لیست قیمت ورق سیاه -آپدیت امروز

لیست قیمت ورق های سیاه st37 (۱۴۰۳/۰۴/۲۴)

نام کالاآلیاژبرندضخامتاستانداردابعادواحدمحل بارگیریقیمت(ریال)
ورق سیاه st37 ضخامت 10 میل عرض 2 اکسینST37اکسین10ASTM2کیلوگرمتهران345,000
ورق سیاه st37 ضخامت 10 میل عرض 1.5 کاویانST37کاویان10ASTM1.5کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق سیاه st37 ضخامت 10 میل عرض 1.25 کاویانST37کاویان10ASTM1.25کیلوگرمتهران345,000
ورق سیاه st37 ضخامت 10 میل عرض 1.2 قطعاتST37قطعات10ASTM1.2کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق سیاه st37 ضخامت 10 میل عرض 1.25 گیلانST37گیلان10ASTM1.25کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق سیاه st37 ضخامت 10 میل عرض 1.5 مبارکهST37مبارکه10ASTM1.25کیلوگرمتهران348,000
ورق سیاه st37 ضخامت 10 میل عرض 1.25 مبارکهST37مبارکه10ASTM1.5کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق سیاه st37 ضخامت 12 میل عرض 2 اکسینST37اکسین12ASTM2کیلوگرمتهران336,000
ورق سیاه st37 ضخامت 12 میل عرض 1.5 کاویانST37کاویان12ASTM1.5کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق سیاه st37 ضخامت 12 میل عرض 1.25 کاویانST37کاویان12ASTM1.25کیلوگرمتهران360,000
ورق سیاه st37 ضخامت 12 میل عرض 1.2 قطعاتST37قطعات12ASTM1.2کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق سیاه st37 ضخامت 12 میل عرض 1.25 گیلانST37گیلان12ASTM1.25کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق سیاه st37 ضخامت 12 میل عرض 1.25 مبارکهST37مبارکه12ASTM1.25کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق سیاه st37 ضخامت 12 میل عرض 1.5 مبارکهST37مبارکه12ASTM1.5کیلوگرمتهران338,500
ورق سیاه st37 ضخامت 15 میل عرض 1 فولاد اصفهانST37اصفهان15ASTM1کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق سیاه st37 ضخامت 15 میل عرض 2 اکسینST37اکسین15ASTM2کیلوگرمتهران345,000
ورق سیاه st37 ضخامت 15 میل عرض 1.5 کاویانST37کاویان15ASTM1.5کیلوگرمتهران330,000
ورق سیاه st37 ضخامت 15 میل عرض 1.25 کاویانST37کاویان15ASTM1.25کیلوگرمتهران310,000
ورق سیاه st37 ضخامت 15 میل عرض 1.2 قطعاتST37قطعات15ASTM1.2کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق سیاه st37 ضخامت 15 میل عرض 1.25 گیلانST37گیلان15ASTM1.25کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق سیاه st37 ضخامت 15 میل عرض 1.5 مبارکهST37مبارکه15ASTM1.5کیلوگرمتهران338,500
ورق سیاه st37 ضخامت 15 میل عرض 1.25 مبارکهST37مبارکه15ASTM1.25کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق سیاه st37 ضخامت 2 میل ابعاد 1.25 متر برند مبارکهST37مبارکه2ASTM1.25کیلوگرمتهران330,500
ورق سیاه st37 ضخامت 2 میل ابعاد 1 متر برند مبارکهST37مبارکه2ASTM1کیلوگرمتهران338,000
ورق سیاه st37 ضخامت 20 میل عرض 1 فولاد اصفهانST37اصفهان20ASTM1کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق سیاه st37 ضخامت 20 میل عرض 2 اکسینST37اکسین20ASTM2کیلوگرمتهران310,000
ورق سیاه st37 ضخامت 20 میل عرض 1.5 کاویانST37کاویان20ASTM1.5کیلوگرمتهران289,000
ورق سیاه st37 ضخامت 20 میل عرض 1.25 کاویانST37کاویان20ASTM1.25کیلوگرمتهران295,000
ورق سیاه st37 ضخامت 25 میل عرض 1 فولاد اصفهانST37اصفهان25ASTM1کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق سیاه st37 ضخامت 25 میل عرض 2 اکسینST37اکسین25ASTM2کیلوگرمتهران305,000
ورق سیاه st37 ضخامت 25 میل عرض 1.5 کاویانST37کاویان25ASTM1.5کیلوگرمتهران289,000
ورق سیاه st37 ضخامت 25 میل عرض 1.25 کاویانST37کاویان25ASTM1.25کیلوگرمکاویان295,000
ورق سیاه st37 ضخامت 3 میل عرض 1.5 مبارکهST37مبارکه3ASTM1.5کیلوگرمتهران335,000
ورق سیاه st37 ضخامت 3 میل عرض 1.25 مبارکهST37مبارکه3ASTM1.25کیلوگرمتهران328,500
ورق سیاه st37 ضخامت 3 میل عرض 1 مبارکهST37مبارکه3ASTM1کیلوگرمتهران354,000
ورق سیاه st37 ضخامت 30 میل عرض 1 فولاد اصفهانST37اصفهان30ASTM1کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق سیاه st37 ضخامت 30 میل عرض 2 اکسینST37اکسین30ASTM2کیلوگرمتهران305,000
ورق سیاه st37 ضخامت 30 میل عرض 1.5 کاویانST37کاویان30ASTM1.5کیلوگرمتهران289,000
ورق سیاه st37 ضخامت 30 میل عرض 1.25 کاویانST37کاویان30ASTM1.25کیلوگرمتهران298,000
ورق سیاه st37 ضخامت 35 میل عرض 2 اکسینST37اکسین35ASTM2کیلوگرمتهران304,000
ورق سیاه st37 ضخامت 35 میل عرض 1.25 کاویانST37کاویان35ASTM1.25کیلوگرمتهران290,000
ورق سیاه st37 ضخامت 35 میل عرض 1.5 کاویانST37کاویان35ASTM1.5کیلوگرمتهران286,000
ورق سیاه st37 ضخامت 4 میل عرض 1.5 مبارکهST37مبارکه4ASTM1.5کیلوگرمتهران334,700
ورق سیاه st37 ضخامت 4 میل عرض 1.25 مبارکهST37مبارکه4ASTM1.25کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق سیاه st37 ضخامت 4 میل عرض 1 مبارکهST37مبارکه4ASTM1کیلوگرمتهران371,000
ورق سیاه st37 ضخامت 40 میل عرض 2 اکسینST37اکسین40ASTM2کیلوگرمتهران315,000
ورق سیاه st37 ضخامت 40 میل عرض 1.25 کاویانST37کاویان40ASTM1.25کیلوگرمتهران293,000
ورق سیاه st37 ضخامت 40 میل عرض 1.5 کاویانST37کاویان40ASTM1.5کیلوگرمتهران287,000
ورق سیاه st37 ضخامت 45 میل عرض 2 اکسینST37اکسین45ASTM2کیلوگرمتهران305,000
ورق سیاه st37 ضخامت 45 میل عرض 1.5 کاویانST37کاویان45ASTM1.5کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق سیاه st37 ضخامت 5 میل عرض 1.5 مبارکهST37مبارکه5ASTM1.5شاخهتهران334,700
ورق سیاه st37 ضخامت 5 میل عرض 1.25 مبارکهST37مبارکه5ASTM1.25کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق سیاه st37 ضخامت 50 میل عرض 2 اکسینST37اکسین50ASTM2کیلوگرمتهران310,000
ورق سیاه st37 ضخامت 50 میل عرض 1.5 کاویانST37کاویان50ASTM1.5کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق سیاه st37 ضخامت 50 میل عرض 1.25 کاویانST37کاویان50ASTM1.25کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق سیاه st37 ضخامت 6 میل عرض 1.25 گیلانST37گیلان6ASTM1.25کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق سیاه st37 ضخامت 6 میل عرض 1.5 مبارکهST37مبارکه6ASTM1.25کیلوگرمتهران340,000
ورق سیاه st37 ضخامت 6 میل عرض 1.25 مبارکهST37مبارکه6ASTM1.5کیلوگرمتهران339,000
ورق سیاه st37 ضخامت 8 میل عرض 1.25 گیلانST37گیلان8ASTM1.25کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق سیاه st37 ضخامت 8 میل عرض 1.5 مبارکهST37مبارکه8ASTM1.5کیلوگرمتهران334,500
ورق سیاه st37 ضخامت 8 میل عرض 1.25 مبارکهST37مبارکه8ASTM1.25کیلوگرمتهرانتماس بگیرید

