قیمت میلگرد ساده در انواع شاخه و کلاف

میلگرد ساده

میلگرد ساده

میلگرد ساده در دو صورت کلاف و شاخه موجود می باشد که نوع کلاف شامل سایز های ۵.۵،۶.۵،۸،۱۰،۱۲ میلیمتر و نوع شاخه شامل سایز های ۸ تا ۴۰ میلیمتر می باشد که هر ۲ نوع آن در طول ۶ متری ارائه می شود.

از بهترین برند های میلگرد ساده میتوان به ذوب آهن، کاشان، نورد تهران، یزد، ابهر، نطنز اشاره کرد. لیست زیر قیمت انواع میلگرد در واحد کیلوگرم می باشد.

تاریخ بروزرسانی :


به چپ و راست بکشید
نام کالاسایزوزن تقریبیبرندوضعیتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)خریدنوسانات
میلگرد ساده کویر کاشان۵.۵-کویر کاشانکلافA1انبار تهرانکیلوگرم
میلگرد ساده کویر کاشان۶.۵-کویر کاشانکلافA1انبار تهرانکیلوگرم
میلگرد ساده کویر کاشان۸-کویر کاشانشاخه ۶ متریA1انبار تهرانکیلوگرم
میلگرد ساده کویر کاشان۱۰-کویر کاشانشاخه ۶ متریA1انبار تهرانکیلوگرم
میلگرد ساده کویر کاشان۱۲-کویر کاشانشاخه ۶ متریA1انبار تهرانکیلوگرم۱۹۳,۰۰۰
میلگرد ساده کویر کاشان۱۴-کویر کاشانشاخه ۶ متریA1انبار تهرانکیلوگرم۱۹۳,۰۰۰
میلگرد ساده کویر کاشان۱۶-کویر کاشانشاخه ۶ متریA1انبار تهرانکیلوگرم۱۹۳,۰۰۰
میلگرد ساده کویر کاشان۱۸-کویر کاشانشاخه ۶ متریA1انبار تهرانکیلوگرم۱۹۳,۰۰۰
میلگرد ساده کویر کاشان۲۰-کویر کاشانشاخه ۶ متریA1انبار تهرانکیلوگرم۱۹۳,۰۰۰
میلگرد ساده متین۱۰-نورد متینشاخه ۶ متریA1انبار تهرانکیلوگرم۱۷۸,۸۰۰
میلگرد ساده متین۱۲-نورد متینشاخه ۶ متریA1انبار تهرانکیلوگرم۱۷۸,۸۰۰
میلگرد ساده متین۱۴-نورد متینشاخه ۶ متریA1انبار تهرانکیلوگرم۱۷۸,۸۰۰
میلگرد ساده متین۱۶-نورد متینشاخه ۶ متریA1انبار تهرانکیلوگرم۱۷۸,۸۰۰
میلگرد ساده متین۱۸-نورد متینشاخه ۶ متریA1انبار تهرانکیلوگرم۱۷۸,۸۰۰
میلگرد ساده متین۲۰-نورد متینشاخه ۶ متریA1انبار تهرانکیلوگرم۱۷۸,۸۰۰
میلگرد ساده متین۲۲-نورد متینشاخه ۶ متریA1انبار تهرانکیلوگرم۱۷۸,۸۰۰
میلگرد ساده متین۲۴-نورد متینشاخه ۶ متریA1انبار تهرانکیلوگرم۱۷۸,۸۰۰
میلگرد ساده متین۲۸-نورد متینشاخه ۶ متریA1انبار تهرانکیلوگرم۱۷۸,۸۰۰
میلگرد ساده متین۳۰-نورد متینشاخه ۶ متریA1انبار تهرانکیلوگرم۱۷۸,۸۰۰
میلگرد ساده ابهر۵.۵-سیادن ابهرکلافA1انبار تهرانکیلوگرم۱۸۳,۴۸۰
میلگرد ساده ابهر۶.۵-سیادن ابهرکلافA1انبار تهرانکیلوگرم۱۸۳,۴۸۰
میلگرد ساده الیگودرز۵.۵-فولاد الیگودرزکلافA1انبار تهرانکیلوگرم۱۹۲,۶۶۰
میلگرد ساده الیگودرز۶.۵-فولاد الیگودرزکلافA1انبار تهرانکیلوگرم۱۹۲,۶۶۰
میلگرد ساده کوثر اهواز۶.۵-فولاد ملی اهوازکلافA1انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید