لیست قیمت تیرآهن هاش

لیست قیمت تیرآهن هاش (۱۴۰۳/۰۴/۲۴)

نام کالاآلیاژبرندحالتسایزاستانداردواحدمحل بارگیریقیمت(ریال)
هاش سنگین 100ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر100HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 100ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر100HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 100ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر100HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 100ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر100HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 100ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر100HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 100ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر100HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 100ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر100HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 100ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر100HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 100ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر100HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 100ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر100HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 100ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر100HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 100ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر100HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 100ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر100HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 100ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر100HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 100ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر100HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 100ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر100HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 100ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر100HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 100ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر100HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 100ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر100HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 100ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر100HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 100ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر100HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 100ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر100HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 100ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر100HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 100ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر100HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 100ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر100HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 100ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر100HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 100ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر100HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 100ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر100HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 100ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر100HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 100ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر100HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 100ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر100HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 100ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر100HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 100ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر100HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 100ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر100HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 100ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر100HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 100ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر100HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 100ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر100HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 100ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر100HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 100ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر100HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 100ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر100HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 120ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر120HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 120ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر120HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 120ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر120HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 120ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر120HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 120ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر120HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 120ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر120HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 120ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر120HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 120ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر120HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 120ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر120HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 120ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر120HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 120ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر120HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 120ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر120HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 120ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر120HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 120ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر120HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 120ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر120HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 120ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر120HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 120ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر120HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 120ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر120HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 120ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر120HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 120ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر120HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 120ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر120HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 120ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر120HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 120ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر120HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 120ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر120HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 120ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر120HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 120ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر120HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 120ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر120HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 120ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر120HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 120ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر120HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 120ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر120HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 120ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر120HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 120ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر120HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 120ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر120HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 120ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر120HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 120ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر120HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 120ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر120HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 120ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر120HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 120ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر120HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 120ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر120HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 120ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر120HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 140ST37ذوب آهنشاخه 12 متر140HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 140ST37ذوب آهنشاخه 12 متر140HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 140ST37ذوب آهنشاخه 12 متر140HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 140ST37ذوب آهنشاخه 12 متر140HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 140ST37ذوب آهنشاخه 12 متر140HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 140ST37ذوب آهنشاخه 12 متر140HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 140ST37ذوب آهنشاخه 12 متر140HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 140ST37ذوب آهنشاخه 12 متر140HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 140ST37ذوب آهنشاخه 12 متر140HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 140ST37ذوب آهنشاخه 12 متر140HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 140ST37ذوب آهنشاخه 12 متر140HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 140ST37ذوب آهنشاخه 12 متر140HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 140ST37ذوب آهنشاخه 12 متر140HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 140ST37ذوب آهنشاخه 12 متر140HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 140ST37ذوب آهنشاخه 12 متر140HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 140ST37ذوب آهنشاخه 12 متر140HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 140ST37ذوب آهنشاخه 12 متر140HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 140ST37ذوب آهنشاخه 12 متر140HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 140ST37ذوب آهنشاخه 12 متر140HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 140ST37ذوب آهنشاخه 12 متر140HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 140ST37ذوب آهنشاخه 12 متر140HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 140ST37ذوب آهنشاخه 12 متر140HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 140ST37ذوب آهنشاخه 12 متر140HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 140ST37ذوب آهنشاخه 12 متر140HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 140ST37ذوب آهنشاخه 12 متر140HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 140ST37ذوب آهنشاخه 12 متر140HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 140ST37ذوب آهنشاخه 12 متر140HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 140ST37ذوب آهنشاخه 12 متر140HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 140ST37ذوب آهنشاخه 12 متر140HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 140ST37ذوب آهنشاخه 12 متر140HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 140ST37ذوب آهنشاخه 12 متر140HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 140ST37ذوب آهنشاخه 12 متر140HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 140ST37ذوب آهنشاخه 12 متر140HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 140ST37ذوب آهنشاخه 12 متر140HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 140ST37ذوب آهنشاخه 12 متر140HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 140ST37ذوب آهنشاخه 12 متر140HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 140ST37ذوب آهنشاخه 12 متر140HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 140ST37ذوب آهنشاخه 12 متر140HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 140ST37ذوب آهنشاخه 12 متر140HEBکیلوگرمتهران40,000,000
