تاریخ بروزرسانی :


به چپ و راست بکشید
نام کالا سایز(mm) ضخامت(mm) برند وضعیت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت(ریال) خرید نوسانات
پروفیل20*10 10*20 2 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 345,200
پروفیل20*20 20*20 2 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 345,200
پروفیل30*20 20*30 2 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 345,200
پروفیل30*30 30*30 2 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 345,200
پروفیل40*20 20*40 2 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 345,200
پروفیل40*40 40*40 2 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 345,200
پروفیل80*40 40*80 2 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 345,200
پروفیل40*40 40*40 2.5 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 345,120
پروفیل30*50 30*50 2.5 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 345,120
پروفیل50*50 50*50 2.5 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 345,120
پروفیل30*60 30*60 2.5 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 345,120
پروفیل60*60 60*60 2.5 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 345,120
پروفیل70*70 70*70 2.5 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 345,120
پروفیل80*80 80*80 2.5 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 345,120
پروفیل40*80 40*80 2.5 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 345,120
پروفیل90*90 90*90 2.5 شاخه6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 345,120
پروفیل100*100 100*100 2.5 شاخه12متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 345,120
پروفیل50*50 50*50 3 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 341,200
پروفیل60*60 60*60 3 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 341,200
پروفیل70*70 70*70 3 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 341,200
پروفیل80*80 80*80 3 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 341,200
پروفیل90*90 90*90 3 شاخه6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 341,200
پروفیل100*100 100*100 3 شاخه6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 341,200
پروفیل120*120 120*120 3 شاخه12متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 341,200
پروفیل140*140 140*140 3 شاخه12متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 341,200
پروفیل60*60 60*60 4 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 341,200
پروفیل60*100 60*100 4 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 341,200
پروفیل70*70 70*70 4 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 341,200
پروفیل40*80 40*80 4 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 341,200
پروفیل60*80 40*80 4 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 341,200
پروفیل60*80 60*80 4 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 341,200
پروفیل90*90 90*90 4 شاخه6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 341,200
پروفیل50*100 50*100 4 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 341,200
پروفیل120*120 120*120 4 شاخه12متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 341,200
پروفیل140*140 140*140 4 شاخه 12متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 341,200
پروفیل60*60 60*60 5 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 384,450
پروفیل70*70 70*70 5 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 384,450
پروفیل80*80 80*80 5 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 384,450
پروفیل40*80 40*80 5 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 384,450
پروفیل60*80 60*80 5 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 384,450
پروفیل90*90 90*90 5 شاخه6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 384,450
پروفی100*100 100*100 5 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 384,450
پروفیل120*120 120*120 5 شاخه12متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 384,450
پروفیل140*140 140*140 5 شاخه 12متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 384,450
پروفیل70*70 70*70 6 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 384,450
پروفیل80*80 80*80 6 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 384,450
پروفیل90*90 90*90 6 شاخه6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 384,450
پروفیل50*100 50*100 6 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 384,450
پروفیل100*100 100*100 6 شاخه6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 384,450
پروفیل120*120 120*120 6 شاخه 12متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 384,450
پروفیل140*140 140*140 6 شاخه12متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 384,450
پروفیل80*80 80*80 8 شاخه6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
پروفیل90*90 90*90 8 شاخه6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
پروفیل100*100 100*100 8 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
پروفیل120*120 120*120 8 شاخه12متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
پروفیل140*140 140*140 8 شاخه12متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
پروفیل120*160 120*160 10 شاخه 12متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
پروفیل160*160 160*160 10 شاخه 12متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
پروفیل180*180 180*180 10 شاخه 12متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
پروفیل200*150 150*200 10 شاخه12متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
پروفیل140*140 140*140 10 شاخه 12متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
پروفیل180*180 180*180 10 شاخه 12متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
پروفیل200*200 200*200 10 شاخه 12متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید

تاریخ بروزرسانی :


