فلنج-فولادی

فلنج-فولادی

فلنج-فولادی 1023 576 آهن یک

انواع فلنج فولادی و کاربردهای آن در صنایع مختلف