لیست قیمت ورق گالوانیزه - آپدیت امروز

لیست قیمت ورق گالوانیزه

نام کالاضخامتبرندمحل بارگیریحالتواحدقیمت(ریال)
ورق گالوانیزه ضخامت 2/5 میل عرض 1250 چین2/5چینشیتA123تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه ضخامت 2/5 میل عرض 1000 چین2/5چینشیتA123تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه ضخامت 2/5 میل عرض 1250 شهریار2/5شهریارشیتA123تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه ضخامت 2/5 میل عرض 1250 هفت الماس2/5هفت الماسشیتA123تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه ضخامت 2/5 میل عرض 1000 شهریار2/5شهریارشیتA123تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه ضخامت 2/5 میل عرض 1000 هفت الماس2/5هفت الماسشیتA123تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 میل عرض 2000 چین1/25چینشیتA123تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه ضخامت 1 میل عرض 2000 چین1چینشیتA123تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه ضخامت 2 میل عرض 1250 شهریار2شهریارشیتA123تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه ضخامت 2 میل عرض 1250 هفت الماس2هفت الماسشیتA123تهرانکیلوگرم389,300
ورق گالوانیزه ضخامت 2 میل عرض 1250 تاراز2تارازشیتA123تهرانکیلوگرم387,300
ورق گالوانیزه ضخامت 2 میل عرض 1250 شهرکرد2شهرکردشیتA123تهرانکیلوگرم387,300
ورق گالوانیزه ضخامت 2 میل عرض 1000 شهریار2شهریارشیتA123تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه ضخامت 2 میل عرض 1000 هفت الماس2هفت الماسشیتA123تهرانکیلوگرم387,300
ورق گالوانیزه ضخامت 2 میل عرض 1000 تاراز2تارازشیتA123تهرانکیلوگرم389,300
ورق گالوانیزه ضخامت 2 میل عرض 1000 شهرکرد2شهرکردشیتA123تهرانکیلوگرم389,300
ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 میل عرض 1250 هفت الماس1/5هفت الماسشیتA123تهرانکیلوگرم387,300
ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 میل عرض 1250 تاراز1/5تارازشیتA123تهرانکیلوگرم391,700
ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 میل عرض 1250 شهرکرد1/5شهرکردشیتA123تهرانکیلوگرم388,300
ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 میل عرض 1250 کاشان1/5کاشانشیتA123تهرانکیلوگرم398,300
ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 میل عرض 1000 هفت الماس1/5هفت الماسشیتA123تهرانکیلوگرم387,300
ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 میل عرض 1000 شهرکرد1/5شهرکردشیتA123تهرانکیلوگرم389,300
ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 میل عرض 1000 کاشان1/5کاشانشیتA123تهرانکیلوگرم398,300
ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 میل عرض 1250 هفت الماس1/25هفت الماسشیتA123تهرانکیلوگرم385,300
ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 میل عرض 1250 تاراز1/25تارازشیتA123تهرانکیلوگرم389,900
ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 میل عرض 1250 شهرکرد1/25شهرکردشیتA123تهرانکیلوگرم387,300
ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 میل عرض 1250 کاشان1/25کاشانشیتA123تهرانکیلوگرم387,300
ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 میل عرض 1000 هفت الماس1/25هفت الماسشیتA123تهرانکیلوگرم385,300
ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 میل عرض 1000 تاراز1/25تارازشیتA123تهرانکیلوگرم387,300
ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 میل عرض 1000 شهرکرد1/25شهرکردشیتA123تهرانکیلوگرم387,300
ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 میل عرض 1000 کاشان1/25شیتشیتA123تهرانکیلوگرم387,300
ورق گالوانیزه ضخامت 1 میل عرض 1250 هفت الماس1هفت الماسشیتA123تهرانکیلوگرم385,300
ورق گالوانیزه ضخامت 1 میل عرض 1250 تاراز1تارازشیتA123تهرانکیلوگرم387,300
ورق گالوانیزه ضخامت 1 میل عرض 1250 شهرکرد1شهرکردشیتA123تهرانکیلوگرم387,300
ورق گالوانیزه ضخامت 1 میل عرض 1250 کاشان1کاشانشیتA123تهرانکیلوگرم387,300
ورق گالوانیزه ضخامت 1 میل عرض 1000 هفت الماس1هفت الماسشیتA123تهرانکیلوگرم387,300
ورق گالوانیزه ضخامت 1 میل عرض 1000 تاراز1تارازشیتA123تهرانکیلوگرم386,300
ورق گالوانیزه ضخامت 1 میل عرض 1000 شهرکرد1شهرکردشیتA123تهرانکیلوگرم386,300
ورق گالوانیزه ضخامت 1 میل عرض 1000 کاشان1کاشانشیتA123تهرانکیلوگرم385,300
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 میل عرض 1250 هفت الماس0.9هفت الماسشیتA123تهرانکیلوگرم385,300
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 میل عرض 1250 تاراز0.9تارازشیتA123تهرانکیلوگرم387,300
