قیمت اتصالات بنکن

اتصالات بنکن

اتصالات بنکن

اتصالات بنکن شامل سه رده ی ۸۰/۴۰/۲۰  می باشد که رده ی بیست به مانیسمان سبک و رده ۸۰ به مانیسمان سنگین معروف است.

این اتصالات بیشتر در صنعت و پتروشیمی استفاده می شود و جاهایی که فشار بار زیاد است و سیال خطرناک است. مانند : گازرسانی، تاسیسات موتورخانه، آتشنشانی و …

برند های ایرانی مانیسمان رده ۴۰ : فولاد آسا، استیل آسا و…

اما پرفروش ترین اتصالات رده ۴۰ مارک بنکن می باشد که چینی ست و قیمت و کیفیت مناسبی دارد. آلیاژ آن A234 می  باشد.

اتصالات بنکن
تاریخ بروزرسانی : ۱۵:۳۲ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
شرح کالا سایز اتصال جنس واحد قیمت(ریال) خرید
زانو۹۰درجه ۱/۲ جوشی ۴۰ عدد ۱۰۵۰۰۰
زانو۹۰درجه ۳/۴ جوشی ۴۰ عدد ۱۲۵۰۰۰
زانو۹۰درجه ۱ جوشی ۴۰ عدد ۱۴۵۰۰۰
زانو۹۰درجه ۱۱/۴ جوشی ۴۰ عدد ۲۱۵۰۰۰
زانو۹۰درجه ۱۱/۲ جوشی ۴۰ عدد ۲۹۰۰۰۰
زانو۹۰درجه ۲ جوشی ۴۰ عدد ۴۵۰۰۰۰
زانو۹۰درجه ۲۱/۲ جوشی ۴۰ عدد ۹۳۰۰۰۰
زانو۹۰درجه ۳ جوشی ۴۰ عدد ۱۳۵۰۰۰۰
زانو۹۰درجه ۴ جوشی ۴۰ عدد ۲۴۵۰۰۰۰
زانو۹۰درجه ۵ جوشی ۴۰ عدد ۴۱۰۰۰۰۰
زانو۹۰درجه ۶ جوشی ۴۰ عدد ۶۳۰۰۰۰۰
زانو۹۰درجه ۸ جوشی ۴۰ عدد ۱۲۷۰۰۰۰۰
زانو۹۰درجه ۱۰ جوشی ۴۰ عدد ۲۲۰۰۰۰۰۰
زانو ۴۵ درجه ۱/۲ جوشی ۴۰ عدد ۶۶۰۰۰
زانو ۴۵درجه ۳/۴ جوشی ۴۰ عدد ۸۳۰۰۰
زانو ۴۵ درجه ۱ جوشی ۴۰ عدد ۹۵۰۰۰
زانو ۴۵ درجه ۱۱/۴ جوشی ۴۰ عدد ۱۴۵۰۰۰
زانو ۴۵ درجه ۱۱/۲ جوشی ۴۰ عدد ۱۹۵۰۰۰
زانو ۴۵ درجه ۲ جوشی ۴۰ عدد ۳۴۰۰۰۰
زانو ۴۵ درجه ۲۱/۲ جوشی ۴۰ عدد ۶۲۰۰۰۰
زانو ۴۵ درجه ۳ جوشی ۴۰ عدد ۹۰۰۰۰۰
زانو ۴۵ درجه ۴ جوشی ۴۰ عدد ۱۶۰۰۰۰۰
زانو ۴۵ درجه ۵ جوشی ۴۰ عدد ۲۷۰۰۰۰۰
زانو ۴۵ درجه ۶ جوشی ۴۰ عدد ۴۰۰۰۰۰۰
زانو ۴۵ درجه ۸ جوشی ۴۰ عدد ۷۵۰۰۰۰۰
زانو ۴۵ درجه ۱۰ جوشی ۴۰ عدد ۱۳۰۰۰۰۰۰
سراه مساوی ۱/۲ جوشی ۴۰ عدد ۲۴۵۰۰
سراه مساوی ۳/۴ جوشی ۴۰ عدد ۲۷۰۰۰۰
سراه مساوی ۱ جوشی ۴۰ عدد ۳۸۰۰۰۰
سراه مساوی ۱۱/۴ جوشی ۴۰ عدد ۵۱۰۰۰۰
سراه مساوی ۱۱/۲ جوشی ۴۰ عدد ۶۹۰۰۰۰
سراه مساوی ۲ جوشی ۴۰ عدد ۹۴۰۰۰۰
سراه مساوی ۲۱/۲ جوشی ۴۰ عدد ۱۷۰۰۰۰۰
سراه مساوی ۳ جوشی ۴۰ عدد ۲۲۰۰۰۰۰
سراه مساوی ۴ جوشی ۴۰ عدد ۳۴۰۰۰۰۰
سراه مساوی ۵ جوشی ۴۰ عدد ۵۴۰۰۰۰۰
سراه مساوی ۶ جوشی ۴۰ عدد ۸۰۰۰۰۰۰
سراه مساوی ۸ جوشی ۴۰ عدد ۱۴۵۰۰۰۰۰
سراه مساوی ۱۰ جوشی ۴۰ عدد ۲۶۰۰۰۰۰۰
کپ ۱/۲ جوشی ۴۰ عدد ۱۱۰۰۰۰
کپ ۳/۴ جوشی ۴۰ عدد ۱۳۵۰۰۰
کپ ۱ جوشی ۴۰ عدد ۱۷۰۰۰۰
کپ ۱۱/۴ جوشی ۴۰ عدد ۱۸۵۰۰۰
کپ ۱۱/۲ جوشی ۴۰ عدد ۲۱۰۰۰۰
کپ ۲ جوشی ۴۰ عدد ۲۴۰۰۰۰
کپ ۲۱/۲ جوشی ۴۰ عدد ۳۴۰۰۰۰
کپ ۳ جوشی ۴۰ عدد ۶۲۰۰۰۰
کپ ۴ جوشی ۴۰ عدد ۸۰۰۰۰۰
کپ ۵ جوشی ۴۰ عدد ۱۳۵۰۰۰۰
کپ ۶ جوشی ۴۰ عدد ۱۹۰۰۰۰۰
کپ ۸ جوشی ۴۰ عدد ۳۸۰۰۰۰۰
کپ ۱۰ جوشی ۴۰ عدد ۷۰۰۰۰۰۰
سراه تبدیلی ۱/۲*۳/۴ جوشی ۴۰ عدد ۲۷۰۰۰۰۰
سراه تبدیلی ۱/۲*۱ جوشی ۴۰ عدد ۳۸۰۰۰۰
سراه تبدیلی ۳/۴*۱ جوشی ۴۰ عدد ۳۸۰۰۰۰
سراه تبدیلی ۱/۲*۱۱/۴ جوشی ۴۰ عدد ۵۱۰۰۰۰
سراه تبدیلی ۳/۴*۱۱/۴ جوشی ۴۰ عدد ۵۱۰۰۰۰
سراه تبدیلی ۱*۱۱/۴ جوشی ۴۰ عدد ۵۱۰۰۰۰
سراه تبدیلی ۱/۲*۱۱/۲ جوشی ۴۰ عدد ۶۹۰۰۰۰
سراه تبدیلی ۳/۴*۱۱/۲ جوشی ۴۰ عدد ۶۹۰۰۰۰
سراه تبدیلی ۱*۱۱/۲ جوشی ۴۰ عدد ۶۹۰۰۰۰
سراه تبدیلی ۱۱/۴*۱۱/۲ جوشی ۴۰ عدد ۶۹۰۰۰۰
سراه تبدیلی ۱/۲*۲ جوشی ۴۰ عدد ۹۵۰۰۰۰
سراه تبدیلی ۳/۴*۲ جوشی ۴۰ عدد ۹۵۰۰۰۰
سراه تبدیلی ۱*۲ جوشی ۴۰ عدد ۹۵۰۰۰۰
سراه تبدیلی ۱۱/۴*۲ جوشی ۴۰ عدد ۹۵۰۰۰۰
سراه تبدیلی ۱۱/۲*۲ جوشی ۴۰ عدد ۹۵۰۰۰۰
سراه تبدیلی ۱/۲*۳ جوشی ۴۰ عدد ۲۲۰۰۰۰۰
سراه تبدیلی ۳/۴*۳ جوشی ۴۰ عدد ۲۲۰۰۰۰۰
سراه تبدیلی ۱*۳ جوشی ۴۰ عدد ۲۲۰۰۰۰۰
