لیست قیمت میلگرد ساده

لیست قیمت میلگرد ساده (۱۴۰۳/۰۴/۲۱)

نام کالاآلیاژبرندحالتسایزاستانداردواحدمحل بارگیریقیمت(ریال)
میلگرد ساده سایز 10 متینST37متینشاخه 6 متری10A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 10 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر10A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 10 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر10A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 10 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر10A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 10 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر10A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 10 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر10A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 10 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر10A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 10 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر10A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 10 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر10A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 10 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر10A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 10 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر10A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 12 متینST37متینشاخه 6 متری12A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 12 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر12A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 12 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر12A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 12 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر12A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 12 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر12A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 12 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر12A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 12 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر12A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 12 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر12A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 12 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر12A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 12 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر12A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 12 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر12A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 14 متینST37متینشاخه 6 متری14A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 14 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر14A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 14 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر14A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 14 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر14A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 14 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر14A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 14 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر14A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 14 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر14A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 14 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر14A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 14 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر14A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 14 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر14A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 14 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر14A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 16 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر16A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 16 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر16A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 16 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر16A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 16 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر16A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 16 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر16A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 16 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر16A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 16 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر16A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 16 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر16A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 16 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر16A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 16 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر16A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 18 متینST37متینشاخه 6 متری18A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 18 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر18A1کیلوگرمشاخه 12 مترتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 18 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر18A1کیلوگرمشاخه 12 مترتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 18 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر18A1کیلوگرمشاخه 12 مترتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 18 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر18A1کیلوگرمشاخه 12 مترتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 18 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر18A1کیلوگرمشاخه 12 مترتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 18 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر18A1کیلوگرمشاخه 12 مترتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 18 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر18A1کیلوگرمشاخه 12 مترتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 18 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر18A1کیلوگرمشاخه 12 مترتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 18 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر18A1کیلوگرمشاخه 12 مترتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 18 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر18A1کیلوگرمشاخه 12 مترتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 20 متینST37متینشاخه 6 متری20A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 20 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر20A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 20 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر20A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 20 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر20A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 20 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر20A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 20 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر20A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 20 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر20A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 20 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر20A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 20 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر20A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 20 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر20A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 20 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر20A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 22 متینST37متینشاخه 6 متری22A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 24 متینST37متینشاخه 6 متری24A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 28 متینST37متینشاخه 6 متری28A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 5/5 کویر کاشانST37کویر کاشانکلاف5/5A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 5/5 ابهرST37ابهرکلاف5/5A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 6/5 کویر کاشانST37کویر کاشانکلاف6/5A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 6/5 ابهرST37ابهرکلاف6/5A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 8 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر8A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 8 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر8A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 8 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر8A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 8 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر8A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 8 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر8A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 8 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر8A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 8 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر8A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 8 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر8A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 8 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر8A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 8 کویر کاشانST37کویر کاشانشاخه 12 متر8A1کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید

با خدمات آهن ۱ آشنا شوید:

میلگرد ساده

میلگرد ساده در دو صورت کلاف و شاخه موجود می باشد که نوع کلاف شامل سایز های 5.5،6.5،8،10،12 میلیمتر و نوع شاخه شامل سایز های 8 تا 40 میلیمتر می باشد که هر 2 نوع آن در طول 6 متری ارائه می شود. از بهترین برند های میلگرد ساده میتوان به ذوب آهن، کاشان، نورد تهران، یزد، ابهر، نطنز اشاره کرد. لیست زیر قیمت انواع میلگرد در واحد کیلوگرم می باشد.

مشاهده بیشتر
مشاهده کمتر