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 میل عرض 1250 شهرکرد0.9شهرکردشیتA123تهرانکیلوگرم387,300
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 میل عرض 1250 کاشان0.9کاشانشیتA123تهرانکیلوگرم387,300
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 میل عرض 1000 هفت الماس0.9هفت الماسشیتA123تهرانکیلوگرم385,300
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 میل عرض 1000 تاراز0.9تارازشیتA123تهرانکیلوگرم386,300
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 میل عرض 1000 شهرکرد0.9شهرکردشیتA123تهرانکیلوگرم386,300
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 میل عرض 1000 کاشان0.9کاشانشیتA123تهرانکیلوگرم387,300
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 میل عرض 1250 هفت الماس0.8هفت الماسشیتA123تهرانکیلوگرم385,300
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 میل عرض 1250 تاراز0.8تارازشیتA123تهرانکیلوگرم387,300
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 میل عرض 1250 شهرکرد0.8شهرکردشیتA123تهرانکیلوگرم387,300
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 میل عرض 1250 کاشان0.8کاشانشیتA123تهرانکیلوگرم385,300
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 میل عرض 1000 هفت الماس0.8هفت الماسشیتA123تهرانکیلوگرم385,300
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 میل عرض 1000 تاراز0.8تارازشیتA123تهرانکیلوگرم386,300
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 میل عرض 1000 شهرکرد0.8شهرکردشیتA123تهرانکیلوگرم386,300
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 میل عرض 1000 کاشان0.8کاشانشیتA123تهرانکیلوگرم387,300
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 میل عرض 1250 هفت الماس0.7هفت الماسشیتA123تهرانکیلوگرم397,300
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 میل عرض 1250 تاراز0.7تارازشیتA123تهرانکیلوگرم396,300
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 میل عرض 1250 شهرکرد0.7شهرکردشیتA123تهرانکیلوگرم397,300
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 میل عرض 1250 کاشان0.7کاشانشیتA123تهرانکیلوگرم400,300
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 میل عرض 1000 هفت الماس0.7هفت الماسشیتA123تهرانکیلوگرم395,300
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 میل عرض 1000 تاراز0.7تارازشیتA123تهرانکیلوگرم397,300
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 میل عرض 1000 شهرکرد0.7شهرکردشیتA123تهرانکیلوگرم397,300
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 میل عرض 1000 کاشان0.7کاشانشیتA123تهرانکیلوگرم400,300
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 میل عرض 1250 هفت الماس0.6هفت الماسشیتA123تهرانکیلوگرم416,300
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 میل عرض 1250 تاراز0.6تارازشیتA123تهرانکیلوگرم428,300
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 میل عرض 1250 شهرکرد0.6شهرکردشیتA123تهرانکیلوگرم415,300
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 میل عرض 1250 کاشان0.6کاشانشیتA123تهرانکیلوگرم428,300
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 میل عرض 1000 هفت الماس0.6هفت الماسشیتA123تهرانکیلوگرم413,300
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 میل عرض 1000 تاراز0.6تارازشیتA123تهرانکیلوگرم414,300
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 میل عرض 1000 شهرکرد0.6شهرکردشیتA123تهرانکیلوگرم415,300
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 میل عرض 1000 کاشان0.6کاشانشیتA123تهرانکیلوگرم428,300
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 میل عرض 1250 هفت الماس0.5هفت الماسشیتA123تهرانکیلوگرم422,300
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 میل عرض 1250 تاراز0.5تارازشیتA123تهرانکیلوگرم423,300
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 میل عرض 1250 شهرکرد0.5شهرکردشیتA123تهرانکیلوگرم423,300
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 میل عرض 1250 کاشان0.5کاشانشیتA123تهرانکیلوگرم430,300
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 میل عرض 1000 هفت الماس0.5هفت الماسشیتA123تهرانکیلوگرم422,300
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 میل عرض 1000 تاراز0.5تارازشیتA123تهرانکیلوگرم423,300
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 میل عرض 1000 کاشان0.5کاشانشیتA123تهرانکیلوگرم428,300
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 میل عرض 1000 شهرکرد0.5شهرکردشیتA123تهرانکیلوگرم423,300