با خدمات آهن ۱ آشنا شوید:

خرید ورق سیاه در سایت آهن 1 پایین تر از قیمت روز ✔️

ورق‌های فولادی با یکی از دو روش نورد گرم و نورد سرد تولید می‌شوند. به ورق‌های تولید شده به روش نورد سرد، ورق روغنی و به ورق‌های تولید شده به روش نورد گرم، ورق سیاه می‌گویند. از آنجایی که ورق‌های نورد گرم در دمای بالا تولید می‌شوند، ظاهری مات دارند. به همین دلیل این ورق‌ را با نام ورق سیاه می‌شناسند. ورق‌های سیاه در مقایسه با سایر ورق‌ها از دقت ابعاد و کیفیت کمتری برخوردار هستند. معمولا این محصول به عنوان واسطه در ساخت قطعات خودرو، پروفیل ساختمانی و موارد دیگر استفاده می‌شود. از مهمترین ویژگی‌های انواع ورق سیاه در دسته بندی‌های مختلف می‌توان به انعطاف‌پذیری و استحکام بالا اشاره کرد.

قیمت ورق سیاه در سایت آهن یک

برای تهیه انواع ورق سیاه، شمش‌هایی از جنس آهن، آلومینیوم، فولاد و سایر آلیاژها را در دمای بالاتر از 930 درجه سانتی‌گراد ذوب می‌کنند. سپس با عبور این شمش‌ها از غلط‌های مخصوص، به ورق‌هایی با ضخامت‌های مختلف تبدیل می‌شوند. سایز این محصولات فولادی نیز از 1000 تا 2500 میلی‌متر متغیر است. در صورتی که قصد خرید ورق سیاه آهنی را دارید، کافی است سفارش ورق سیاه را در سایت آهن یک ثبت کنید. ما در این مجموعه همه توان خود را به کار بسته‌ایم تا قیمت ورق‌های سیاه را به طور منصفانه در نظر بگیریم.

ویژگی‌های ورق سیاه

در تولید ورق سیاه از متریال‌ها و آلیاژهای مختلفی استفاده می‌کنند. به همین دلیل هر کدام از آلیاژهای این محصول ویژگی‌های متفاوتی را ارائه می‌کنند. با این وجود، از مهمترین مشخصات ورق‌های سیاه می‌توان موارد زیر را نام برد.

