لیست قیمت ورق روغنی

لیست قیمت ورق روغنی (۱۴۰۳/۰۴/۲۳)

نام کالابرندحالتضخامتاستانداردواحدمحل بارگیریقیمت(ریال)
ورق روغنی ضخامت 0.4 میل عرض 1250 چینچینشیت0.4ST14کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 0.4 میل عرض 1250 فولاد غربفولاد غربشیت0.4ST14کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 0.4 میل عرض 1250 هفت الماسهفت الماسشیت0.4ST14کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 0.4 میل عرض 1250 مبارکهمبارکهشیت0.4ST14کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 0.4 میل عرض 1000 چینچینشیت0.4ST14کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 0.4 میل عرض 1000 فولاد غربفولاد غربشیت0.4ST14کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 0.4 میل عرض 1000 هفت الماسهفت الماسشیت0.4ST14کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 0.4 میل عرض 1000 مبارکهمبارکهشیت0.4ST14کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 0.5 میل عرض 1250 چینچینشیت0.5ST14کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 0.5 میل عرض 1250 فولاد غربفولاد غربشیت0.5ST14کیلوگرمتهران449,900
ورق روغنی ضخامت 0.5 میل عرض 1250 هفت الماسهفت الماسشیت0.5ST14کیلوگرمتهران449,900
ورق روغنی ضخامت 0.5 میل عرض 1250 مبارکهمبارکهشیت0.5ST14کیلوگرمتهران470,900
ورق روغنی ضخامت 0.5 میل عرض 1000 فولاد غربفولاد غربشیت0.5ST14کیلوگرمتهران455,900
ورق روغنی ضخامت 0.5 میل عرض 1000 فولاد غربفولاد غربشیت0.5ST14کیلوگرمتهران455,900
ورق روغنی ضخامت 0.5 میل عرض 1000 هفت الماسهفت الماسشیت0.5ST14کیلوگرمتهران455,900
ورق روغنی ضخامت 0.5 میل عرض 1000 مبارکهمبارکهشیت0.5ST14کیلوگرمتهران55
ورق روغنی ضخامت 0.6 میل عرض 1250 چینچینشیت0.6ST14کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 0.6 میل عرض 1250 فولاد غربفولاد غربشیت0.6ST14کیلوگرمتهران422,900
ورق روغنی ضخامت 0.6 میل عرض 1250 هفت الماسهفت الماسشیت0.6ST14کیلوگرمتهران424,900
ورق روغنی ضخامت 0.6 میل عرض 1250 مبارکهمبارکهشیت0.6ST14کیلوگرمتهران452,900
ورق روغنی ضخامت 0.6 میل عرض 1000 چینچینشیت0.6ST14کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 0.6 میل عرض 1000 فولاد غربفولاد غربشیت0.6ST14کیلوگرمتهران424,900
ورق روغنی ضخامت 0.6 میل عرض 1000 هفت الماسهفت الماسشیت0.6ST14کیلوگرمتهران422,900
ورق روغنی ضخامت 0.6 میل عرض 1000 مبارکهمبارکهشیت0.6ST14کیلوگرمتهران447,900
ورق روغنی ضخامت 0.7 میل عرض 1250 چینچینشیت0.7ST14کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 0.7 میل عرض 1250 هفت الماسهفت الماسشیت0.7ST14کیلوگرمتهران417,900
ورق روغنی ضخامت 0.7 میل عرض 1250 مبارکهمبارکهشیت0.7ST14کیلوگرمتهران424,900
ورق روغنی ضخامت 0.7 میل عرض 1000 چینچینشیت0.7ST14کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 0.7 میل عرض 1000 فولاد غربفولاد غربشیت0.7ST14کیلوگرمتهران417,900
ورق روغنی ضخامت 0.7 میل عرض 1000 هفت الماسهفت الماسشیت0.7ST14کیلوگرمتهران422,900
ورق روغنی ضخامت 0.7 میل عرض 1000 مبارکهمبارکهشیت0.7ST14کیلوگرمتهران426,900
ورق روغنی ضخامت 0.8 میل عرض 1250 چینچینشیت0.8ST14کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 0.8 میل عرض 1250 فولاد غربفولاد غربشیت0.8ST14کیلوگرمتهران417,900
ورق روغنی ضخامت 0.8 میل عرض 1250 هفت الماسهفت الماسشیت0.8ST14کیلوگرمتهران417,900
ورق روغنی ضخامت 0.8 میل عرض 1250 مبارکهمبارکهشیت0.8ST14کیلوگرمتهران420,900
ورق روغنی ضخامت 0.8 میل عرض 1000 چینچینشیت0.8ST14کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 0.8 میل عرض 1000 فولاد غربفولاد غربشیت0.8ST14کیلوگرمتهران417,900
ورق روغنی ضخامت 0.8 میل عرض 1000 هفت الماسهفت الماسشیت0.8ST14کیلوگرمتهران417,900
