لیست قیمت میلگرد آجدار - آپدیت امروز

نام کالاضخامتبرندحالتاسنانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)
ميلگرد آجدار سايز 28 هیربد28هیربدشاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
ميلگرد آجدار سايز 25 هیربد25هیربدشاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
ميلگرد آجدار سايز 22 هیربد22هیربدشاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
ميلگرد آجدار سايز 18 هیربد18هیربدشاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
ميلگرد آجدار سايز 16 هیربد16هیربدشاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
ميلگرد آجدار سايز 14 هیربد14هیربدشاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
ميلگرد آجدار سايز 12 هیربد12هیربدشاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
ميلگرد آجدار سايز 28 نیشابور28نیشابورشاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
ميلگرد آجدار سايز 25 نیشابور25نیشابورشاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
ميلگرد آجدار سايز 22 نیشابور22نیشابورشاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
ميلگرد آجدار سايز 20 نیشابور20نیشابورشاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
ميلگرد آجدار سايز 18 نیشابور18نیشابورشاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
ميلگرد آجدار سايز 16 نیشابور16نیشابورشاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
ميلگرد آجدار سايز 14 نیشابور14نیشابورشاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
ميلگرد آجدار سايز 12 نیشابور12نیشابورشاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
ميلگرد آجدار سايز 10 نیشابور10نیشابورشاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
ميلگرد آجدار سايز 10 آریان فولاد10امیرکبیرشاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم25,000
ميلگرد آجدار سايز 28 امیرکبیر28امیرکبیرشاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
ميلگرد آجدار سايز 25 امیرکبیر25امیرکبیرشاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
ميلگرد آجدار سايز 22 امیرکبیر22امیرکبیرشاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
ميلگرد آجدار سايز 20 امیرکبیر20امیرکبیرشاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
ميلگرد آجدار سايز 18 امیرکبیر18امیرکبیرشاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
ميلگرد آجدار سايز 16 امیرکبیر16امیرکبیرشاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
ميلگرد آجدار سايز 14 امیرکبیر14امیرکبیرشاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
ميلگرد آجدار سايز 12 امیرکبیر12امیرکبیرشاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
ميلگرد آجدار سايز 10 امیرکبیر10امیرکبیرشاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
ميلگرد آجدار سايز 32 آریان فولاد32آریان فولادشاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
ميلگرد آجدار سايز 28 آریان فولاد28آریان فولادشاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
ميلگرد آجدار سايز 25 آریان فولاد25آریان فولادشاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
ميلگرد آجدار سايز 20 آریان فولاد20آریان فولادشاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
ميلگرد آجدار سايز 22 آریان فولاد22آریان فولادشاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
ميلگرد آجدار سايز 18 آریان فولاد18آریان فولادشاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
ميلگرد آجدار سايز 16 آریان فولاد16آریان فولادشاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
ميلگرد آجدار سايز 12 آریان فولاد12آریان فولادشاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
ميلگرد آجدار سايز 28 ابهر28ابهرشاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
ميلگرد آجدار سايز 25 ابهر25ابهرشاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
ميلگرد آجدار سايز 22 ابهر22ابهرشاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
ميلگرد آجدار سايز 20 ابهر20ابهرشاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
ميلگرد آجدار سايز 18 ابهر18ابهرشاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
ميلگرد آجدار سايز 16 ابهر16ابهرشاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
ميلگرد آجدار سايز 14 ابهر14ابهرشاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
ميلگرد آجدار سايز 12 ابهر12ابهرشاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
ميلگرد آجدار سايز 10 ابهر10ابهرشاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید

با خدمات آهن ۱ آشنا شوید:

میلگرد آجدار
از رایج ترین انواع میلگرد آجدار میتوان به میلگرد آجدار A2 و A3 اشاره کرد که میلگرد A2 شامل سایز های 8الی 12 و میلگرد A3 شامل سایز های 10الی 32 می باشند که هر دو نوع آن در طول 6 متری ارائه می شوند.

از بهترین برند های میلگرد آجدار میتوان برند های ذوب آهن ،کویر کاشان ، نیشابور، میانه، بافق یزد، روهینا، آناهیتا، ابهر، امیرکبیر، فایکو، ابرکوه، آریاذوب و ظفر بناب را نام برد.

لیست زیر قیمت انواع میلگرد آجدار در واحد کیلوگرم می باشد.

مشاهده بیشتر
مشاهده کمتر

سوالات متداول میلگرد آجدار