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 میل عرض 1250 هفت الماس0.4هفت الماسشیتA123تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 میل عرض 1250 تاراز0.4تارازشیتA123تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 میل عرض 1250 شهرکرد0.4شهرکردشیتA123تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 میل عرض 1250 کاشان0.4کاشانشیتA123تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 میل عرض 1000 هفت الماس0.4هفت الماسشیتA123تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 میل عرض 1000 تاراز0.4تارازشیتA123تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 میل عرض 1000 شهرکرد0.4شهرکردشیتA123تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 میل عرض 1000 کاشان0.4کاشانشیتA123تهرانکیلوگرمتماس بگیرید

با خدمات آهن ۱ آشنا شوید:

ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه در دسته ورق های نورد سرد است که روی اندود شده و خاصیت ضد زنگ دارد. انواع کارخانه های داخلی و خارجی اعم از هفت الماس، شهرکرد ، کاشان ، مبارکه ، سمنان ، تاراز ، شهریار و چین تولید کننده این ورق هستند و معمولا از ضخامت 0.3 تا 6 میل به صورت رول و شیت در ابعاد 1*2 و 1.25*2.5 قابلیت تامین دارند ، ورق گالوانیزه به صورت کیلوگرم از انبار یا کارخانه تامین می شود. ورق گالوانیزه یکی از انواع ورق‌های فولادی است که از ورق روغنی و به دو روش نورد سرد (الکترولیز) و نورد گرم (غوطه‌وری) تولید می‌شود. این محصول کاربرد گسترده‌ای در صنایع دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به ساخت انواع مخازن، تابلو‌های برق، بدنه سالن‌های بزرگ، کانال‌های خنک کننده و کابینت‌های آشپزخانه اشاره کرد. یکی از مزیت‌های اصلی ورق‌های گالوانیزه، مقاومت بالای آن‌ها در برابر زنگ‌زدگی است. علت این مساله هم وجود پوششی از روی بر روی این محصول است که باعث افزایش مقاومت آن می‌شود. بنابراین خرید ورق گالوانیزه برای پروژه‌هایی که در معرض رطوبت قرار دارند، بسیار لازم و ضروری است. در ادامه بیشتر با خصوصیات، ویژگی‌ها و قیمت ورق گالوانیزه روی اندود آشنا خواهیم شد. ویژگی‌ها و مشخصات ورق گالوانیزه مهمترین مساله‌ای که قبل از خرید و فروش و قیمت ورق گالوانیزه باید بدانید، ویژگی‌ها و مشخصات این محصول است. چرا که این موضوع به شما کمک می‌کند تا محصول مناسب را برای پروژه انتخاب کنید. یکی از بزرگترین مشکلات فولاد و آهن، آسیب‌پذیری بالای آن‌ها در برابر زنگ‌زدگی است. متخصصان برای حل این مساله، روش‌های مختلفی دارند که یکی از بهترین آن‌ها، روی‌اندود کردن محصولات فولادی است که با نام گالوانیزه کردن شناخته می‌شود. در این روش، ورق فولادی را در حوضچه‌ای از روی مذاب غوطه‌ور می‌کنند تا سطح آن به طور کامل از روی پوشیده شود. یکی از مهمترین فواید گالوانیزه کردن فلز، جلوگیری از خوردگی و افزایش طول عمر آن بین 20 الی 30 سال است. میزان پوشش گالوانیزه بر روی فلز بر پایه جرم پوشش یا ZN تعیین می‌شود که مقدار آن بر روی ورق‌ها متفاوت است. میزان ZN در ورق‌ها از 100 الی 350 گرم تغییر می‌کند. در واقع با بیشتر شدن این مقدار، مقاومت فلز نیز بیشتر می‌شود. این مساله سبب می‌گردد تا قیمت انواع ورق گالوانیزه متفاوت از یکدیگر باشد. چنانچه قصد خرید این محصول را دارید، توصیه می‌کنیم حتما لیست قیمت ورق گالوانیزه را از فروشنده تهیه کرده و بر طبق آن بودجه پروژه را تعیین کنید. علاوه بر ضخامت، ترکیب پوشش نیز در مقاومت و قیمت خرید ورق گالوانیزه تاثیر می‌گذارد. ترکیب پوشش باعث به وجود آمدن چند نوع ورق می‌شود که برخی از آن‌ها عبارتند از: ورق ZF که در پوشش آن به جز روی، عنصر آهن FE نیز وجود دارد. ورق Z که پوشش آن فقط از روی است. ورق ZA که در ترکیب آن آلومینیوم وجود دارد. مزایای ورق گالوانیزه اصلی‌ترین مزیت این مقطع فلزی، مقاومت بالای آن در برابر زنگ‌زدگی است. اما علاوه بر این، ورق گالوانیزه ویژگی‌های دیگری نیز دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از: در مقایسه با انواع روش‌هایی که برای جلوگیری از خوردگی آهن و فولاد انجام می‌گیرد، قیمت ورق گالوانیزه و خرید آن صرفه اقتصادی دارد و کم‌هزینه است. این محصول طول عمر بیشتری دارد و با سفارش ورق گالوانیزه، سازه عمر طولانی‌تری خواهد داشت. ورق‌های گالوانیزه علاوه بر مقاومت بالا در برابر زنگ‌زدگی، در مقابل رطوبت نیز عایق مناسبی به شمار می‌روند. به همین دلیل خرید و فروش ورق گالوانیزه استاندارد در مناطق مرطوب نیز انجام می‌گیرد. فرایند گالوانیزاسیون در مدت زمان کوتاهی قابل اجرا است. ورق گالوانیزه ظاهری زیبا دارد و قابلیت فرم دهی و شکل‌دهی آن بالا است. این مقطع فلزی را به راحتی و با سرعت