.۲۵۴۰کاویانشیتSt37انبار تهرانکیلوگرم۱۹۴,۰۰۰
ورق سیاه ضخامت ۴۰میل۱.۵۴۰کاویانشیتSt37انبار تهرانکیلوگرم۲۰۳,۰۰۰
ورق سیاه ضخامت ۴۰میل۱۴۰قائم اصفهانشیتSt37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت ۴۰میل۲۴۰اکسینشیتSt37انبار تهرانکیلوگرم۲۲۸,۰۰۰
ورق سیاه ضخامت ۴۵میل۱.۲۵۴۵کاویانشیتSt37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت ۴۵میل۱.۵۴۵کاویانشیتSt37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت ۴۵میل۱۴۵قائم اصفهانشیتSt37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت ۴۵میل۲۴۵اکسینشیتSt37انبار تهرانکیلوگرم۲۲۲,۰۰۰
ورق سیاه ضخامت ۵۰میل۱.۲۵۵۰کاویانشیتSt37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت ۵۰میل۱.۵۵۰کاویانشیتSt37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت ۵۰میل۱۵۰قائم اصفهانشیتSt37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت ۵۰میل۲۵۰اکسینشیتSt37انبار تهرانکیلوگرم۲۳۳,۰۰۰

خرید انواع ورق سیاه

ورق سیاه از نورد گرم و معمولا از آلیاژ st37  تولید می شود و نسبت به سایر ورق ها تقاضای بالاتری در بازار فولاد ایران دارد. کارخانه‌های فولاد مبارکه، فولاد اکسین، ورق کاویان، گیلان، قطعات مهمترین تولید کنندگان این محصول هستند.

ورق های سیاه از ضخامت ۲میل تا ۱۰۰میل بنا به استاندارد محصول به صورت رول یا شیت در ابعاد ۲*۱ – ۱.۲۵*۲.۵ – ۱.۵*۶ – ۲*۶ – ۲*۱۲ در بازار موجود است. ورق سیاه به صورت کیلوگرم از انبار یا کارخانه تامین می شود.