توری حصاری

توری حصاری پرکاربردترین توری در صنایع مفتولی است که از جنس مفتول سیاه یا گالوانیزه گرم تولید میشود. در توری حصاری از چشمه 5 سانت در 5 سانت و در ضخامت مفتول 2 میل تا 4 میل امکان تولید وجود دارد.
از این توری جهت حصار کشی زمین های کشاورزی همچنین مناطق حساس و امنیتی استفاده میشود.

مشاهده بیشتر
مشاهده کمتر