به چپ و راست بکشید
نام کالا سایز(mm) ضخامت(mm) برند وضعیت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت(ریال) خرید نوسانات
پروفیل20*10 10*20 2 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 345,200
پروفیل20*20 20*20 2 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 345,200
پروفیل30*20 20*30 2 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 345,200
پروفیل30*30 30*30 2 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 345,200
پروفیل40*20 20*40 2 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 345,200
پروفیل40*40 40*40 2 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 345,200
پروفیل80*40 40*80 2 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 345,200
پروفیل40*40 40*40 2.5 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 345,120
پروفیل30*50 30*50 2.5 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 345,120
پروفیل50*50 50*50 2.5 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 345,120
پروفیل30*60 30*60 2.5 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 345,120
پروفیل60*60 60*60 2.5 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 345,120
پروفیل70*70 70*70 2.5 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 345,120
پروفیل80*80 80*80 2.5 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 345,120
پروفیل40*80 40*80 2.5 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 345,120
پروفیل90*90 90*90 2.5 شاخه6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 345,120
پروفیل100*100 100*100 2.5 شاخه12متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 345,120
پروفیل50*50 50*50 3 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 341,200
پروفیل60*60 60*60 3 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 341,200
پروفیل70*70 70*70 3 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 341,200
پروفیل80*80 80*80 3 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 341,200
پروفیل90*90 90*90 3 شاخه6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 341,200
پروفیل100*100 100*100 3 شاخه6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 341,200
پروفیل120*120 120*120 3 شاخه12متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 341,200
پروفیل140*140 140*140 3 شاخه12متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 341,200
پروفیل60*60 60*60 4 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 341,200
پروفیل60*100 60*100 4 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 341,200
پروفیل70*70 70*70 4 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 341,200
پروفیل40*80 40*80 4 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 341,200
پروفیل60*80 40*80 4 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 341,200
پروفیل60*80 60*80 4 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 341,200
پروفیل90*90 90*90 4 شاخه6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 341,200
پروفیل50*100 50*100 4 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 341,200
پروفیل120*120 120*120 4 شاخه12متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 341,200
پروفیل140*140 140*140 4 شاخه 12متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 341,200
پروفیل60*60 60*60 5 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 384,450
پروفیل70*70 70*70 5 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 384,450
پروفیل80*80 80*80 5 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 384,450
پروفیل40*80 40*80 5 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 384,450
پروفیل60*80 60*80 5 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 384,450
پروفیل90*90 90*90 5 شاخه6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 384,450
پروفی100*100 100*100 5 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 384,450
پروفیل120*120 120*120 5 شاخه12متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 384,450
پروفیل140*140 140*140 5 شاخه 12متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 384,450
پروفیل70*70 70*70 6 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 384,450
پروفیل80*80 80*80 6 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 384,450
پروفیل90*90 90*90 6 شاخه6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 384,450
پروفیل50*100 50*100 6 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 384,450
پروفیل100*100 100*100 6 شاخه6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 384,450
پروفیل120*120 120*120 6 شاخه 12متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 384,450
پروفیل140*140 140*140 6 شاخه12متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم 384,450
پروفیل80*80 80*80 8 شاخه6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
پروفیل90*90 90*90 8 شاخه6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
پروفیل100*100 100*100 8 شاخه 6متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
پروفیل120*120 120*120 8 شاخه12متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
پروفیل140*140 140*140 8 شاخه12متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
پروفیل120*160 120*160 10 شاخه 12متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
پروفیل160*160 160*160 10 شاخه 12متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
پروفیل180*180 180*180 10 شاخه 12متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
پروفیل200*150 150*200 10 شاخه12متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
پروفیل140*140 140*140 10 شاخه 12متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
پروفیل180*180 180*180 10 شاخه 12متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
پروفیل200*200 200*200 10 شاخه 12متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید

پروفیل صنعتی عمدتا از ورق های سیاه st37  تولید میشوند. سایز های متداول که در ایران تولید می شود از سایز 20*20 تا 150*150است. با ضخامت های 2 تا 10 میل .

کارخانجاتی که این نوع لوله تولید میکنند : یاران ، جهان پروفیل پارس ، تهران شرق ، صدرا ،حداد و… این محصول در انبار تهران و کارخانجات فقط به صورت کیلویی به فروش میرسد.

مشاهده بیشتر
مشاهده کمتر