بالایی می‌توان نصب کرد. ورق‌های گالوانیزه به راحتی تمیز می‌شوند. این مزایا در کنار هم باعث می‌شود تا افراد زیادی از این فلز برای انجام پروژه‌ها استفاده کنند. به همین دلیل مجموعه آهن 1 نیز این محصول را با قیمت مناسب و بالاترین استانداردها عرضه می‌کند تا مشتریان دغدغه‌ای از این بابت نداشته باشند. در صورتی که قصد خرید انواع ورق‌های گالوانیزه در آهن یک را داشتید، کافی است به صفحه مربوطه در سایت مراجعه کرده و سفارش خود را ثبت نمایید. کاربرد ورق گالوانیزه شکل‌پذیری مناسب، مقاومت بالا و پایین بودن قیمت روز انواع ورق گالوانیزه باعث شده تا به یکی از پرکاربردترین متریال‌ها تبدیل شود. این ورق کاربردهای بسیار گسترده‌ای دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. تولید لوازم خانگی: سفارش ورق گالوانیزه در صنعت تولید لوازم خانگی بسیار گسترده است. از این مقطع فلزی در کارخانجات تولید لوازم خانگی برای ساخت لباسشویی، بخاری، بدنه کولر و وسایل سرمایشی و گرمایشی استفاده می‌کنند. تولید بدنه و قطعات خودرو: در کارخانه ساخت قطعات خودرو و بدنه آن، از ورق‌های گالوانیزه استفاده می‌کنند. چرا که قیمت ورق‌های گالوانیزه در مقایسه با سایر مقاطع فلزی بسیار مناسب است و در کنار آن از مقاومت بالایی هم برخوردار هستند. ساخت قطعات کامپیوتر: برای مقاوم کردن برخی از قطعات کامپیوتر در برابر ضربه و حرارت، از ورق‌ گالوانیزه استفاده می‌کنند. از این رو، خرید ورق گالوانیزه با قیمت روز در صنعت ساخت قطعات کامپیوتر بسیار مهم است. صنعت ساختمان‌سازی: خرید و فروش ورق گالوانیزه در صنعت ساختمان‌سازی نیز بسیار گسترده است. از این محصول برای ساخت سقف شیروانی، سقف عرشه، مقاوم‌سازی دیوارها و کف ساختمان استفاده می‌کنند. از آنجایی که تعیین بودجه ساخت و ساز برای پیشبرد پروژه لازم و ضروری است، قیمت روز ورق گالوانیزه برای مهندسان و صاحبان پروژه اهمیت بالایی دارد. از کاربردهای دیگر ورق گالوانیزه می‌توان به صنایع راه‌سازی، راه آهن، کشاورزی، ساخت سیلو، تجهیزات ترافیکی و تولید رابیتس اشاره کرد. انواع ورق گالوانیزه ورق‌های گالوانیزه با توجه به کاربرد گسترده‌ای که در صنایع دارند، در انواع مختلفی تولید می‌شوند که در ادامه با آن‌ها آشنا خواهیم شد. متفاوت بودن انواع این مقطع فلزی در خرید و قیمت روز انواع ورق گالوانیزه نیز تاثیرگذار است. پس حتما این مساله را مد نظر داشته باشید. 1. انواع ورق گالوانیزه بر اساس روش تولید اصلی‌ترین مساله‌ای که باعث ایجاد تفاوت در این مقاطع فلزی و قیمت ورق گالوانیزه در برند‌های مختلف می‌شود، روش تولید و ساخت است. روش ساخت علاوه بر قیمت، در شکل نهایی محصول نیز تاثیر می‌گذارد. روش‌هایی که برای تولید این محصول استفاده می‌کنند عبارتند از: غوطه‌وری در استخر روی: در این روش ورق فولادی را در استخری از جنس روی با دمای 400 الی 500 درجه سانتی‌گراد قرار می‌دهند. از آنجایی که دمای روی در این روش بالا است به آن نورد گرم گفته می‌شود. دمای بالا باعث ایجاد واکنش بین روی و فلز شده و روی به فلز نفوذ می‌کند. به همین دلیل مقاومت این روش در برابر خوردگی بیشتر است. الکترولیت: روش بعدی برای تولید ورق گالوانیزه، الکترولیت است. در این روش فلز و روی را در محلولی قرار می‌دهند که نقش کاتد و آند را ایفا کرده و باعث ایجاد پوششی از روی بر روی فلز می‌شود. در الکترولیت امکان کنترل ضخامت روی وجود دارد. حتی می‌توان برای هر دو طرف فلز پوشش متفاوتی را انجام داد. از آنجایی که این روش در دمای محیط انجام می‌گیرد به آن نورد سرد می‌گویند. اسپری کردن فلز روی: روش دیگر گالوانیزاسیون که احتمالا در هنگام سفارش ورق گالوانیزه با آن مواجه شوید، اسپری کردن روی بر روی فلز است. محلولی که برای اینکار استفاده می‌کنند به دو صورت پایه اسیدی و پایه آبی است و امکان کنترل ضخامت تا حدودی وجود دارد. این روش هم چون در دمای محیط انجام می‌گیرد به آن نورد سرد می‌گویند. 2. انواع ورق گالوانیزه بر اساس شکل ظاهری دسته‌بندی دیگری که برای ورق گالوانیزه وجود دارد، بر اساس شکل ظاهری است. همه ورق‌های گالوانیزه به صورت براق و با سطح صیقلی به فروش می‌رسند؛ اما میزان براق بودن آن‌ها متفاوت از یکدیگر است. به همین دلیل در هنگام سفارش ورق گالوانیزه باید این مساله را در نظر بگیرید. ورق‌هایی که با روش غوطه‌وری در روی تولید می‌شوند، سطح مات‌تری نسبت به ورق‌های گالوانیزه سرد دارند. علاوه بر داشتن سطح مات، نوع گالوانیزاسیون باعث به وجود آمدن شکل‌های ریزی بر روی سطح ورق می‌شود. این گل‌ها گاهی مواقع درشت هستند که به آن‌ها ورق گل درشت می‌گویند. اما گاهی مواقع نیز این گل‌ها شکل ریزتری دارند که با نام ورق گالوانیزه گل ریز شناخته می‌شوند. بنابراین قیمت ورق گالوانیزه صاف با ورق‌های گالوانیزه که سطح صاف‌تری ندارند متفاوت