• قابلیت جوشکاری مناسب

• استحکام بالا در مقابل کشش و خمش

• تنوع در سایز و اندازه

• انعطاف‌پذیری بالا

• تحمل وزن قابل قبول

• طول عمر بالا

• قیمت مناسب

• شکل‌پذیری و چکش خواری بالا

کاربرد ورق سیاه در صنعت

ورق‌های سیاه پایه تولید بسیاری از محصولات فولادی در صنعت هستند. علاوه بر آن، در برخی صنایع به صورت مستقیم نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. به همین دلیل، این ورق کاربردهای گسترده‌ای در صنایع دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به صنعت خودروسازی، ساخت انواع مخازن کشتی، صنایع پتروشیمی، ساخت تجهیزات کنار جاده‌ای و ساخت تانکرها یا منابع ذخیره اشاره کرد. در ادامه بیشتر با کاربردهای این مقطع فلزی آشنا خواهیم شد.

کاربردهای ورق سیاه

1. صنعت خودروسازی

یکی از کاربردهای ورق سیاه پا برش، ساخت خودرو است. در این صنعت از ورق‌های گرم برای ساخت بدنه و چهارچوب و شاسی خودرو استفاده می‌کنند. همچنین این مقطع فلزی در ساخت قطعات جانبی نیز کاربرد زیادی دارد.

2. صنایع مادر و حساس

کاربرد بعدی ورق آهنی سیاه در صنایع مهم و استراتژیک کشور از جمله هوافضا، سدسازی، کشتی‌سازی، صنایع پتروشیمی و نفت و گاز است. در این صنایع از ورق گرم برای ساخت سکوهای نفتی، انواع جرثقیل و ماشین آلات سنگین استفاده می‌کنند. به همین دلیل، خرید ورق سیاه قیمت مناسب برای این صنایع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

3. ساختمان سازی

از دیگر کاربردهای ورق گرم می‌توان به ساختمان سازی و سوله سازی اشاره کرد. در این صنایع از ورق فولادی به‌عنوان میلگرد، نبشی، ناودانی، تیرآهن و در حالت کلی برای اجرای سازه‌های فولادی استفاده می‌شود.

4. کابرد ورق سیاه در صنعت کشاورزی

ورق‌های گرم علاوه بر صنایعی که در بالا معرفی کردیم، در صنعت کشاورزی برای ساخت انواع سیلو، تجهیزات کشاورزی مثل بیل و سیستم‌های آبیاری نیز کاربرد دارد. از آنجایی که تجهیزات کشاورزی همواره در معرض رطوبت هستند، خرید و فروش ورق‌های سیاه با کیفیت از اهمیت بسزایی برخوردار است.

5. ساخت مخازن

ساخت منبع، تانکر و انواع مخازن از جمله مخازن گاز، دیگ‌های بخار، مخازن تحت فشار و آب گرمکن‌ها از کاربردهای دیگر این مقطع فلزی به شمار می‌رود. بنابراین نوسانات قیمت ورق‌های سیاه به صورت مستقیم بر روی هزینه تمام شده این محصولات تاثیر می‌گذارد. البته دقت داشته باشید که علاوه بر ورق سیاه، ورق‌های دیگری نیز برای ساخت مخازن استفاده می‌شود. به همین دلیل قبل از اجرای پروژه، با یک فرد متخصص مشورت کنید تا بهترین جنس را به شما معرفی کند.

6. صنایع نظامی

یکی دیگر از کاربردهای ورق گرم، حوزه صنایع نظامی و ساخت تجهیزات جنگی است. از جمله این تجهیزات می‌توان به تانک، کوپتر، جت، کامیون و هواپیماهای نظامی اشاره کرد. دقت داشته باشید به دلیل حساسیت‌های بالایی که در این حوزه وجود دارد، سفارش ورق سیاه فقط با استانداردهای مخصوص انجام می‌گیرد.

 

ورق سیاه چه کاربردی دارد؟

این محصول به دلیل استحکام و مقاومت بالا یکی از متریال‌های مهم در صنایع مختلف به شمار می‌رود. کاربرد این محصول در صنعت ساختمان‌سازی شناخته شده‌تر است، اما نباید از کاربرد ورق سیاه در سایر صنایع غافل شد. ورق استفاده شده در صنعت ساختمان سازی دارای درصد کربن پایین‌تر (ورق سیاه ST37) و در نتیجه مقاومت و سختی کمتر است. 

منبع : آهن آنلاین 

ورق سیاه چگونه تولید می‌شود؟

تولید ورق سیاه دارای شش مرحله اصلی است که عبارتند از:

1. ذوب: برای شکل دادن به فولاد، ابتدا آن را ذوب کرده و به شمش یکنواخت و قابل پردازش تبدیل می‌کنند. علاوه بر ورق سیاه، برای ساخت سایر ورق‌های فولادی نیز مرحله ذوب از اهمیت بالایی برخوردار است. 2. ریخته‌گری: مرحله دوم ساخت ورق‌های سیاه، ریخته‌گری است. در این مرحله، فولاد را بعد از ذوب شدن در قالب مستطیل شکل قرار می‌دهند. با اینکار، فولاد بعد از خنک شدن به شکل قالب در می‌آید که به آن شمش فولادی می‌گویند. 3. پوسته زدایی: بعد از ساخت شمش، نوبت به پوسته زدایی و تمیز کردن می‌رسد. از آنجایی که از شمش‌ها برای ساخت ورق سیاه استفاده می‌کنند، باید عاری از هر گونه آلودگی باشد. برای تمیز کردن و پوسته زدایی از یک مخلوط شیمیایی استفاده می‌شود. 4. نورد و آنیل: در این مرحله که یکی از مهمترین مراحل به شمار می‌رود، دو غلتط بزرگ، شمش‌ها را به ورق‌های نازک تبدیل می‌کنند. فعالیت غلتک‌ها تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که ورق به ضخامت دلخواه برسد. 5. خنک کاری: بعد از رسیدن فولاد به ضخامت مورد نظر، نوبت به خنک کاری می‌رسد. دقت داشته باشید که تفاوت در هر مرحله باعث به وجود آمدن ورق‌هایی با مشخصات متفاوت می‌شود. 6. کلاف پیج: در آخر نیز ورق‌ها به صورت کلاف بسته‌بندی می‌شود تا حمل و نقل آن آسان باشد.