سراه تبدیلی ۱۱/۴*۳ جوشی ۴۰ عدد ۲۲۰۰۰۰۰
سراه تبدیلی ۱۱/۲*۳ جوشی ۴۰ عدد ۲۲۰۰۰۰۰
سراه تبدیلی ۲*۳ جوشی ۴۰ عدد ۲۲۰۰۰۰۰
سراه تبدیلی ۲۱/۲*۳ جوشی ۴۰ عدد ۲۲۰۰۰۰۰
سراه تبدیلی ۱/۲*۴ جوشی ۴۰ عدد ۳۴۵۰۰۰۰
سراه تبدیلی ۳/۴*۴ جوشی ۴۰ عدد ۳۴۵۰۰۰۰
سراه تبدیلی ۱*۴ جوشی ۴۰ عدد ۳۴۵۰۰۰۰
سراه تبدیلی ۱۱/۴*۴ جوشی ۴۰ عدد ۳۴۵۰۰۰۰
سراه تبدیلی ۱۱/۲*۴ جوشی ۴۰ عدد ۳۴۵۰۰۰۰
سراه تبدیلی ۲*۴ جوشی ۴۰ عدد ۳۴۵۰۰۰۰
سراه تبدیلی ۲۱/۲*۴ جوشی ۴۰ عدد ۳۴۵۰۰۰۰
سراه تبدیلی ۳*۴ جوشی ۴۰ عدد ۳۴۵۰۰۰۰
سراه تبدیلی ۱*۵ جوشی ۴۰ عدد ۷۰۰۰۰۰۰
سراه تبدیلی ۱۱/۴*۵ جوشی ۴۰ عدد ۵۸۰۰۰۰۰
سراه تبدیلی ۱۱/۲*۵ جوشی ۴۰ عدد ۵۵۰۰۰۰۰
سراه تبدیلی ۲*۵ جوشی ۴۰ عدد ۵۵۰۰۰۰۰
سراه تبدیلی ۲۱/۲*۵ جوشی ۴۰ عدد ۵۵۰۰۰۰۰
سراه تبدیلی ۳*۵ جوشی ۴۰ عدد ۵۵۰۰۰۰۰
سراه تبدیلی ۴*۵ جوشی ۴۰ عدد ۵۵۰۰۰۰۰
سراه تبدیلی ۱*۶ جوشی ۴۰ عدد ۹۵۰۰۰۰۰
سراه تبدیلی ۱۱/۴*۶ جوشی ۴۰ عدد ۹۵۰۰۰۰۰
سراه تبدیلی ۱۱/۲*۶ جوشی ۴۰ عدد ۸۰۰۰۰۰۰
سراه تبدیلی ۲*۶ جوشی ۴۰ عدد ۸۰۰۰۰۰۰
سراه تبدیلی ۲۱/۲*۶ جوشی ۴۰ عدد ۸۰۰۰۰۰۰
سراه تبدیلی ۳*۶ جوشی ۴۰ عدد ۸۰۰۰۰۰۰
سراه تبدیلی ۴*۶ جوشی ۴۰ عدد ۸۰۰۰۰۰۰
سراه تبدیلی ۵*۶ جوشی ۴۰ عدد ۸۰۰۰۰۰۰
تبدیل ۱/۲*۳/۴ جوشی ۴۰ عدد ۱۲۵۰۰۰
تبدیل ۱/۲*۱ جوشی ۴۰ عدد ۱۹۵۰۰۰
مشاهده قیمت ها

کارشناس ها

فاطمه سلطانی
فاطمه سلطانی
مدیر فروش
021-49016 210
09039622777
سمیه محمدی
سمیه محمدی
سرپرست فروش
021-49016 213
09396362072
زهرا مرادخانی
زهرا مرادخانی
کارشناس فروش
021-49016 201
09039722777
پوریا وثوق
کارشناس فروش
021-49016 211
09039822777
امین نوری
امین نوری
کارشناس تامین
021-49016 218
09039822777
مهدی پرتویی
مهدی پرتویی
کارشناس تامین
021-49016 206
09396362263