آشنایی با ابزار دقیق

مدار-داخلي-كپسول

فشار و روش های اندازه گیری آن

600 400 مدیرسایت آهن یک

4-2-فشار و روش های اندازه گیری آن فشار يكي از كميتهاي مهم در پروسه هاي صنعتي است كه اندازه گيري و كنترل آن از اهميت بسزايي برخوردار است. در اين…

ادامه مطلب
1

ابزار دقیق ۵

600 400 مدیرسایت آهن یک

ابزار دقیق 5 3-2-2- اندازه گيرهاي خازني در اين نوع اندازه گير بر اساس اصل فيزيكي A ε = C كه در آن A:سطح جوشن ها، d:فاصله جوشن ها از…

ادامه مطلب
ابزار-دقیق

آشنائی با ابزار دقیق

600 400 مدیرسایت آهن یک

آشنائي با ابزار دقيق :پيش گفتار :در زندگي روزمره، واژه كنترل بسيار بكار برده ميشود. اصطلاحاتي نظير كنترل رشد جمعيت، كنترل قيمت ها، كنترل ترافيك، كنترل رفتارها و برخوردهاي اجتماعي، كنترل…

ادامه مطلب
})
شماره تماس
تلگرام