انواع ورق آهن سیاه ( Carbon Steel Plate)

ورق‌های سیاه از لحاظ کاربرد، آلیاژ به کار رفته در تولید آن‌ها و ظاهر به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. به همین خاطر توصیه می‌کنیم در خرید و فروش و قیمت ورق سیاه این مساله را در نظر بگیرید تا نسبت به بودجه و کاربردی که دارید، گزینه مناسبی را انتخاب نمایید. در سایت آهن یک، قیمت انواع ورق سیاه به صورت روزانه آپدیت می‌شود تا مشتریان عزیز اطلاع کاملی از قیمت‌ها داشته باشند.

انواع ورق سیاه در سایت آهن یک

انواع ورق فولادی سیاه بر اساس ظاهر

ورق‌های فولادی سیاه از لحاظ ظاهر و نحوه عرضه به بازار انواع مختلفی دارند که در ادامه به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

• ورق سیاه فابریک یا شیت: ورق فابریک به ورق‌هایی گفته می‌شود که در اندازه‌ها و ابعاد استاندارد برش خورده و به صورت بندیل در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد. دقت داشته باشید که ورق فابریک با ورق سیاه برش خورده متفاوت است. منظور از ورق برش خورده، همان ورق‌های رولی است که در ابعاد دلخواه مشتری برش خورده‌اند. بنابراین ممکن است دقت ابعادی ورق‌های برش خورده با ورق‌های فابریک یکسان نباشد. از ابعاد پرکاربرد ورق فابریک می‌توان به 1500 در 6000، 1000 در 6000 و 2000 در 1200 اشاره کرد.

• ورق سیاه رول شده، کلاف یا کویل: ورق‌های کلاف در عرض‌های 1000، 1250، 1500 و 2000 میلی‌متر و در طول نامحدود تولید و به بازار عرضه می‌شوند. در ورق‌های رول شده سیاه، طول ورق به صورت کویل است و می‌توان آن را در هر اندازه‌ای برش داد.

انواع ورق آهن سیاه بر اساس کاربرد

نوع دیگری از ورق گرم که بر اساس کاربرد و میزان استحکام دسته بندی می‌شود، ورق سیاه معمولی و صنعتی است که در ادامه آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.

• ورق سیاه معمولی: این ورق‌ها با توجه به میزان کربن در ساختار آن‌ها به گریدهای مختلفی از جمله ST52 و ST37 تقسیم می‌شوند. نماد ST در این گریدها به معنای Strength یا همان استحکام است. عدد بعد از ST هم میزان سختی یا همان تنش را نشان می‌دهد. ورق‌های سیاهی که دارای کربن کمتری در ساختار خود هستند، به عنوان ورق گرم معمولی شناخته می‌شوند؛ چرا که میزان استحکام و سختی آن‌ها کم است. اگر به لیست قیمت ورق سیاه معمولی نگاهی بیندازید، متوجه خواهید شد که قیمت کمتری از ورق‌های صنعتی دارند.

• ورق سیاه صنعتی: از آنجایی که ورق‌های صنعتی پایه تولید پروفیل‌هایی با ابعاد بالا هستند و در صنایع غول‌پیکر استفاده می‌شوند، میزان کربن و سایر آلیاژها متفاوت از ورق‌های معمولی است. همچنین از جهت سایز، وزن و ابعاد هم با ورق‌های معمولی تفاوت زیادی دارند.

در صورتی که قصد خرید ورق‌های فولادی را دارید، برای اطلاع از بهترین قیمت ورق سیاه در بازار به جدول قیمت این محصول مراجعه نمایید.

انواع ورق سیاه بر اساس آلیاژ

برای تولید ورق‌های سیاه از آلیاژهای مختلفی استفاده می‌کنند. با بالا و پایین رفتن مقدار این آلیاژها به خصوص کربن، گریدهای مختلفی به وجود می‌آید. این گریدها علاوه بر کیفیت و مقاومت، در قیمت خرید ورق سیاه نیز تاثیرگذار هستند. در ادامه بیشتر با گریدهای این مقطع فلزی آشنا خواهیم شد.

1. ورق آهن سیاه ST37

این نوع با نام فولاد نرمه نیز در صنعت شناخته می‌شود. در ورق ST17 میزان کربن کم است و به همین دلیل انعطاف‌پذیری بالایی دارد. علاوه بر آن، خاصیت جوشکاری بالا باعث شده تا از این ورق در ساخت ناودانی، پروفیل، میلگرد و تیرآهن استفاده کنند. همچنین قیمت ورق‌های سیاه گرید ST37 از سایر گریدها پایین است.

2. ورق آهن سیاه ST52

ورق گرم با گرید ST52 از ضخامت‌های 3 الی 100 میل تولید می‌شود. این ورق تقاضای زیادی در بازار دارد که یکی از مهمترین ویژگی‌های آن، استحکام بسیار بالا در حدود 520 مگاپاسکال است. ورق ST52 جزو ورق‌های کم کربن حساب می‌شود و مقاومت خوبی در برابر ضربه و سایش دارد. خرید و فروش ورق سیاه در ضخامت‌های مختلف در سایت آهن یک انجام می‌گیرد.

