لیست قیمت انواع لوله در آهن یک- آپدیت امروز

لیست قیمت لوله مانیسمان

نام کالاسایز(mm)(inch)ضخامت/ردهبرندوضعیتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)
لوله مانیسمان سایز 6 اینچ رده 80 ابهر680ابهرشاخه 6 متریB36010تهرانشاخهتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 6 اینچ رده 40 ابهر640ابهرشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه88,980,826
لوله مانیسمان سایز 6 اینچ رده 40 اهواز640اهوازشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه118,338,600
لوله مانیسمان سایز 5 اینچ رده 80 ابهر580ابهرشاخه 6 متریB36010تهرانشاخهتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 5 اینچ رده 40 ابهر540ابهرشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه62,375,321
لوله مانیسمان سایز 5 اینچ رده 40 اهواز540اهوازشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه94,045,100
لوله مانیسمان سایز 2 اینچ رده 80 کاوه280کاوهشاخه 6 متریB36010تهرانشاخهتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 2 اینچ رده 80 چین280چینشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه26,962,500
لوله مانیسمان سایز 2 اینچ رده 40 اهواز240اهوازشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه18,797,300
لوله مانیسمان سایز 2 اینچ رده 20 اهواز220اهوازشاخه 6 متریB36010تهرانشاخهتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 2 اینچ رده 20 چین220چینشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه15,072,800
لوله مانیسمان سایز 1/2 1 اینچ رده 80 کاوه1/2 180کاوهشاخه 6 متریB36010تهرانشاخهتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 1/2 1 اینچ رده 20 اهواز1/2 120اهوازشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه11,274,404
لوله مانیسمان سایز 1/2 1 اینچ رده 20 چین1/2 120چینشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه10,734,000
لوله مانیسمان سایز 1/4 1 اینچ رده 80 کاوه1/4 180کاوهشاخه 6 متریB36010تهرانشاخهتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 1/4 1 اینچ رده 80 چین1/4 180چینشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه16,412,000
لوله مانیسمان سایز 1/4 1 اینچ رده 40 اهواز1/4 140اهوازشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه13,568,000
لوله مانیسمان سایز 1/4 1 اینچ رده 40 کاوه1/4 140کاوهشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه12,100,092
لوله مانیسمان سایز 1/4 1 اینچ رده 20 اهواز1/4 120اهوازشاخه 6 متریB36010تهرانشاخهتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 1/4 1 اینچ رده 20 چین1/4 120چینشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه9,531,300
لوله مانیسمان سایز 1 اینچ رده 80 کاوه180کاوهشاخه 6 متریB36010تهرانشاخهتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 1 اینچ رده 20 اهواز120اهوازشاخه 6 متریB36010تهرانشاخهتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 1 اینچ رده 20 چین120چینشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه6,779,000
لوله مانیسمان سایز 1/2 1 اینچ رده 40 اهواز1/2 140اهوازشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه22,706,400
لوله مانیسمان سایز 1/2 1 اینچ رده 40 کاوه1/2 140کاوهشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه13,017,523
لوله مانیسمان سایز 1 اینچ رده 40 اهواز140اهوازشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه13,893,700
لوله مانیسمان سایز 3/4 اینچ رده 20 چین3/420چینشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه4,210,200
لوله مانیسمان سایز 1/2 اینچ رده 20 چین1/220چینشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه3,292,800
لوله مانیسمان سایز 4 اینچ رده 80 ابهر480کاوهشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه65,127,615
لوله مانیسمان سایز 4 اینچ رده 40 ابهر440ابهرشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه44,944,128
لوله مانیسمان سایز 4 اینچ رده 40 اهواز440اهوازشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه51,824,900
لوله مانیسمان سایز 4 اینچ رده 40 کاوه440کاوهشاخه 6 متریB36010تهرانشاخهتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 4 اینچ رده 20 اهواز420اهوازشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه27,500,000
لوله مانیسمان سایز 4 اینچ رده 20 چین420چینشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه42,709,100