است. 3. انواع ورق گالوانیزه بر اساس استاندارد تولید برای تولید این مقطع فلزی از استانداردهای مختلفی استفاده می‌کنند. هر یک از استانداردها پارامترهای خاصی را برای ابعاد، مواد اولیه، نوع گالوانیزه کردن و طول در نظر می‌گیرند. در میان این استانداردها، رایج‌ترین استاندارد، ASTM است. آهن یک، برترین سایت ارائه دهنده ورق گالوانیزه، انواع مختلف این محصول را تامین و در اختیار مشتریان قرار می‌دهد. جدول قیمت ورق گالوانیزه در این بازرگانی همواره آپدیت می‌شود تا مشتریان دغدغه‌ای از این بابت نداشته باشند. تولید ورق گالوانیزه شرکت‌های مختلف ورق گالوانیزه به دلیل داشتن کاربردهای زیاد، توسط کارخانه‌های مطرح در داخل و خارج از کشور تولید و به بازار عرضه می‌شود. ورق‌های تولید شده در داخل کشور از استانداردهای بین‌المللی تبعیت می‌کنند و به همین علت از کیفیت مناسبی برخوردار هستند. یکی از فاکتورهای مهم در هنگام خرید، اطلاع از قیمت روز ورق گالوانیزه است. چرا که قیمت تمام شده این محصول در هر یک از کارخانه‌ها با توجه به روش تولیدی که دارند متفاوت از یکدیگر است. از مهمترین کارخانه‌های تولید ورق گالوانیزه نازک، ورق گالوانیزه مشکی و ورق گالوانیزه صاف در ایران می‌توان به کارخانه‌های زیر اشاره کرد. 1. شرکت فولاد مبارکه اصفهان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انواع ورق‌های گالوانیزه در ایران، مجتمع فولاد مبارکه اصفهان است که تولید و فروش ورق گالوانیزه اصلی را به طور تخصصی انجام می‌دهد. ورق‌های تولید شده توسط این شرکت از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند و استانداردهای بین‌المللی در آن‌ها رعایت می‌شود. ضخامت ورق گالوانیزه در شرکت فولاد مبارکه اصفهان از 0.18 تا 16 میلی‌متر متغیر بوده و دارای دو خط تولید نورد سرد و گرم است. برای اطلاع از قیمت ورق گالوانیزه متری و قیمت ورق گالوانیزه ساده تولید کارخانه فولاد مبارکه اصفهان، با کارشناسان آهن 1 در تماس باشید. 2. شرکت فولاد غرب آسیا کارخانه بعدی تولیدکننده ورق گالوانیزه فولاد غرب آسیا است. این شرکت ظرفیت تولید سالانه حدود 550 هزار تن از ضخامت‌های 0.18 الی 3 میلی‌متر را دارد. ورق‌های تولید شده در این کارخانه به روش نورد سرد هستند و در صنایع لوازم خانگی، خودروسازی، ساختمان و تولید ورق گالوانیزه رنگی ساده کاربرد دارند. 3. شرکت فولاد امیرکبیر کاشان این شرکت ورق‌های گالوانیزه را به روش نورد گرم تولید و به بازار عرضه می‌کند. محصولات فولاد امیرکبیر کاشان نیز از کیفیت مناسبی برخوردار هستند و به دسته‌های تجاری، کششی، کششی عمیق و کششی بسیار عمیق تقسیم می‌شوند. ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان، استحکام، خاصیت جوشکاری و انعطاف‌پذیری مناسبی دارد و برای ساخت لوله، کابینت و بشکه گزینه مناسبی است. به دلیل نوسانات قیمت ورق گالوانیزه کاشان حتما قبل از خرید از قیمت دقیق این محصول اطلاع کنید. برای اطلاع از قیمت این محصول و خرید آن کافی است به نمایندگی فروش ورق گالوانیزه کاشان یعنی آهن یک مراجعه نمایید. 4. شرکت فولاد اکسین خوزستان مجموعه فولاد اکسین خوزستان در سال 1384 فعالیت خود را با تولید انواع ورق‌های فولادی عریض آغاز کرد. از ورق گالوانیزه شرکت فولاد اکسین خوزستان در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، ماشین‌سازی و صنایع دریایی استفاده می‌کنند. ظرفیت تولید این کارخانه در سال بیش از 1 میلیون تن است. قیمت روز ورق گالوانیزه اکسین خوزستان به عواملی همچون ضخامت، عرض و کیفیت ورق بستگی دارد. 5. کارخانه فولاد کاویان اهواز شرکت بعدی تولید کننده ورق گالوانیزه ایرانی، فولاد کاویان اهواز است. این کارخانه فعالیت خود را در سال 1372 آغاز کرد و در حال حاضر یکی از بزرگترین تولیدکنندگان ورق‌های فولادی سنگین در کشور به شمار می‌رود. در صورتی که تصمیم به خرید دارید، جدول استاندارد ورق گالوانیزه کارخانه فولاد کاویان اهواز را بررسی کنید. 6. کارخانه فولاد گیلان کارخانه فولاد گیلان انواع ورق‌های سیاه، گالوانیزه، روغنی و آجدار را به دو روش نورد گرم و سرد تولید می‌کند. محصولات این کارخانه بر اساس استانداردهای بین‌المللی DIN، ASTM و AFNOR تولید و به بازار عرضه می‌شوند. ظرفیت تولید ورق گالوانیزه این مجموعه در سال حدود 180 هزار تن است. قیمت ورق گالوانیزه گیلان نیز به عوامل مختلفی همچون روش تولید، ضخامت و طول ورق بستگی دارد. 7. کارخانه تاراز چهارمحال کارخانه تاراز از بزرگترین تولیدکنندگان انواع ورق گالوانیزه در ایران به شمار می‌رود. ظرفیت تولید این کارخانه در سال حدود 330 هزار تن است که برای تولید لوازم خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کارخانه ورق گالوانیزه را در سایزهای مختلف را تولید کرده و به بازار عرضه می‌کند. از مهمترین ویژگی‌های