3. ورق سیاه ck45

یکی دیگر از گریدهای ورق گرم، گرید ck45 است که به آن ورق کربن متوسط نیز گفته می‌شود. از مهمترین ویژگی‌های آن می‌توان به ضد سایش بودن و داشتن خاصیت کششی و سختی بالا اشاره کرد. به همین دلیل در قطعاتی همچون تیغه‌های ماله کشی مورد استفاده قرار می‌گیرد. قیمت روز ورق سیاه ck45 به عواملی همچون کیفیت، ابعاد و اندازه آن بستگی دارد.

4. ورق سیاه A516

این گرید از ورق گرم به دلیل داشتن مقاومت بالا در برابر فشار و حرارت، کاربردهای گسترده‌ای در صنایع دارد. به همین دلیل در ساخت مخازنی که نیازمند سختی بالا هستند مورد استفاده قرار می‌گیرد. علت مقاومت بالا در این ورق، استفاده از مقدار زیادی کربن در ساختار آن است.

5. ورق سیاه A283

گرید A283 جزو ورق‌های کم کربن است که خاصیت ماشین‌کاری و شکل‌پذیری مناسبی دارد. در ترکیب این ورق عناصری همچون فسفر، منگنز، کربن، گوگرد و سیلیسیم به کار رفته است. از مهمترین کاربردهای ورق A283 می‌توان به صنابع نفت و گاز، سازه‌های پیش ساخته، ساخت انواع قطعات صنعتی و ساخت انواع پل‌ها اشاره کرد. در جدول استاندارد ورق سیاه گرید A283 می‌توانید قیمت روز این محصول و انواع ضخامت‌های آن را مشاهده نمایید.

6. ورق آهن سیاه ST44

یکی دیگر از گریدهای ورق گرم، گرید ST44 است که میزان کربن به کار رفته در آن کم است. به همین دلیل در دسته ورق‌های کم کربن قرار می‌گیرد. از مهمترین خواص آن می‌توان به ماشین‌کاری و جوش‌پذیری عالی و ضد سایش بودن اشاره کرد. ساخت قطعات هواپیما، قطعات و تجهیزات صنعتی، ساختمان‌سازی و ریل سازی از کاربردهای ورق ST44 به شمار می‌رود. قیمت روز انواع ورق سیاه ST44 نیز با توجه به ابعاد، برند تولید کننده و ضخامت آن متفاوت است.

قیمت انواع ورق سیاه در سایزهای مختلف

مشاهده لیست قیمت ورق سیاه در سایت آهن یک

عوامل مختلفی در نمودار قیمت ورق سیاه تاثیرگذار هستند که یکی از مهمترین آن‌ها ضخامت و سایز ورق است. در این بخش قصد داریم قیمت انواع ورق سیاه بر اساس ضخامت و سایز را بررسی کنیم. این موضوع به شما کمک می‌کند تا خرید انواع ورق‌های سیاه در آهن یک را با دقت بیشتری انجام دهید.

1. قیمت ورق سیاه یک میل

ورق‌ 1 میل معمولا برای مصارف خاص و به صورت سفارشی در کارخانه‌ها تولید می‌شود. قیمت ورق سیاه برشی ابعاد سفارشی با ضخامت 1 میل نیز توسط کارخانه سازنده تعیین می‌گردد. اما در مقایسه با ورق‌های سیاه با ضخامت بالاتر، قیمت کمتری دارد.

2. قیمت ورق سیاه 1.5 میل

ورق سیاه 1.5 میل به صورت شیت و رولی عرضه شده و بر پایه وزن در بازار معامله می‌شود. این ورق در انواع مختلفی از جمله بسیار نرم، نرم، سلفون پیچ بسیار نرم و سفت وجود دارد که قیمت هر کدام از آن‌ها متفاوت از یکدیگر است. علاوه بر نوع، برند تولید کننده و نرخ ارز نیز در قیمت ورق سیاه و خرید آن تاثیر می‌گذارد. مشخصات ورق 1.5 به صورت زیر است.

• میزان سختی: 170 الی 220 HB • استحکام تسلیم: 235 مگاپاسکال • عرض ورق: در حالت معمولی 100 سانتی‌متر است. • طول ورق: نامحدود • استحکام کششی: 360 الی 515 مگاپاسکال

3. قیمت ورق سیاه 2 میل

ورق 2 میل توسط کارخانه‌های مختلفی در کشور تولید می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به فولاد مبارکه اصفهان و فولاد کاویان اشاره کرد. این ورق در ابعاد 1000 در 2000، 1250 در 2500 و 1500 در 6000 میلیمتر در بازار وجود دارد. برای اطلاع از بهترین قیمت ورق سیاه با ضخامت 2 میلیمتر، ابتدا باید عرض محصول و برند تولیدکننده آن را مشخص نمایید. بعد از آن با مراجعه به جدول ورق سیاه می‌توانید قیمت روز این محصول را مشاهده و آن را سفارش دهید.

4. قیمت ورق سیاه 3 میل

ورق 3 میل در عرض‌های مختلفی از جمله 1000، 1500، 1250، 2000 و 2500 میلیمتر در بازار موجود است. به دلیل تقاضای بالا برای خرید و فروش ورق سیاه استاندارد 3 میل، قیمت آن نوسانات زیادی را تجربه می‌کند. به همین منظور قیمت ورق 3 میل به صورت روزانه در سایت آهن 1 بروز می‌شود تا مشتریان از قیمت‌های جدید اطلاع داشته باشند.