لوله مانیسمان سایز 1/2 3 اینچ رده 80 چین1/2 380چینشاخه 6 متریB36010تهرانشاخهتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 1/2 3 اینچ رده 40 چین1/2 340چینشاخه 6 متریB36010تهرانشاخهتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 1/2 3 اینچ رده 20 چین1/2 320چینشاخه 6 متریB36010تهرانشاخهتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 3 اینچ رده 80 کاوه380کاوهشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه50,325,000
لوله مانیسمان سایز 3 اینچ رده 40 اهواز340اهوازشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه36,500,000
لوله مانيسمان سايز 3 اينچ رده 20 اهواز320اهوازشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه21,175,000
لوله مانیسمان سایز 1/2 2 اینچ رده 80 کاوه1/2 280کاوهشاخه 6 متریB36010تهرانشاخهتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 1/2 2 اینچ رده 80 چین1/2 280چینشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه43,618,190
لوله مانیسمان سایز 1/2 2 اینچ رده 40 کاوه1/2 240کاوهشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه29,500,000
لوله مانیسمان سایز 1/2 2 اینچ رده 40 اهواز1/2 240اهوازشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه30,734,000
لوله مانیسمان سایز 12 اینچ رده 40 چین1240چینشاخه 6 متریB36010تهرانشاخهتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 10 اینچ رده 40 چین1040چینشاخه 6 متریB36010تهرانشاخهتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 8 اینچ رده 40 چین840چینشاخه 6 متریB36010تهرانشاخهتماس بگیرید
لوله مانيسمان سايز 8 اينچ رده 20 چین820چینشاخه 6 متریB36010تهرانشاخهتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 6 اینچ رده 80 چین680چینشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه168,163,640
لوله مانیسمان سایز 6 اینچ رده 40 چین640چینشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه89,090,910
لوله مانیسمان سایز 5 اینچ رده 80 چین580چینشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه105,500,000
لوله مانیسمان سایز 5 اینچ رده 40 چین540چینشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه64,545,460
لوله مانیسمان سایز 4 اینچ رده 80 چین480چینشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه78,618,190
لوله مانیسمان سایز 4 اینچ رده 40 چین440چینشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه47,272,730
لوله مانیسمان سایز 3 اینچ رده 40 کاوه340کاوهشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه36,300,000
لوله مانیسمان سایز 3 اینچ رده 80 چین380چینشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه59,527,280
لوله مانیسمان سایز 3 اینچ رده 40 چین340چینشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه35,909,100
لوله مانيسمان سايز 3 اينچ رده 20 چین320چینشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه28,890,910
لوله مانیسمان سایز 1/2 2 اینچ رده 40 چین1/2 240چینشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه29,090,910
لوله مانیسمان سایز 2 اینچ رده 40 کاوه240کاوهشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه20,000,000
لوله مانیسمان سایز 2 اینچ رده 40 چین240چینشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه18,636,360
لوله مانیسمان سایز 1/2 1 اینچ رده 80 چین1/2 180چینشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه19,981,820
لوله مانیسمان سایز 1/2 1 اینچ رده 40 چین1/2 140چینشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه12,000,000
لوله مانیسمان سایز 1/4 1 اینچ رده 40 چین1/4 140چینشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه10,636,370
لوله مانیسمان سایز 1 اینچ رده 80 چین180چینشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه12,527,280
لوله مانیسمان سایز 1 اینچ رده 40 کاوه140چینشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه9,650,000
لوله مانیسمان سایز 1 اینچ رده 40 چین140چینشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه9,000,000
لوله مانیسمان سایز 3/4 اینچ رده 80 چین3/480چینشاخه 6 متریB36010تهرانشاخهتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 3/4 اینچ رده 40 چین3/440چینشاخه 6 متریB36010تهرانشاخهتماس بگیرید
لوله مانيسمان سايز 1/2 اينچ رده 80 چین1/280چینشاخه 6 متریB36010تهرانشاخهتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 1/2 اینچ رده 40 چین1/240چینشاخه 6 متریB36010تهرانشاخهتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 1/2 2 اینچ رده 20 چین1/2 220چینشاخه 6 متریB36010تهرانشاخه21,709,100

