اتصالات

تاریخ بروزرسانی :


به چپ و راست بکشید
نام کالاسایزاتصالجنسواحدقیمت(ریال)خریدنوسانات
زانو۹۰درجه۱/۲جوشی۴۰عدد۱۳۴۰۰۰
زانو۹۰درجه۳/۴جوشی۴۰عدد۱۷۰۰۰۰
زانو۹۰درجه۱جوشی۴۰عدد۱۹۰۰۰۰

تاریخ بروزرسانی :


به چپ و راست بکشید
نام کالاسایزاتصالجنسواحدقیمت(ریال)خریدنوسانات
زانو۹۰درجه۱/۴دنده ایگالوانیزهعدد۲۲۰۰۰۰
زانو۹۰درجه۳/۸دنده ایگالوانیزهعدد۲۲۰۰۰۰
زانو۹۰درجه۱/۲دنده ایگالوانیزهعدد۲۶۴۰۰۰

تاریخ بروزرسانی :


به چپ و راست بکشید
نام کالاسایزفشاراستانداردواحدقیمت(ریال)خریدنوسانات
فلنج گلودار۱/۲PN16ایرانیعدد۸۲۰۰۰۰
فلنج گلودار۳/۴PN16ایرانیعدد۸۷۰۰۰۰
فلنج گلودار۱PN16ایرانیعدد۹۳۰۰۰۰

تاریخ بروزرسانی :


به چپ و راست بکشید
نام کالاسایزاتصالجنسواحدقیمت(ریال)خریدنوسانات
زانو ۹۰ درجه۱/۲جوشیمانیسمانعدد۷۶۵۰۰
زانو ۹۰ درجه۳/۴جوشیمانیسمانعدد۱۰۴۰۰۰
زانو ۹۰ درجه۱جوشیمانیسمانعدد۱۲۳۰۰۰
کارشناس ها
فاطمه سلطانی
فاطمه سلطانی
مدیر فروش
021-49016 210
09039622777
سمیه محمدی
سمیه محمدی
سرپرست فروش
021-49016 213
09396362072
زهرا مرادخانی
زهرا مرادخانی
کارشناس فروش
021-49016 201
09039722777
پوریا وثوق
کارشناس فروش
021-49016 211
09039822777
امین نوری
امین نوری
کارشناس تامین
021-49016 218
09039822777
مهدی پرتویی
مهدی پرتویی
کارشناس تامین
021-49016 206
09396362263