ورق روغنی ضخامت 0.8 میل عرض 1000 مبارکهمبارکهشیت0.8ST14کیلوگرمتهران420,900
ورق روغنی ضخامت 0.9 میل عرض 1250 چینچینشیت0.9ST14کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 0.9 میل عرض 1250 فولاد غربفولاد غربشیت0.9ST14کیلوگرمتهران419,900
ورق روغنی ضخامت 0.9 میل عرض 1250 هفت الماسهفت الماسشیت0.9ST14کیلوگرمتهران421,900
ورق روغنی ضخامت 0.9 میل عرض 1250 مبارکهمبارکهشیت0.9ST14کیلوگرمتهران422,900
ورق روغنی ضخامت 0.9 میل عرض 1000 چینچینشیت0.9ST14کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 0.9 میل عرض 1000 فولاد غربفولاد غربشیت0.9ST14کیلوگرمتهران419,900
ورق روغنی ضخامت 0.9 میل عرض 1000 هفت الماسهفت الماسشیت0.9ST14کیلوگرمتهران419,900
ورق روغنی ضخامت 0.9 میل عرض 1000 مبارکهمبارکهشیت0.9ST14کیلوگرمتهران422,900
ورق روغنی ضخامت 1 میل عرض 1250 مبارکهمبارکهشیت1ST14کیلوگرمتهران424,900
ورق روغنی ضخامت 1 میل عرض 1250 چینچینشیت1ST14کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 1 میل عرض 1250 فولاد غربفولاد غربهفت الماس1ST14کیلوگرمتهران421,900
ورق روغنی ضخامت 1 میل عرض 1250 هفت الماسهفت الماسشیت1ST14کیلوگرمتهران421,900
ورق روغنی ضخامت 1 میل عرض 1000 چینچینشیت1ST14کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 1 میل عرض 1000 فولاد غربفولاد غربشیت1ST14کیلوگرمتهران419,900
ورق روغنی ضخامت 1 میل عرض 1000 هفت الماسهفت الماسشیت1ST14کیلوگرمتهران411,900
ورق روغنی ضخامت 1 میل عرض 1000 مبارکهمبارکهشیت1ST14کیلوگرمتهران424,900
ورق روغنی ضخامت 1/25 میل عرض 1250 چینچینشیت1/25ST14کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 1/25 میل عرض 1250 فولاد غربفولاد غربشیت1/25ST14کیلوگرمتهران419,900
ورق روغنی ضخامت 1/25 میل عرض 1250 هفت الماسهفت الماسشیت1/25ST14کیلوگرمتهران419,900
ورق روغنی ضخامت 1/25 میل عرض 1250 مبارکهمبارکهشیت1/25ST14کیلوگرمتهران422,900
ورق روغنی ضخامت 1/25 میل عرض 1000 چینچینشیت1/25ST14کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 1/25 میل عرض 1000 فولاد غربفولاد غربشیت1/25ST14کیلوگرمتهران419,900
ورق روغنی ضخامت 1/25 میل عرض 1000 هفت الماسهفت الماسشیت1/25ST14کیلوگرمتهران419,900
ورق روغنی ضخامت 1/5 میل عرض 1250 چینچینشیت1/5ST14کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 1/5 میل عرض 1250 فولاد غربفولاد غربشیت1/5ST14کیلوگرمتهران419,900
ورق روغنی ضخامت 1/5 میل عرض 1250 هفت الماسهفت الماسشیت1/5ST14کیلوگرمتهران419,900
ورق روغنی ضخامت 1/5 میل عرض 1250 مبارکهمبارکهشیت1/5ST14کیلوگرمتهران424,900
ورق روغنی ضخامت 1/5 میل عرض 1000 چینچینشیت1/5ST14کیلوگرمکیلوگرمتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 1/5 میل عرض 1000 فولاد غربفولاد غربشیت1/5ST14کیلوگرمتهران419,900
ورق روغنی ضخامت 1/5 میل عرض 1000 هفت الماسهفت الماسشیت1/5ST14کیلوگرمتهران419,900
ورق روغنی ضخامت 1/5 میل عرض 1000 مبارکهمبارکهشیت1/5ST14کیلوگرمتهران424,900
ورق روغنی ضخامت 1/25 میل عرض 1000 مبارکهمبارکهشیت1000ST14کیلوگرمتهران422,900
ورق روغنی ضخامت 2 میل عرض 1250 چینچینشیت2ST14کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 2 میل عرض 1250 فولاد غربفولاد غربشیت2ST14کیلوگرمتهران417,900
ورق روغنی ضخامت 2 میل عرض 1250 هفت الماسهفت الماسشیت2ST14کیلوگرمتهران417,900
ورق روغنی ضخامت 2 میل عرض 1250 مبارکهمبارکهشیت2ST14کیلوگرمتهران429,900
ورق روغنی ضخامت 2 میل عرض 1000 چینچینشیت2ST14کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 2 میل عرض 1000 فولاد غربفولاد غربشیت2ST14کیلوگرمتهران360,900
ورق روغنی ضخامت 2 میل عرض 1000 هفت الماسهفت الماسشیت2ST14کیلوگرمتهران417,900
ورق روغنی ضخامت 2 میل عرض 1000 مبارکهمبارکهشیت2ST14کیلوگرمتهران429,900

با خدمات آهن ۱ آشنا شوید:

لیست قیمت ورق روغنی آپدیت امروز

ورق روغنی یکی از انواع ورق های نورد سرد است که در انواع کششی ، نیمه کششی و فوق کششی (st12-st14-st16) تولید می شوند که معمولا st12 تقاضای بیشتری در بازار دارد. کارخانه های داخلی و وارداتی زیادی تولید کننده این نوع ورق سرد هستند ولی از پر فروش ترین آن ها می توان کارخانه هفت الماس ، فولاد مبارکه  ، فولاد غرب ، روس ، قزاق ، کره و چین را نام برد. ورق های روغنی در دو حالت رول و شیت در ابعاد 1*2 و 1.25*2.5 به صورت کیلوگرم از انبار یا کارخانه تامین می شود.
مشاهده بیشتر
مشاهده کمتر

سوالات متداول ورق روغنی

  • ورق معمولی ST12
  • ورق روغنی نیمه کششی ST13
  • ورق روغنی فوق کششی ST14
از کاربردهای ورق روغنی می‌توان به لوازم خانگی و دکوراسیون داخلی، صنعت ساختمان سازی، صنعت خودرو سازی اشاره نمود.
  • کارخانه فولاد مبارکه اصفهان
  • کارخانه فولاد غرب آسیا
  • صنایع فولاد هفت الماس
  • کارخانه فولاد اکسین اهواز