قیمت اتصالات بنکن

اتصالات بنکن

اتصالات بنکن

اتصالات بنکن شامل سه رده ی ۸۰/۴۰/۲۰  می باشد که رده ی بیست به مانیسمان سبک و رده ۸۰ به مانیسمان سنگین معروف است.

این اتصالات بیشتر در صنعت و پتروشیمی استفاده می شود و جاهایی که فشار بار زیاد است و سیال خطرناک است. مانند : گازرسانی، تاسیسات موتورخانه، آتشنشانی و …

برند های ایرانی مانیسمان رده ۴۰ : فولاد آسا، استیل آسا و…

اما پرفروش ترین اتصالات رده ۴۰ مارک بنکن می باشد که چینی ست و قیمت و کیفیت مناسبی دارد. آلیاژ آن A234 می  باشد.

اتصالات بنکن تاریخ بروزرسانی : ۱۱:۵۵ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴


شرح کالاسایزاتصالجنسواحدقیمت(ریال)خریدنوسانات
زانو۹۰درجه۱/۲جوشی۴۰عدد۱۴۰۰۰۰
زانو۹۰درجه۳/۴جوشی۴۰عدد۱۷۰۰۰۰
زانو۹۰درجه۱جوشی۴۰عدد۱۹۰۰۰۰
زانو۹۰درجه۱۱/۴جوشی۴۰عدد۲۹۰۰۰۰
زانو۹۰درجه۱۱/۲جوشی۴۰عدد۳۹۰۰۰۰
زانو۹۰درجه۲جوشی۴۰عدد۶۰۰۰۰۰
زانو۹۰درجه۲۱/۲جوشی۴۰عدد۱۲۵۰۰۰۰
زانو۹۰درجه۳جوشی۴۰عدد۱۸۰۰۰۰۰
زانو۹۰درجه۴جوشی۴۰عدد۳۳۰۰۰۰۰
زانو۹۰درجه۵جوشی۴۰عدد۵۵۰۰۰۰۰
زانو۹۰درجه۶جوشی۴۰عدد۸۵۰۰۰۰۰
زانو۹۰درجه۸جوشی۴۰عدد۱۷۰۰۰۰۰۰
زانو۹۰درجه۱۰جوشی۴۰عدد۲۹۰۰۰۰۰۰
زانو ۴۵ درجه۱/۲جوشی۴۰عدد۹۰۰۰۰
زانو ۴۵درجه۳/۴جوشی۴۰عدد۱۱۰۰۰۰
زانو ۴۵ درجه۱جوشی۴۰عدد۱۳۰۰۰۰
زانو ۴۵ درجه۱۱/۴جوشی۴۰عدد۱۹۰۰۰۰
زانو ۴۵ درجه۱۱/۲جوشی۴۰عدد۲۶۰۰۰۰
زانو ۴۵ درجه۲جوشی۴۰عدد۴۶۰۰۰۰
زانو ۴۵ درجه۲۱/۲جوشی۴۰عدد۸۴۰۰۰۰
زانو ۴۵ درجه۳جوشی۴۰عدد۱۲۲۰۰۰۰
زانو ۴۵ درجه۴جوشی۴۰عدد۲۱۵۰۰۰۰
زانو ۴۵ درجه۵جوشی۴۰عدد۳۶۰۰۰۰۰
زانو ۴۵ درجه۶جوشی۴۰عدد۵۴۰۰۰۰۰
زانو ۴۵ درجه۸جوشی۴۰عدد۱۰۰۰۰۰۰۰
زانو ۴۵ درجه۱۰جوشی۴۰عدد۱۷۵۰۰۰۰۰
سراه مساوی۱/۲جوشی۴۰عدد۳۳۰۰۰۰
سراه مساوی۳/۴جوشی۴۰عدد۳۶۰۰۰۰
سراه مساوی۱جوشی۴۰عدد۵۰۰۰۰۰
سراه مساوی۱۱/۴جوشی۴۰عدد۶۹۰۰۰۰
سراه مساوی۱۱/۲جوشی۴۰عدد۹۳۰۰۰۰
سراه مساوی۲جوشی۴۰عدد۱۲۵۰۰۰۰
سراه مساوی۲۱/۲جوشی۴۰عدد۲۳۰۰۰۰۰
سراه مساوی۳جوشی۴۰عدد۲۹۵۰۰۰۰
سراه مساوی۴جوشی۴۰عدد۴۶۰۰۰۰۰
سراه مساوی۵جوشی۴۰عدد۷۳۰۰۰۰۰
سراه مساوی۶جوشی۴۰عدد۱۱۰۰۰۰۰۰
سراه مساوی۸جوشی۴۰عدد۱۹۵۰۰۰۰۰
سراه مساوی۱۰جوشی۴۰عدد۳۵۰۰۰۰۰۰
کپ۱/۲جوشی۴۰عدد۱۵۰۰۰۰
