لیست قیمت توری حصاری (فنس توری)

توری حصاری

توری حصاری

توری حصاری پرکاربردترین توری در صنایع مفتولی است که از جنس مفتول سیاه یا گالوانیزه گرم تولید میشود. در توری حصاری از چشمه ۵ سانت در ۵ سانت و در ضخامت مفتول ۲ میل تا ۴ میل امکان تولید وجود دارد.

از این توری جهت حصار کشی زمین های کشاورزی همچنین مناطق حساس و امنیتی استفاده میشود.

تاریخ بروزرسانی :


به چپ و راست بکشید
نام کالاسایزوزن تقریبیبرندوضعیتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)خریدنوسانات
توری فنس(حصاری)مفتول ۲میلمفتول ۲میل۱کیلوگرم-طاقه۵.۵ * ۵.۵انبار تهرانکیلوگرم۲۷۰,۰۰۰
توری فنس(حصاری)مفتول ۲.۲میلمفتول ۲.۲میل۱.۲کیلوگرم-طاقه۵.۵ * ۵.۵انبار تهرانکیلوگرم۳۲۰,۰۰۰
توری فنس(حصاری)مفتول ۲.۵میلمفتول ۲.۵میل۱.۵کیلوگرم-طاقه۵.۵ * ۵.۵انبار تهرانکیلوگرم۴۱۰,۰۰۰
توری فنس(حصاری)مفتول ۳میلمفتول ۳میل۲.۲کیلوگرم-طاقه۵.۵ * ۵.۵انبار تهرانکیلوگرم۵۹۰,۰۰۰
توری فنس(حصاری)مفتول ۲میلمفتول ۲میل۰/۸ کیلوگرم-طاقه۶.۵ * ۶.۵انبار تهرانکیلوگرم۲۳۰,۰۰۰
توری فنس(حصاری)مفتول ۲.۲میلمفتول ۲.۲میل۱کیلوگرم-طاقه۶.۵ * ۶.۵انبار تهرانکیلوگرم۲۷۰,۰۰۰
توری فنس(حصاری)مفتول ۲.۵میلمفتول ۲.۵میل۱.۳ کیلوگرم-طاقه۶.۵ * ۶.۵انبار تهرانکیلوگرم۳۴۰,۰۰۰
توری فنس(حصاری)مفتول ۳میلمفتول ۳میل۱.۸کیلوگرم-طاقه۶.۵ * ۶.۵انبار تهرانکیلوگرم۳۹۰,۰۰۰
توری فنس(حصاری)مفتول ۲میلمفتول ۲میل۰/۷ کیلوگرم-طاقه۷.۵ * ۷.۵انبار تهرانکیلوگرم۱۹۴,۰۰۰
توری فنس(حصاری)مفتول ۲.۲میلمفتول ۲.۲میل۰/۹کیلوگرم-طاقه۷.۵ * ۷.۵انبار تهرانکیلوگرم۲۴۰,۰۰۰
توری فنس(حصاری)مفتول ۲.۵میلمفتول ۲.۵میل۱.۱کیلوگرم-طاقه۷.۵ * ۷.۵انبار تهرانکیلوگرم۳۰۰,۰۰۰
توری فنس(حصاری)مفتول ۲.۸میلمفتول ۲.۸میل۱.۴کیلوگرم-طاقه۷.۵ * ۷.۵انبار تهرانکیلوگرم۳۷۵,۰۰۰
توری فنس(حصاری)مفتول۳میلمفتول۳میل۱.۶ کیلوگرم-طاقه۷.۵ * ۷.۵انبار تهرانکیلوگرم۴۳۰,۰۰۰