هاش سبک 140ST37ذوب آهنشاخه 12 متر140HEAکیلوگرمتهران40,500,000
هاش سنگین 160ST37ذوب آهنشاخه 12 متر160HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 160ST37ذوب آهنشاخه 12 متر160HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 160ST37ذوب آهنشاخه 12 متر160HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 160ST37ذوب آهنشاخه 12 متر160HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 160ST37ذوب آهنشاخه 12 متر160HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 160ST37ذوب آهنشاخه 12 متر160HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 160ST37ذوب آهنشاخه 12 متر160HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 160ST37ذوب آهنشاخه 12 متر160HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 160ST37ذوب آهنشاخه 12 متر160HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 160ST37ذوب آهنشاخه 12 متر160HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 160ST37ذوب آهنشاخه 12 متر160HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 160ST37ذوب آهنشاخه 12 متر160HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 160ST37ذوب آهنشاخه 12 متر160HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 160ST37ذوب آهنشاخه 12 متر160HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 160ST37ذوب آهنشاخه 12 متر160HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 160ST37ذوب آهنشاخه 12 متر160HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 160ST37ذوب آهنشاخه 12 متر160HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 160ST37ذوب آهنشاخه 12 متر160HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 160ST37ذوب آهنشاخه 12 متر160HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 160ST37ذوب آهنشاخه 12 متر160HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 160ST37ذوب آهنشاخه 12 متر160HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 160ST37ذوب آهنشاخه 12 متر160HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 160ST37ذوب آهنشاخه 12 متر160HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 160ST37ذوب آهنشاخه 12 متر160HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 160ST37ذوب آهنشاخه 12 متر160HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 160ST37ذوب آهنشاخه 12 متر160HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 160ST37ذوب آهنشاخه 12 متر160HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 160ST37ذوب آهنشاخه 12 متر160HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 160ST37ذوب آهنشاخه 12 متر160HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 160ST37ذوب آهنشاخه 12 متر160HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 160ST37ذوب آهنشاخه 12 متر160HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 160ST37ذوب آهنشاخه 12 متر160HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 160ST37ذوب آهنشاخه 12 متر160HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 160ST37ذوب آهنشاخه 12 متر160HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 160ST37ذوب آهنشاخه 12 متر160HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 160ST37ذوب آهنشاخه 12 متر160HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 160ST37ذوب آهنشاخه 12 متر160HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 160ST37ذوب آهنشاخه 12 متر160HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 160ST37ذوب آهنشاخه 12 متر160HEBکیلوگرمتهران50,000,000
هاش سبک 160ST37ذوب آهنشاخه 12 متر160HEAکیلوگرمتهران50,500,000
هاش سنگین 180ST37ذوب آهنشاخه 12 متر180HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 180ST37ذوب آهنشاخه 12 متر180HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 180ST37ذوب آهنشاخه 12 متر180HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 180ST37ذوب آهنشاخه 12 متر180HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 180ST37ذوب آهنشاخه 12 متر180HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 180ST37ذوب آهنشاخه 12 متر180HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 180ST37ذوب آهنشاخه 12 متر180HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 180ST37ذوب آهنشاخه 12 متر180HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 180ST37ذوب آهنشاخه 12 متر180HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 180ST37ذوب آهنشاخه 12 متر180HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 180ST37ذوب آهنشاخه 12 متر180HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 180ST37ذوب آهنشاخه 12 متر180HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 180ST37ذوب آهنشاخه 12 متر180HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 180ST37ذوب آهنشاخه 12 متر180HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 180ST37ذوب آهنشاخه 12 متر180HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 180ST37ذوب آهنشاخه 12 متر180HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 180ST37ذوب آهنشاخه 12 متر180HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 180ST37ذوب آهنشاخه 12 متر180HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 180ST37ذوب آهنشاخه 12 متر180HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 180ST37ذوب آهنشاخه 12 متر180HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 180ST37ذوب آهنشاخه 12 متر180HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 180ST37ذوب آهنشاخه 12 متر180HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 180ST37ذوب آهنشاخه 12 متر180HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 180ST37ذوب آهنشاخه 12 متر180HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 180ST37ذوب آهنشاخه 12 متر180HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 180ST37ذوب آهنشاخه 12 متر180HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 180ST37ذوب آهنشاخه 12 متر180HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 180ST37ذوب آهنشاخه 12 متر180HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 180ST37ذوب آهنشاخه 12 متر180HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 180ST37ذوب آهنشاخه 12 متر180HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 180ST37ذوب آهنشاخه 12 متر180HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 180ST37ذوب آهنشاخه 12 متر180HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 180ST37ذوب آهنشاخه 12 متر180HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 180ST37ذوب آهنشاخه 12 متر180HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 180ST37ذوب آهنشاخه 12 متر180HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 180ST37ذوب آهنشاخه 12 متر180HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 180ST37ذوب آهنشاخه 12 متر180HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 180ST37ذوب آهنشاخه 12 متر180HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 180ST37ذوب آهنشاخه 12 متر180HEBکیلوگرمتهران60,000,000
هاش سبک 180ST37ذوب آهنشاخه 12 متر180HEAکیلوگرمتهران61,000,000
هاش سنگین 200ST37ذوب آهنشاخه 12 متر200HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 200ST37ذوب آهنشاخه 12 متر200HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 200ST37ذوب آهنشاخه 12 متر200HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 200ST37ذوب آهنشاخه 12 متر200HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 200ST37ذوب آهنشاخه 12 متر200HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 200ST37ذوب آهنشاخه 12 متر200HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 200ST37ذوب آهنشاخه 12 متر200HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 200ST37ذوب آهنشاخه 12 متر200HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 200ST37ذوب آهنشاخه 12 متر200HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 200ST37ذوب آهنشاخه 12 متر200HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 200ST37ذوب آهنشاخه 12 متر200HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 200ST37ذوب آهنشاخه 12 متر200HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 200ST37ذوب آهنشاخه 12 متر200HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 200ST37ذوب آهنشاخه 12 متر200HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 200ST37ذوب آهنشاخه 12 متر200HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 200ST37ذوب آهنشاخه 12 متر200HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 200ST37ذوب آهنشاخه 12 متر200HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 200ST37ذوب آهنشاخه 12 متر200HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 200ST37ذوب آهنشاخه 12 متر200HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 200ST37ذوب آهنشاخه 12 متر200HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 200ST37ذوب آهنشاخه 12 متر200HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 200ST37ذوب آهنشاخه 12 متر200HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 200ST37ذوب آهنشاخه 12 متر200HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 200ST37ذوب آهنشاخه 12 متر200HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 200ST37ذوب آهنشاخه 12 متر200HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 200ST37ذوب آهنشاخه 12 متر200HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 200ST37ذوب آهنشاخه 12 متر200HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 200ST37ذوب آهنشاخه 12 متر200HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 200ST37ذوب آهنشاخه 12 متر200HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 200ST37ذوب آهنشاخه 12 متر200HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 200ST37ذوب آهنشاخه 12 متر200HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 200ST37ذوب آهنشاخه 12 متر200HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 200ST37ذوب آهنشاخه 12 متر200HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 200ST37ذوب آهنشاخه 12 متر200HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 200ST37ذوب آهنشاخه 12 متر200HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 200ST37ذوب آهنشاخه 12 متر200HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 200ST37ذوب آهنشاخه 12 متر200HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 200ST37ذوب آهنشاخه 12 متر200HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 200ST37ذوب آهنشاخه 12 متر200HEBکیلوگرمتهران90,000,000
هاش سبک 200ST37ذوب آهنشاخه 12 متر200HEAکیلوگرمتهران81,000,000