آن می‌توان به فرم‌پذیری، رنگ‌پذیری و کیفیت سطحی بالا اشاره کرد. انواع ورق گالوانیزه در شهرهای مختلف ایران این مقطع فلزی در شهرهای مختلف ایران همچون سمنان، تبریز، کاشان و اصفهان تولید و به نقاط مختلف کشور ارسال می‌شود. در صورتی که قصد خرید ورق گالوانیزه تهران و سایر شهرهای ایران را دارد، کافی است سفارش خود را در آهن یک ثبت نمایید. ثبت سفارش خرید ورق گالوانیزه سایت آهن یک به صورت کاملا آنلاین انجام می‌گیرد و محصول خریداری شده به آدرس اعلامی ارسال می‌شود. در ادامه با انواع ورق گالوانیزه در شهرهای ایران آشنا خواهیم شد تا با توجه به نیازهای پروژه، محصول مناسب را سفارش دهید. فروش ورق گالوانیزه در تهران: ورق گالوانیزه تولید کارخانه‌های ایرانی در شهر تهران به راحتی قابل دسترسی است. شما مشتریان عزیز می‌توانید این مقطع فلزی را هم به صورت آنلاین و هم به صورت حضوری خریداری نمایید. تولیدکننده ورق گالوانیزه فولاد شهریار تبریز: در شهر تبریز کارخانه‌های مختلفی برای تولید محصولات فولادی وجود دارد که با رعایت استانداردهای جهانی این محصولات را تولید و عرضه می‌کنند. یکی از این کارخانه‌ها، فولاد شهریار تبریز است که جزو بزرگترین تولیدکنندگان در کشور به شمار می‌رود. برای استعلام قیمت ورق گالوانیزه شهریار با کارشناسان آهن 1 در تماس باشید. تولیدکننده ورق گالوانیزه فولاد مبین البرز: این شرکت به صورت اختصاصی محصولات کارخانه‌های نورد و لوله سمنان و فولاد گیلان را تامین و به سراسر کشور عرضه می‌کند. ورق گالوانیزه سمنان: اگر قصد خرید محصولات فولادی در شهر سمنان را دارید، کارخانه نورد و لوله سمنان گزینه مناسبی خواهد بود. در سایت آهن یک قیمت ورق گالوانیزه سمنان به صورت روزانه آپدیت می‌شود. ورق گالوانیزه شهرکرد: کارخانه دیگری که می‌توانید محصولات آن را خریداری کنید، در شهرکرد قرار دارد. قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد با توجه ضخامت گالوانیزه و نوع آن متغیر است. انواع ورق آجدار (برجسته و کفسازی) بر اساس ظاهر ورق آجدار که با نام‌های ورق آجدار شطرنجی، ورق کف‌سازی و ورق برجسته شناخته می‌شود، نوعی ورق است که در تمام سطح خود الگوهای نامنظم و برجسته دارد. این مساله باعث می‌شود تا اصطکاک آن کاهش پیدا کند. از ویژگی‌های دیگر این محصول می‌توان به سهولت حمل و نقل، مقاومت بالا، خاصیت جوش‌کاری و انعطاف‌پذیری زیاد اشاره کرد. ورق آجدار در انواع مختلفی تولید می‌شود که پرکاربردترین آن‌ها عبارتند از: ورق آجدار بادامی: ورق آجدار بادامی به گونه‌ای طراحی می‌شود که آب باران در آن جمع شود. در میان انواع مختلف ورق آجدار، نوع بادامی آن بیشترین کاربرد را دارد. ورق آجدار عدسی: از این ورق برای سطوح شیب‌دار یا در نزدیکی پرتگاه‌ها استفاده می‌کنند. شکل برجستگی‌های آن نیز شبیه به عدس است. ورق آجدار قطره‌ای: برجستگی‌های این مدل از ورق آجدار به شکل قطره‌ای است که در کاربردهای خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ورق آجدار الماسی: بر روی این ورق طرح‌هایی به شکل الماس ایجاد شده است که اصطکاک بیشتری را برای افراد و اشیا به وجود می‌آورد. ورق آجدار پرسی: این ورق با روش سنبه زنی و پرس‌کاری طرح‌دار می‌شود. لایه زیرین آن نیز دارای فرج و خلل است. از ورق آجدار پرسی در مکان‌هایی که عبور و مرور در آن کم است، استفاده می‌کنند. چرا که در طول زمان از اصطکاک آن کم می‌شود. ورق آجدار فابریک: در نوع فابریک ورق آجدار، بر روی لایه زیرین که به صورت صاف و صیقلی است، یک لایه آج اضافه می‌شود. این محصول برای اولین بار توسط کارخانه فولاد مبارکه اصفهان در ضخامت 2 میل تولید شد. قیمت انواع ورق آجدار در سایزهای مختلف برای اطلاع از جدیدترین قیمت ورق گالوانیزه، ابتدا باید سایز مورد نظر را تعیین کنید. چرا که قیمت هر متر این محصول به سایز و فاکتورهایی همچون حجم سفارش و ابعاد فلز بستگی دارد. همچنین نوع ورق نیز در تعیین قیمت نهایی تاثیرگذار است. برای مثال قیمت ورق گالوانیزه سفید با قیمت ورق گالوانیزه آجدار متفاوت است. فروش مستقیم و بدون واسطه ورق گالوانیزه در این مجموعه باعث می‌شود تا قیمت نهایی پایین‌تر بیاید. بنابراین با مراجعه به آهن 1، بهترین قیمت ورق گالوانیزه در بازار را پیدا خواهید کرد. علاوه بر عرضه محصولات به صورت خرده، ورق گالوانیزه عمده در سایت آهن یک نیز انجام می‌گیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با کارشناسان مجموعه تماس بگیرید تا راهنمایی‌های لازم را در اختیارتان قرار دهند. 1. قیمت ورق گالوانیزه 0.6 ورق 6 میل توسط کارخانه‌های مختلفی همچون کارخانه امیرکبیر کاشان تولید می‌شود. این محصول در صنایعی همچون خودروسازی، گریتینگ و کانال‌های آب و هوا کاربرد دارد. ضخامت این ورق 6 میلی‌متر و عرض آن 1250 میلی‌متر است. 2. قیمت ورق گالوانیزه 0.5 میلیمتر قیمت ورق گالوانیزه نیم میل در ضخامت‌های 1250 و 1000 میلی‌متر متفاوت از یکدیگر است. همچنین برند تولید کننده نیز در تعیین قیمت نهایی تاثیرگذار است. 3. قیمت ورق گالوانیزه ۲.