توری-پرسی

توری-پرسی

توری-پرسی 150 150 آهن یک

این ویدیو جهت آشنایی بیشتر کاربران با توری پرسی و کاربرد های آن می باشد.