هاش سنگین 220ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر220HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 220ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر220HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 220ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر220HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 220ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر220HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 220ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر220HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 220ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر220HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 220ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر220HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 220ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر220HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 220ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر220HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 220ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر220HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 220ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر220HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 220ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر220HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 220ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر220HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 220ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر220HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 220ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر220HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 220ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر220HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 220ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر220HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 220ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر220HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 220ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر220HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 220ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر220HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 220ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر220HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 220ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر220HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 220ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر220HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 220ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر220HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 220ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر220HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 220ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر220HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 220ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر220HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 220ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر220HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 220ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر220HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 220ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر220HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 220ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر220HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 220ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر220HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 220ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر220HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 220ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر220HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 220ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر220HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 220ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر220HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 220ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر220HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 220ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر220HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 220ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر220HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 220ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر220HEAکیلوگرمتهران93,000,000
هاش سنگین 240ST37ذوب آهنشاخه 12 متر240HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 240ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر240HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 240ST37ذوب آهنشاخه 12 متر240HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 240ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر240HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 240ST37ذوب آهنشاخه 12 متر240HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 240ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر240HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 240ST37ذوب آهنشاخه 12 متر240HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 240ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر240HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 240ST37ذوب آهنشاخه 12 متر240HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 240ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر240HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 240ST37ذوب آهنشاخه 12 متر240HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 240ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر240HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 240ST37ذوب آهنشاخه 12 متر240HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 240ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر240HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 240ST37ذوب آهنشاخه 12 متر240HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 240ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر240HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 240ST37ذوب آهنشاخه 12 متر240HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 240ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر240HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 240ST37ذوب آهنشاخه 12 متر240HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 240ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر240HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 240ST37ذوب آهنشاخه 12 متر240HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 240ST37ذوب آهنشاخه 12 متر240HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 240ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر240HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 240ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر240HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 240ST37ذوب آهنشاخه 12 متر240HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 240ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر240HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 240ST37ذوب آهنشاخه 12 متر240HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 240ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر240HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 240ST37ذوب آهنشاخه 12 متر240HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 240ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر240HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 240ST37ذوب آهنشاخه 12 متر240HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 240ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر240HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 240ST37ذوب آهنشاخه 12 متر240HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 240ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر240HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 240ST37ذوب آهنشاخه 12 متر240HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 240ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر240HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 240ST37ذوب آهنشاخه 12 متر240HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 240ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر240HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 240ST37ذوب آهنشاخه 12 متر240HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 240ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر240HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 260ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر260HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 26ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر260HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 260ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر260HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 26ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر260HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 260ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر260HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 26ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر260HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 260ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر260HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 26ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر260HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 260ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر260HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 26ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر260HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 260ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر260HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 26ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر260HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 260ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر260HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 26ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر260HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 260ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر260HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 26ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر260HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 260ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر260HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 26ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر260HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 260ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر260HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 26ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر260HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 260ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر260HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 260ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر260HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 26ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر260HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 26ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر260HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 260ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر260HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 26ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر260HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 260ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر260HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 26ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر260HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 260ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر260HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 26ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر260HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 260ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر260HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 26ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر260HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 260ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر260HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 26ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر260HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 260ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر260HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 26ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر260HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 260ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر260HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 26ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر260HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 260ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر260HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 26ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر260HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 280ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر280HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 280ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر280HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 280ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر280HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 280ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر280HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 280ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر280HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 280ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر280HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 280ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر280HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 280ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر280HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 280ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر280HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 280ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر280HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 280ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر280HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 280ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر280HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 280ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر280HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 280ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر280HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 280ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر280HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 280ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر280HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 280ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر280HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 280ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر280HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 280ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر280HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 280ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر280HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 280ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر280HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 280ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر280HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 280ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر280HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 280ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر280HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 280ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر280HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 280ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر280HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 280ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر280HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 280ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر280HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 280ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر280HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 280ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر280HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 280ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر280HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 280ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر280HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 280ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر280HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 280ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر280HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 280ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر280HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 280ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر280HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 280ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر280HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 280ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر280HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 280ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر280HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 280ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر280HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 300ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر300HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 300ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر300HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 300ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر300HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 300ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر300HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 300ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر300HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 300ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر300HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 300ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر300HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 300ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر300HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 300ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر300HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 300ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر300HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 300ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر300HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 300ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر300HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 300ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر300HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 300ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر300HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 300ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر300HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 300ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر300HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 300ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر300HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 300ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر300HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 300ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر300HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 300ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر300HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 300ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر300HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 300ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر300HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 300ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر300HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 300ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر300HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 300ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر300HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 300ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر300HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 300ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر300HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 300ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر300HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 300ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر300HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 300ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر300HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 300ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر300HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 300ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر300HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 300ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر300HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 300ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر300HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 300ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر300HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 300ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر300HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 300ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر300HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 300ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر300HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 300ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر300HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سبک 300ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر300HEAکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 320ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر320HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 320ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر320HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 320ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر320HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 320ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر320HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 320ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر320HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 320ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر320HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 320ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر320HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 320ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر320HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 320ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر320HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 320ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر320HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 320ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر320HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 320ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر320HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 320ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر320HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 320ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر320HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 320ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر320HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 320ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر320HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 320ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر320HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 320ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر320HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 320ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر320HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
هاش سنگین 320ST37ترک وارداتیشاخه 12 متر320HEBکیلوگرمتهرانتماس بگیرید