۵ این محصول به صورت کیلویی به فروش می‌رسد و توسط کارخانه‌های مختلفی از جمله هفت الماس تولید می‌شود. وزن پوشش ورق 2.5 میل از 30 الی 94 گرم متغیر است. 4. قیمت ورق گالوانیزه 1 میلیمتر یکی از پرکاربردترین ضخامت‌های شیت گالوانیزه، ورق گالوانیزه 1 میل است. ورق گالوانیزه یک میل بر اساس استاندارد DX51 تولید می‌شود. از مهمترین کاربردهای ورق گالوانیزه 1 میل می‌توان به صنایع برق و الکترونیک، ساختمان‌سازی، قطعه‌سازی و ساخت عرشه فولادی اشاره کرد. قیمت ورق گالوانیزه یک میل به عوامل مختلفی از جمله کارخانه تولید کننده و سایز آن بستگی دارد. به همین دلیل قیمت این محصول به صورت روزانه در آهن 1 آپدیت می‌شود تا مشتریان دغدغه‌ای از این بابت نداشته باشند. همچنین بخش پشتیبانی نیز قیمت ورق گالوانیزه 1 میل را در اختیار مشتریان قرار می‌دهد. 5. قیمت ورق گالوانیزه 1.5 میل قیمت ورق گالوانیزه 1/5 میل به عوامل مختلفی از جمله ابعاد، نوع ورق، مواد اولیه و قیمت دلار بستگی دارد. همچنین وزن ورق گالوانیزه 1.5 نیز نقش بسیار مهمی در تعیین قیمت نهایی ایفا می‌کند. 6. قیمت ورق گالوانیزه ۲ میل شیت‌های دو میلی‌متری گالوانیزه در صنایعی همچون قطعه‌سازی و ساختمان‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آنجایی که ورق گالوانیزه 2 میل کاربرد گسترده‌ای در صنایع دارد، لازم است خریداران از وزن ورق گالوانیزه 2 میل اطلاع دقیقی داشته باشند. چرا که این مساله در تعیین وزن سازه نق بسیار مهمی ایفا می‌کند. این محصول معمولا در ابعاد 1 در 2 و 2.5 در 1.25 تولید می‌شود و وزن آن حدود 31.44 تا 49.13 کیلوگرم است. از آنجایی که این مقطع فلزی به صورت کیلویی فروخته می‌شود، قیمت ورق گالوانیزه دو میل با وزن رابطه مستقیمی دارد. قیمت ورق گالوانیزه 2میل در جدول این محصول به صورت کامل آورده شده است. 7. قیمت ورق گالوانیزه 3 میل ورق گالوانیزه 3 میل توسط شرکت‌های مختلفی همچون تاراز شهرکرد، فولاد مبارکه اصفهان، امیرکبیر کاشان و هفت الماس تولید می‌شود. این محصول یکی از پرکاربردترین ورق‌ها در صنعت آهن آلات به شمار می‌رود. قیمت ورق گالوانیزه 3 میل بر اساس نوع کاربرد، میزان روی و همچنین نوسانات بازار متغیر است. وزن ورق گالونیزه 3 میل با عرض 1 متر حدود 47 کیلوگرم و با عرض 1.25 متر برابر با 73.7 کیلوگرم است. 8. قیمت ورق گالوانیزه 4 میل فاکتورهای متفاوتی در قیمت ورق گالوانیزه 4 میل تاثیرگذار هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به ابعاد، قیمت مواد اولیه و قیمت دلار اشاره کرد. به همین دلیل در صورتی که قصد خرید ورق گالوانیزه 4 میل را دارید، حتما قیمت آن را از قبل استعلام کنید تا در محاسبه هزینه نهایی پروژه مشکلی به وجود نیاید. 9. قیمت ورق گالوانیزه ۵ میل این مقطع فلزی در عرض‌های 1 و 1.25 متری تولید و به بازار عرضه می‌شود. از آنجایی که قیمت این محصول همواره در حال نوسان است، جدول قیمت آن به صورت روزانه آپدیت می‌شود تا مشتریان از قیمت‌های روز اطلاع داشته باشند. 10. قیمت ورق گالوانیزه 6 متری ورق‌های گالوانیزه معمولا به صورت رول در بازار خرید و فروش می‌شوند. اما با توجه به نیاز مشتریان می‌توان آن را به طول‌های دلخواه برش زد. یکی از رایج‌ترین طول‌های این محصول در حالت شیت، ورق گالوانیزه 6 متری است. البته امکان سفارش آن در طول‌های کمتر و بیشتر از این مقدار نیز وجود دارد. وزن ورق گالوانیزه 6 متری بر طبق فرمول خاصی محاسبه می‌شود. به طور مثال وزن این محصول با عرض 1 متر و ضخامت 0.5 میل حدود 23.58 کیلوگرم است. این مساله نقش بسیار مهمی در قیمت شیت دارد. بنابراین اگر قصد خرید این محصول را دارید، ابتدا قیمت ورق گالوانیزه 6 متری رنگی یا قیمت ورق گالوانیزه 6 متری شیروانی را استعلام نمایید. 11. قیمت ورق گالوانیزه ۵۰ ورق گالوانیزه 50 جزو پرمصرف‌ترین ضخامت‌های این مقطع به شمار می‌رود که از آن در قطعات سنگین در صنایع ساخت و ساز، خودروسازی و لوازم خانگی استفاده می‌کنند. قیمت این شیت به صورت مستقیم در قیمت نهایی محصولات ساخته شده با آن تاثیر می‌گذارد. از آنجایی که کارخانه‌های مختلفی ورق گالوانیزه را تولید می‌کنند، برای اطلاع از قیمت ورق گالوانیزه 50 کاشان و سایر کارخانه‌ها با کارشناسان آهن یک در ارتباط باشید. 