5. قیمت ورق سیاه 4 میل

یکی دیگر از محصولات عرضه شده در آهن یک، ورق‌های سیاه 4 میل است که از مقاومت خوبی در برابر دما و اکسیداسیون برخوردار هستند. ورق 4 میل در ابعاد مختلفی به بازار عرضه می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به 2000 در 1000 میلیمتر اشاره کرد. برای دریافت قیمت روز ورق سیاه با استانداردها و ضخامت‌های مختلف با شماره‌های درج شده در سایت تماس بگیرید. دقت داشته باشید که ثبت سفارش خرید ورق سیاه سایت آهن یک به صورت کاملا آنلاین انجام می‌گیرد.

6. قیمت ورق سیاه 5 میل

ورق 5 میل با استانداردهای ST37 و ST52 در کارخانه‌ها تولید و در ابعاد مختلف به بازار عرضه می‌شود. وزن ورق‌های سیاه 5 میل با توجه به ابعاد آن‌ها متفاوت از یکدیگر است. به طور مثال ابعاد 1000 در 2000 حدود 354 کیلوگرم وزن دارد. به دلیل فروش مستقیم و بدون واسطه ورق سیاه در آهن 1، قیمت تمام شده این محصول کاهش پیدا می‌کند.

7. قیمت ورق سیاه 6 میل

ورق‌های سیاه 6 میل در سازه‌های فولادی، صنایع لوله و پروفیل و سازه‌های فضایی استفاده می‌شود. حداقل استحکام تسلیمی این ورق برابر با 235 مگاپاسکال و حداقل استحکام کششی آن از 360 الی 510 مگاپاسکال متفاوت است. ورق سیاه 6 میل به صورت کیلوگرم به فروش می‌رسد و قیمت آن به عوامل مختلفی از جمله مواد اولیه، آلیاژ و برند تولید کننده بستگی دارد. بنابراین جهت خرید ورق سیاه با قیمت روز ابتدا باید مشخصات ورق را مشخص نمایید.

8. قیمت ورق سیاه 8 میل

از آنجایی که این ورق در ابعاد مختلفی تولید می‌شود، در جدول قیمت ورق سیاه، مشخصات ورق‌ 8 میل به همراه قیمت دقیق آن ذکر شده است. یکی از ابعاد پرطرفدار این مقطع فلزی، سایز 1500 در 6000 میلیمتر است که وزنی حدود 576 کیلوگرم دارد.

9. قیمت ورق سیاه 10 میل

یکی دیگر از ضخامت‌های پرطرفدار ورق گرم، ضخامت 10 میل است که کاربردهای زیادی در صنایع دارد. قیمت ورق 10 میل با توجه به ابعاد، کارخانه تولید کننده و گرید متفاوت است. برای اطلاع از جدیدترین قیمت ورق سیاه کافی است به جدول قیمت این محصول مراجعه نمایید. این ورق در نوع فابریک با ابعاد 6000 در 1500 و 6000 در 1250 میلیمتر عرضه می‌شود. حالت رول نیز در عرض‌های 1000، 1250 و 1500 در بازار موجود است.

10. قیمت ورق سیاه 12 میل

ورق سیاه 12 میل توسط کارخانه‌های فولاد مبارکه، اکسین اهواز و کاویان اهواز با رعایت استانداردهای جهانی تولید می‌شود. این ورق به دلیل داشتن ضخامت بالا، از مقاومت خوبی برخوردار است. ورق 10 میل با طول‌ها و عرض‌های مختلفی عرضه می‌شود که پرمصرف‌ترین آن‌ها 1500 در 6000 میلیمتر است که وزنی حدود 707 کیلوگرم دارد. جهت اطلاع از نحوه خرید و قیمت روز انواع ورق سیاه می‌توانید با بخش پشتیبانی آهن تماس بگیرید.

11. قیمت ورق سیاه 15 میل

میزان عرضه و تقاضا، نرخ ارز و قیمت مواد اولیه از مهمترین عوامل تاثیرگذار در قیمت روز ورق سیاه 15 میل هستند. علاوه بر آن، سایز ورق نیز در قیمت نهایی آن اثر می‌گذارد. در صورتی که قصد سفارش ورق سیاه در سایت آهن یک را دارید، کافی است بعد از بررسی مشخصات محصول، سفارش خود را ثبت نمایید.

12. قیمت ورق سیاه 20 میل

یکی از پرکاربردترین ورق‌های سیاه در بازار، ورق 20 میل است که از آن برای کارهایی همچون ایجاد نبشی و ایجاد سرستون استفاده می‌کنند. به همین دلیل فروش ورق سیاه اصلی در این مجموعه به صورت تخصصی انجام می‌گیرد تا مشتریان اطلاع دقیقی از آن داشته باشند. قیمت ورق 20 میل نیز مانند سایر ورق‌ها به سایز و سایر فاکتورها وابسته است.

13. قیمت ورق سیاه 25 میل

ورق 25 میل سیاه به دو صورت فابریک و رول شده و بر پایه کیلوگرم به فروش می‌رسد. این ورق دارای سایزهای 1500 در 6000 و 1250 در 6000 است که قیمت هر کدام از آن‌ها متفاوت از یکدیگر است. بنابراین قبل از سفارش ورق سیاه 25 میل لازم است نوع کاربردی را مشخص کرده و بر طبق آن ورق صحیح را خریداری نمایید.

14. قیمت ورق سیاه 35 میل

از مهمترین و کاربردی‌ترین ورق‌های سیاه می‌توان به ورق 35 میل اشاره کرد که از آن در ساخت تانکرهای ذخیره کننده نفت، تولید قطعات خودرو و پل سازی استفاده می‌کنند. وزن این ورق در ابعاد 1500 در 6000 میلیمتر حدود 2470 کیلوگرم است.

انواع تولید کنندگان ورق سیاه

ورق‌های سیاه به دلیل داشتن کاربرد گسترده در صنایع، توسط کارخانه‌های مختلفی در داخل و خارج از کشور تولید می‌شوند. بخشی از نیازهای داخل کشور در کارخانه‌هایی همچون فولاد مبارکه، اکسین اهواز و کارخانه گیلان تولید می‌گردد. بخش دیگر نیز به صورت وارداتی از کشورهای چین، روسیه و کره تامین می‌شود. برای خرید ورق سیاه داخلی و خارجی ابتدا قیمت آن را در سایت بررسی کرده و سپس سفارش خود را ثبت کنید. در ادامه با کارخانه‌هایی که ورق گرم را تولید می‌کنند بیشتر آشنا خواهیم شد.

1. ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

مجتمع فولاد مبارکه یکی از بزرگترین کارخانه‌های تولید انواع ورق سیاه در ایران است. این کارخانه به دلیل رعایت استانداردهای جهانی و استفاده از مواد اولیه مناسب، محصولات باکیفیتی را تولید می‌کند. به همین دلیل محصولات آن در بازار طرفداران زیادی دارند. ظرفیت تولید فولاد مبارکه در سال حدود 10 میلیون تن است. از مهمترین تولیدات آن می‌توان به ورق سیاه، ورق گالوانیزه، ورق رنگی و ورق اسیدشویی اشاره کرد. برای خرید ورق سیاه فولاد مبارکه کافی به صفحه این محصول در سایت مراجعه کرده یا با واحد فروش تماس بگیرید. قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه نیز به عوامل مختلفی از جمله ضخامت و وزن محصول بستگی دارد.

2. قیمت ورق سیاه قائم اصفهان

کارخانه قائم انواع ورق سیاه در سایزهای مختلف را بر طبق استانداردهای ST37 و ST52 تولید می‌کند. ضخامت محصولات تولیدی در این کارخانه از 10 الی 100 میلیمتر متفاوت هستند. ورق‌های سیاه تولید کارخانه قائم اصفهان در کشتی‌سازی، خودروسازی و ساخت مخازن استفاده می‌شود.

3. ورق سیاه اکسین اهواز

کارخانه اکسین اهواز در سال 1384 فعالیت خود را آغاز کرد. این مجموعه انواع ورق‌های عریض را برای صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، ماشین‌سازی و صنایع دریایی تولید می‌کند. ظرفیت تولید اکسین اهواز در سال حدود یک میلیون تن است. قیمت ورق سیاه اکسین نیز با توجه به ضخامت و ابعادی که دارد، متفاوت از یکدیگر است.

4. ورق سیاه کاویان اهواز

کارخانه کاویان اهواز در سال 1372 فعالیت خود را با تولید انواع ورق‌های فولادی آغاز کرد. این کارخانه ورق سیاه را در اندازه‌های گوناگون و از ضخامت‌های 8 الی 40 میلیمتر تولید و به بازار عرضه می‌کند. مقاطع فولادی تولید شده در کارخانه ورق سیاه کاویان طبق استاندارد EN10163 هستند و به همین دلیل کیفیت بالایی دارند.

5. ورق سیاه و فولاد گیلان

یکی دیگر از برترین کارخانه‌های تولید ورق گرم در ایران، فولاد گیلان است. از مهمترین ویژگی‌های این مجموعه می‌توان به تولید محصولات با کیفیت و عرضه آن با قیمت مناسب اشاره کرد. ظرفیت تولید ورق سیاه گیلان حدود 2.5 میلیون تن در سال است. این کارخانه محصولات خود را بر طبق استاندارد ST37 و در ضخامت‌های 2 الی 15 میلیمتر تولید می‌کند. با مراجعه به جدول قیمت محصولات فولاد گیلان می‌توانید قیمت ورق سیاه 2 میل گیلان و سایز ضخامت‌های آن را مشاهده نمایید.

6. ورق سیاه هفت الماس

شرکت هفت الماس در سال 1375 فعالیت خود را در شهر قزوین با تولید انواع ورق‌های فولادی از جمله ورق گالوانیزه، ورق اسیدشویی، ورق رنگی و انواع لوله و پروفیل آغاز کرد. ظرفیت تولید این مجموعه در سال حدود 100 هزار تن است.

7. ورق سیاه قزاقستان

قزاقستان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان ورق‌های سیاه در جهان است که محصولات آن در بازار ایران نیز وجود دارد. ورق‌های قزاقستان در دسته ورق‌های نازک قرار می‌گیرند و در ضخامت‌های 2، 2.5 و 3 میلیمتر در دسترس هستند. به دلیل تقاضای بالا، قیمت ورق سیاه قزاقستان نسبت به سایر ورق‌ها پایین‌ است.

8. ورق سیاه روسیه

در کشور روسیه نیز کارخانه‌های مختلفی در زمینه تولید ورق سیاه فعالیت می‌کنند. یکی از بزرگترین کارخانه‌ها در این کشور، MMK نام دارد که همه مراحل تولید فولاد را در زنجیره خود قرار داده است. ورق‌های تولید شده در روسیه به دلیل داشتن کیفیت و قیمت مناسب، در بازارهای داخلی عرضه می‌شوند. پس اگر به دنبال خرید ورق سیاه وارداتی با قیمت مقرون به صرفه هستید، ورق‌های روسیه گزینه مناسبی به شمار می‌روند.