با خدمات آهن ۱ آشنا شوید:

خرید تیر آهن هاش در آهن یک

تیرآهن هاش (بال پهن) یکی از مصالح پرکاربرد در ساخت سوله، ساختمان و ساخت و سازهای عمرانی است. این تیرآهن از دو «بال» و یک «جان» تشکیل شده و زمانی که به صورت افقی قرار می‌گیرد، شبیه به حرف H انگلیسی می‌شود. این محصول نسبت به تیرآهن معمولی یا همان I، بال‌هایی با طول بیشتر دارد. به همین دلیل مقاومت آن در برابر نیروهای خمشی و برشی بیشتر است و می‌توان به عنوان ستون استفاده کرد. امروزه در اکثر پروژه‌های صنعتی و ساختمانی از تیرآهن هاش استفاده می‌کنند. برای اینکه با ویژگی‌ها و خصوصیات این تیرآهن بیشتر آشنا بشید، توصیه می‌کنیم تا انتهای این مطلب را مطالعه کنید.

انواع تیرآهن هاش

تیرآهن بال پهن طبق استانداردهای بین‌المللی مثل Din 1025، EN 10034، TDP: STN 42 و 62/53Euronorm تولید و عرضه می‌شود. همچنین انواع مختلفی از آن در بازار موجود که عبارتند از:
 • تیرآهن هاش سبک HEA: این تیرآهن وزن پایین و ضخامت کمتری دارد. اندازه طول جان تا سایز 30، کمتر از طول بال است. ولی در سایز‌های بالاتر، این مساله برعکس شده و طول جان بیشتر از بال می‌شود. تیرآهن هاش سبک در ارتفاع مقطع‌های 96 تا 990 میلی‌متر در بازار موجود است. همچنین با طول بال‌ 100 الی 300 میلی‌متر تولید می‌شود.
 • تیرآهن هاش سنگین HEB: در اندازه‌های بالاتر از 30، طول جان ثابت می‌ماند ولی طول بال بیشتر می‌شود. اما در اندازه 30 و کمتر از آن، طول بال و جان با یکدیگر برابر است.
 • تیرآهن هاش فوق سنگین HEM: این تیرآهن با طول بال 106 الی 302 میلی‌متر و در ارتفاع مقطع‌های 120 الی 1008 تولید می‌شود. به دلیل بالا بودن وزن و ضخامت این محصول، در کاربردهای کلان از آن استفاده می‌کنند.

تیرآهن هاش چه مزایایی دارد؟

شکل و طراحی خاص تیرآهن هاش مزایای زیادی به آن داده که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
 • در برابر حرکات و رانش زمین و همچنین نیروهای خمشی و برشی مقاومت زیادی دارد.
 • سرعت نصب بالایی دارد و مدت زمان ساخت پروژه را کاهش می‌دهد.
 • به دلیل داشتن سطح مقطع بزرگتر، می‌توان به عنوان ستون و تکیه‌گاه استفاده کرد.
 • هزینه‌های عملیاتی، میزان مصرف آهن و ضریب خطا را کاهش می‌دهد.

کاربردهای تیرآهن هاش

تیرآهن هاش کاربردهای بسیار زیادی در صنعت دارد که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره خواهیم کرد.
 • ساخت پل‌ها: برای ساخت پل‌هایی با مقاومت بالا و طول عمر زیاد از تیرآهن هاش سنگین استفاده می‌کنند.
 • برج‌سازی: از آنجایی که تیرآهن هاش در اندازه‌های طویل مثل 100 متر تولید می‌شود، در برج‌سازی کاربرد زیادی دارد.
 • ساخت ساختمان‌های ضد زلزله: این تیرآهن به دلیل داشتن سطح مقطع بزرگتر، نیروهای وارد شده را به سازه انتقال نمی‌دهد. در نتیجه در ساختمان‌های ضد زلزله از آن استفاده می‌کنند.
ساخت سوله‌ها، انبارها، کارگاه‌ها، سازه‌های دریایی همچون سکوهای گاز و نفت و سد سازی از دیگر کاربردهای این محصول به شمار می‌روند.

کارخانه‌های تولید کننده آهن هاش در ایران

کارخانه‌های زیادی در ایران این تیرآهن را تولید می‌کنند که از مهمترین آن‌ها می‌توان به کارخانه‌های زیر اشاره کرد.
 1. کارخانه فولاد البرز ایرانیان
 2. کارخانه ذوب آهن اصفهان
 3. کارخانه جهان فولاد غرب
 4. کارخانه فولاد غرب آسیا

قیمت روز و نحوه خرید تیرآهن هاش

اگر در پروژه‌های خود به انواع تیرآهن هاش سبک، سنگین و نیمه سنگین در ابعاد مختلف نیاز دارید، برای استعلام قیمت و خرید به سایت آهن یک مراجعه کنید. ما قیمت همه مقاطع فلزی از جمله انواع آهن، میلگرد، ورق گالوانیزه، پروفیل، ورق سیاه و ورق استیل را همواره بروزرسانی می‌کنیم. برای خرید هر کدام از این محصولات با نازلترین قیمت کافی است به صفحه مربوطه مراجعه کرده و بعد از بررسی قیمت و ویژگی‌های آن، سفارش خود را ثبت کنید. همچنین امکان دریافت مشاوره رایگان با کارشناسان آهن یک نیز وجود دارد.
مشاهده بیشتر
مشاهده کمتر