کپ۳/۴جوشی۴۰عدد۱۸۰۰۰۰
کپ۱جوشی۴۰عدد۲۳۰۰۰۰
کپ۱۱/۴جوشی۴۰عدد۲۵۰۰۰۰
کپ۱۱/۲جوشی۴۰عدد۲۸۰۰۰۰
کپ۲جوشی۴۰عدد۳۲۵۰۰۰
کپ۲۱/۲جوشی۴۰عدد۴۶۰۰۰۰
کپ۳جوشی۴۰عدد۸۴۰۰۰۰
کپ۴جوشی۴۰عدد۱۱۰۰۰۰۰
کپ۵جوشی۴۰عدد۱۸۰۰۰۰۰
کپ۶جوشی۴۰عدد۲۵۰۰۰۰۰
کپ۸جوشی۴۰عدد۵۱۰۰۰۰۰
کپ۱۰جوشی۴۰عدد۹۴۵۰۰۰۰
سراه تبدیلی۱/۲*۳/۴جوشی۴۰عدد۳۶۰۰۰۰
سراه تبدیلی۱/۲*۱جوشی۴۰عدد۵۱۰۰۰۰
سراه تبدیلی۳/۴*۱جوشی۴۰عدد۵۱۰۰۰۰
سراه تبدیلی۱/۲*۱۱/۴جوشی۴۰عدد۷۰۰۰۰۰
سراه تبدیلی۳/۴*۱۱/۴جوشی۴۰عدد۷۰۰۰۰۰
سراه تبدیلی۱*۱۱/۴جوشی۴۰عدد۷۰۰۰۰۰
سراه تبدیلی۱/۲*۱۱/۲جوشی۴۰عدد۹۳۰۰۰۰
سراه تبدیلی۳/۴*۱۱/۲جوشی۴۰عدد۹۳۰۰۰۰
سراه تبدیلی۱*۱۱/۲جوشی۴۰عدد۹۳۰۰۰۰
سراه تبدیلی۱۱/۴*۱۱/۲جوشی۴۰عدد۹۳۰۰۰۰
سراه تبدیلی۱/۲*۲جوشی۴۰عدد۱۲۸۰۰۰۰
سراه تبدیلی۳/۴*۲جوشی۴۰عدد۱۲۸۰۰۰۰
سراه تبدیلی۱*۲جوشی۴۰عدد۱۲۸۰۰۰۰
سراه تبدیلی۱۱/۴*۲جوشی۴۰عدد۱۲۸۰۰۰۰
سراه تبدیلی۱۱/۲*۲جوشی۴۰عدد۱۲۸۰۰۰۰
سراه تبدیلی۱/۲*۳جوشی۴۰عدد۲۹۷۰۰۰۰
سراه تبدیلی۳/۴*۳جوشی۴۰عدد۲۹۷۰۰۰۰
سراه تبدیلی۱*۳جوشی۴۰عدد۲۹۷۰۰۰۰
سراه تبدیلی۱۱/۴*۳جوشی۴۰عدد۲۹۷۰۰۰۰
سراه تبدیلی۱۱/۲*۳جوشی۴۰عدد۲۹۷۰۰۰۰
سراه تبدیلی۲*۳جوشی۴۰عدد۲۹۷۰۰۰۰
سراه تبدیلی۲۱/۲*۳جوشی۴۰عدد۲۹۷۰۰۰۰
سراه تبدیلی۱/۲*۴جوشی۴۰عدد۴۶۵۰۰۰۰
سراه تبدیلی۳/۴*۴جوشی۴۰عدد۴۶۵۰۰۰۰
سراه تبدیلی۱*۴جوشی۴۰عدد۴۶۵۰۰۰۰
سراه تبدیلی۱۱/۴*۴جوشی۴۰عدد۴۶۵۰۰۰۰
سراه تبدیلی۱۱/۲*۴جوشی۴۰عدد۴۶۵۰۰۰۰
سراه تبدیلی۲*۴جوشی۴۰عدد۴۶۵۰۰۰۰
سراه تبدیلی۲۱/۲*۴جوشی۴۰عدد۴۶۵۰۰۰۰
سراه تبدیلی۳*۴جوشی۴۰عدد۴۶۵۰۰۰۰
سراه تبدیلی۱*۵جوشی۴۰عدد۹۴۰۰۰۰۰
سراه تبدیلی۱۱/۴*۵جوشی۴۰عدد۷۸۰۰۰۰۰
سراه تبدیلی۱۱/۲*۵جوشی۴۰عدد۷۴۰۰۰۰۰
سراه تبدیلی۲*۵جوشی۴۰عدد۷۴۰۰۰۰۰
سراه تبدیلی۲۱/۲*۵جوشی۴۰عدد۷۴۰۰۰۰۰
سراه تبدیلی۳*۵جوشی۴۰عدد۷۴۰۰۰۰۰
سراه تبدیلی۴*۵جوشی۴۰عدد۷۴۰۰۰۰۰
سراه تبدیلی۱*۶جوشی۴۰عدد۱۲۸۰۰۰۰۰
سراه تبدیلی۱۱/۴*۶جوشی۴۰عدد۱۲۸۰۰۰۰۰
سراه تبدیلی۱۱/۲*۶جوشی۴۰عدد۱۱۰۰۰۰۰۰
سراه تبدیلی۲*۶جوشی۴۰عدد۱۱۰۰۰۰۰۰
سراه تبدیلی۲۱/۲*۶جوشی۴۰عدد۱۱۰۰۰۰۰۰
سراه تبدیلی۳*۶جوشی۴۰عدد۱۱۰۰۰۰۰۰
سراه تبدیلی۴*۶جوشی۴۰عدد۱۱۰۰۰۰۰۰
سراه تبدیلی۵*۶جوشی۴۰عدد۱۱۰۰۰۰۰۰
تبدیل۱/۲*۳/۴جوشی۴۰عدد۱۷۰۰۰۰
تبدیل۱/۲*۱جوشی۴۰عدد۲۶۵۰۰۰
مشاهده قیمت ها