9. ورق سیاه چین

کشور چین جزو بزرگترین تولیدکنندگان ورق‌های فولادی از جمله ورق سیاه در جهان است. از مهمترین ویژگی‌های ورق گرم چینی می‌توان به قیمت مناسب آن‌ها اشاره کرد. این مساله سبب شده تا تقاضا برای آن در بازار بیشتر باشد. همچنین در کنار قیمت، ورق‌های وارد شده از این کشور سایزهای گوناگونی دارند.

10. ورق سیاه کره

کشورهای کره جنوبی و چین در کنار هم بیشترین سهم تولید ورق‌های فولادی در جهان را به خود اختصاص داده‌اند. ورق‌های سیاه تولید شده در کشور کره در کنار داشتن قیمت مناسب، از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند.

11. ورق سیاه اوکراین

اوکراین یکی دیگر از کشورهایی است که ورق‌های سیاه تولیدی آن وارد بازارهای داخلی شده است. مقاطع فلزی تولید شده در این کشور به دلیل رعایت استانداردهای بین‌المللی کیفیت و قیمت مناسبی دارند.

انواع ورق سیاه در شهرهای مختلف ایران

تا همین چند سال پیش برای اطلاع از قیمت بهترین ورق‌های سیاه مجبور بودیم به بازار آهن و مراکز فروش محصولات فولادی به صورت حضوری مراجعه کنیم. اما با گسترش اینترنت و روی کار آمدن سایت‌ها، افراد می‌توانند قیمت ورق سیاه امروز + خرید ورق سیاه را به سادگی انجام دهند.

برای مثال اگر می‌خواهید از قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان یا سایر کارخانه‌ها اطلاع پیدا کنید، کافی است به سایت آهن یک مراجعه نمایید. در ادامه، بیشتر با قیمت و خرید انواع ورق گرم در شهرهای ایران آشنا خواهیم شد.

خرید ورق سیاه در تهران: برای سفارش ورق سیاه در تهران دو راه پیش روی خود دارد؛ یا به صورت حضوری به یکی از دو شعب بازار آهن شاد آباد و پونک مراجعه نمایید. یا خرید اینترنتی ورق سیاه را انجام دهید. در هر دو حالت، کارشناسان آهن یک در کنار شما هستند تا راهنمایی‌های لازم را در اختیارتان قرار دهند. قیمت ورق سیاه در اصفهان: اصفهان یکی از مراکز اصلی تولید انواع ورق‌های فولادی در ایران است. در آهن یک امکان سفارش آنلاین ورق سیاه از این شهر نیز فراهم شده است. همچنین قیمت روز ورق سیاه مبارکه و قائم همواره بروز می‌شود. قیمت ورق سیاه در اهواز: قیمت ورق سیاه کارخانه اکسین اهواز در سایت آهن 1 بر اساس ضخامت قرار داده شده است. مشتریان عزیزی که در شهر اهواز هستند، می‌توانند بعد از بررسی قیمت محصولات این کارخانه و سایر کارخانه‌ها، سفارش خود را ثبت نمایند. قیمت ورق سیاه سمنان: ورق‌های تولید شده در شهر سمنان به دلیل داشتن کیفیت بالا، مشتریان زیادی دارند. ورق‌های این کارخانه در ضخامت‌های 10 الی 100 میلیمتر تولید می‌شوند که قیمت هر کدام از آن‌ها متفاوت از یکدیگر است.

فرقی ندارد در کجای ایران زندگی می‌کنید. چرا که محصولات عرضه شده در آهن یک قابلیت ارسال به نقاط مختلف کشور را دارند. بنابراین تنها کاری که باید انجام دهید، ثبت سفارش در سایت است.

لیست قیمت روز ورق سیاه در انواع مختلف

تا این بخش با قیمت ورق‌های سیاه در برندهای مختلف و شهرهای ایران آشنا شدیم. در حالت کلی، قیمت ورق گرم به عوامل مختلفی از جمله نرخ ارز، قیمت مواد اولیه، برند تولید کننده، هزینه حمل و نقل و میزان عرضه و تقاضا وابسته است. به طور مثال اگر میزان تقاضا برای یک محصول بیشتر و عرضه آن کم باشد، قیمت افزایش پیدا می‌کند. برای اینکه مشتریان به صورت دقیق از قیمت‌های روز انواع ورق سیاه اطلاع داشته باشند، جدول قیمت این محصولات در سایت همواره بروز می‌شود.

بهترین سایت خرید ورق سیاه کدام است؟

گروه بازرگانی آهن یک با داشتن بیش از یک دهه سابقه فعالیت در این حوزه و شناخت کامل نیازهای مشتریان، بهترین خدمات را ارائه می‌کند. بنابراین اگر به دنبال برترین سایت ارائه دهنده ورق سیاه می‌گردید، آهن 1 یکی از انتخاب‌های شما خواهد بود. این مجموعه علاوه بر عرضه محصولات به صورت خرده، با عمده فروشان نیز همکاری می‌کند. ورق سیاه عمده در سایت آهن یک با بهترین کیفیت و پایین‌ترین قیمت در نظر گرفته شده است. از مهمترین ویژگی‌های این مجموعه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

•بروزرسانی قیمت‌ها و موجودی محصولات •ارائه مشاوره پیش از خرید •سبد متنوعی از محصولات فولادی •همکاری با شرکت‌ها و ارگان‌های خصوص و دولتی

اگر در مورد ورق سیاه (قیمت + خرید) نیاز به راهنمایی دارید، با بخش مربوطه تماس بگیرید.
مشاهده بیشتر
مشاهده کمتر

سوالات متداول ورق سیاه

به دو دسته ST37 و ST52 تقسیم می‌شوند.
معمولا ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان به عنوان بهترین ورق سیاه در نظر گرفته می‌شود.