پروفیل

پروفیل چیست؟ برای ساختن یک ساختمان از مصالح  مختلفی استفاده می شود که هر کدام دارای کاربرد متفاوتی در ساخت ساختمان هستند. فلزات نقش بس...