11. قیمت ورق گالوانیزه 60 از ورق‌های 60 میل برای تولید بدنه یخچال، لباسشویی و سایر قطعات استفاده می‌کنند. کارخانه‌های فولاد مبارکه و امیرکبیر کاشان این محصول را با بالاترین کیفیت در اختیار مشتریان قرار می‌دهند. 12. قیمت ورق گالوانیزه 70 ورق‌های گالوانیزه 70 معمولا در صنعت خودروسازی و برای ساخت شاسی و بدنه خودرو کاربرد دارند. ورق گالوانیزه وارداتی احتمالا در هنگام خرید اینترنتی ورق گالوانیزه یا خرید حضوری آن با ورق‌های وارداتی نیز مواجه شده‌اید. از آنجایی که تولید این محصول علاوه بر تامین فولاد و فلز روی به دستگاه‌های فوق پیشرفته‌ای نیاز دارد، معمولا کشورها بخشی از نیازهای داخلی را به صورت وارداتی تامین می‌کنند. در حال حاضر دو کشور کره جنوبی و چین به‌عنوان بزرگترین کشورهای صادرکننده در جهان شناخته می‌شوند. در کشور ما نیز این محصول از کشورهای چین، تایوان، کره جنوبی، امارات، روسیه، ژاپن و کشورهای اروپایی تامین می‌گردد. در این میان، ورق گالوانیزه چینی بیشترین طرفدار را به خود اختصاص داده است. قیمت ورق گالوانیزه وارداتی به طور مستقیم با قیمت دلار در ارتباط است. بنابراین اطلاع از قیمت ورق گالوانیزه چینی و قیمت ورق گالوانیزه اروپایی جزو ضروریات به حساب می‌آید. در بازرگانی آهن یک، شما می‌توانید خرید ورق گالوانیزه وارداتی را با بهترین قیمت انجام دهید. خرید اینترنتی ورق گالوانیزه آهن یک برای ارائه بهترین خدمات به مشتریان، فرایند خرید انواع مقاطع فلزی را به صورت کاملا آنلاین در نظر گرفته است. شما مشتریان عزیز می‌توانید به صورت آنلاین و بدون نیاز به مراجعه حضوری، بهترین قیمت ورق گالوانیزه را در سایت مشاهده کرده و در صورت تمایل سفارش خود را ثبت نمایید. یکی از ویژگی‌های این مجموعه، خرید ورق گالوانیزه قیمت مناسب به خاطر حذف واسطه‌های غیرضروری است. همچنین نمودار قیمت ورق گالوانیزه به صورت روزانه آپدیت می‌شود تا مشتریان از قیمت‌های جدید اطلاع دقیقی داشته باشند. چنانچه در طول فرایند سفارش ورق گالوانیزه یا انتخاب محصول نیاز به راهنمایی داشتید، کارشناسان ما آماده همکاری با شما عزیزان هستند. عوامل تاثیرگذار در قیمت روز ورق گالوانیزه پارامترهای مختلفی در قیمت بهترین ورق‌های گالوانیزه تاثیر می‌گذارد که از اصلی‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. نوسانات قیمت جهانی فلزات: اولین عامل تاثیرگذار در قیمت ورق گالوانیزه کیلویی، نوسانات قیمت جهانی فولاد و سایر فلزات است. از آنجایی که نیمی از فولاد جهان توسط کشورهای در حال توسعه تامین می‌شود و این کشورها وضعیت اقتصادی باثباتی ندارند، ورق گالوانیزه قیمت‌های مختلفی پیدا می‌کند. عرضه و تقاضا: خرید و فروش ورق‌های گالوانیزه باکیفیت ارتباط مستقیمی با میزان عرضه و تقاضا دارد. در واقع هر چقدر میزان عرضه در کشور محدود و تقاضا برای آن زیاد باشد، قیمت روز ورق گالوانیزه افزایش پیدا می‌کند. همچنین افزایش عرضه و کاهش تقاضا نیز قیمت آن را کاهش می‌دهد. ابعاد محصول: عامل بعدی در تعیین قیمت این مقطع فلزی، ابعاد آن است. هر چقدر ابعاد محصول بزرگ‌تر باشد، قیمت آن نیز بیشتر می‌شود. برای اطلاع از قیمت ورق گالوانیزه ابعاد سفارشی باید با کارشناسان بخش فروش تماس بگیرید تا بعد از دریافت اطلاعات لازم، قیمت را به شما اعلام کنند. کیفیت ورق و استانداردهای رعایت شده در آن: همه کارخانه‌ها این محصول را با یک روش و با یک کیفیت تولید نمی‌کنند. این کارخانه‌ها با توجه به مواد اولیه و استانداردی که برای تولید در نظر می‌گیرند، قیمت‌های مختلفی دارند. به غیر از موارد ذکر شده در بالا، قیمت ورق گالوانیزه آهن یک به عوامل دیگری همچون هزینه حمل و نقل و وضعیت اقتصادی کشور نیز بستگی دارد. برای مشاهده قیمت ورق گالوانیزه امروز به بخش مربوطه در سایت مراجعه نمایید. بهترین سایت خرید ورق گالوانیزه کدام است؟ بازرگانی آهن یک (فولاد اکسین اتحاد) با داشتن بیش از 10 سال سابقه فعالیت در این حوزه، آشنایی کاملی با نیازهای مشتریان دارد. این مجموعه برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان، انواع مقاطع فلزی از جمله لوله، تیرآهن، ورق‌های فولادی، نبشی، میلگرد، توری، انواع پروفیل و اتصالات را با بهترین کیفیت و قیمت در اختیار متشریان عزیز قرار می‌دهد. برخی از ویژگی‌های این مجموعه عبارتند از: امکان خرید حضوری از شعبه‌های بازار آهن شاد آباد و پونک حفظ ارتباط با مشتری تا زمان رسیدن بار به دست او همکاری با شرکت‌ها و ارگان‌های دولتی و خصوصی ارائه مشاوره قبل از خرید ارائه قیمت ورق گالوانیزه امروز + خرید ورق گالوانیزه اگر قصد خرید ورق گالوانیزه (قیمت + خرید) و سایر مقاطع فلزی را دارید، برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه مربوطه در سایت آهن یک مراجعه نمایید. همچنین کارشناسان مجموعه آماده همکاری با شما هستند.
مشاهده بیشتر
مشاهده کمتر

سوالات متداول ورق گالوانیزه

از مهم ترین کاربردهای این نوع ورق می توان به موارد زیر اشاره نمود: ● صنعت کاغذ ● صنعت لوله ● صنعت حمل و نقل ● صنعت کشاورزی ● صنعت خودرو
● ورق گالوانیزه با پوشش نازک ● ورق گالوانیزه با پوشش ضخیم ●ورق گالوانیزه سرد ●ورق گالوانیزه گرم