لیست قیمت لوله گالوانیزه

نام کالاسایزضخامتبرندحالتمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)
لوله گالوانیزه سایز 6 اینچ ضخامت 2 میلی متر62سپنتاشاخه 6 متریکارخانهشاخهتماس بگیرید
لوله گالوانیزه سایز 6 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر62/5سپنتاشاخه 6 متریکارخانهشاخهتماس بگیرید
لوله گالوانیزه سایز 5 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر52/5سپنتاشاخه 6 متریکارخانهشاخهتماس بگیرید
لوله گالوانیزه سایز 5 اینچ ضخامت 2 میلی متر52سپنتاشاخه 6 متریکارخانهشاخهتماس بگیرید
لوله گالوانیزه سایز 4 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر42/5سپنتاشاخه 6 متریکارخانهشاخهتماس بگیرید
لوله گالوانیزه سایز 4 اینچ ضخامت 2 میلی متر42سپنتاشاخه 6 متریکارخانهشاخهتماس بگیرید
لوله گالوانیزه سایز 3 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر32/5سپنتاشاخه 6 متریکارخانهشاخه22,700,000
لوله گالوانیزه سایز 3 اینچ ضخامت 2 میلی متر32سپنتاشاخه 6 متریکارخانهشاخهتماس بگیرید
لوله گالوانیزه سایز 1/2 2 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر1/2 22/5سپنتاشاخه 6 متریکارخانهشاخه19,700,000
لوله گالوانیزه سایز 1/2 2 اینچ ضخامت 2 میلی متر1/2 22سپنتاشاخه 6 متریکارخانهشاخهتماس بگیرید
لوله گالوانیزه سایز 2 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر22/5سپنتاشاخه 6 متریکارخانهشاخهتماس بگیرید
لوله گالوانیزه سایز 2 اینچ ضخامت 2 میلی متر22سپنتاشاخه 6 متریکارخانهشاخه12,680,000
لوله گالوانیزه سایز 11/4 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر1/4 12/5سپنتاشاخه 6 متریکارخانهشاخهتماس بگیرید
لوله گالوانیزه سایز 1/4 1 اینچ ضخامت 2 میلی متر1/4 12سپنتاکارخانهکارخانهشاخه9,720,000
لوله گالوانیزه سایز 11/2 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر1/2 12/5سپنتاشاخه 6 متریکارخانهشاخهتماس بگیرید
لوله گالوانیزه سایز 1/2 1 اینچ ضخامت 2 میلی متر1/2 12سپنتاشاخه 6 متریکارخانهشاخه10,150,000
لوله گالوانیزه سایز 1 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر12/5سپنتاشاخه 6 متریکارخانهشاخهتماس بگیرید
لوله گالوانیزه سایز 1 اینچ ضخامت 2 میلی متر12سپنتاشاخه 6 متریکارخانهشاخه7,020,000
لوله گالوانیزه سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر3/42/5سپنتاشاخه 6 متریکارخانهشاخهتماس بگیرید
لوله گالوانیزه سایز 3/4 اینچ ضخامت 2 میلی متر3/42سپنتاشاخه 6 متریکارخانهشاخه5,450,000
لوله گالوانیزه سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر1/22/5سپنتاشاخه 6 متریکارخانهشاخهتماس بگیرید
لوله گالوانیزه سایز 1/2 اینچ ضخامت 2 میلی متر1/22سپنتاشاخه 6 متریکارخانهشاخه4,090,000

لیست قیمت لوله درزدار تست آب

نام کالاسایزضخامتبرندحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)
لوله درزدار API سايز 6 اينچ ضخامت 4/4 میلتماس بگیرید
لوله درزدار API سايز 5 اينچ ضخامت 5 میلتماس بگیرید
لوله درزدار API سايز 3 اينچ ضخامت 3/9 میلتماس بگیرید
لوله درزدار API سايز 1/2 2 اينچ ضخامت 3/6 میلتماس بگیرید
لوله درزدار API سايز 2 اينچ ضخامت 3/9 میلتماس بگیرید
لوله درزدار API سايز 1/4 1 اينچ ضخامت 3/2 میلتماس بگیرید
لوله درزدار API سايز 1/2 1 اينچ ضخامت 3/2 میلتماس بگیرید
لوله درزدار API سايز 1 اينچ ضخامت 3/2 میلتماس بگیرید
لوله درزدار API سايز 3/4 اينچ ضخامت 2/9 میلتماس بگیرید
لوله درزدار API سايز 1/2 اينچ ضخامت 2/8 میلتماس بگیرید
لوله درزدار گاز خانگی سایز 4 اینچ ضخامت 2.8 میلیمتر42.8سپاهانشاخه 6 متریISIRI3360تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار گاز خانگی سایز 3 اینچ ضخامت 2.8 میلیمتر32.8سپاهانشاخه 6 متریISIRI3360تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار گاز خانگی سایز 1/2 1 اینچ ضخامت 3 میلیمتر1/2 13سپاهانشاخه 6 متریISIRI3360تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار گاز خانگی سایز 2 اینچ ضخامت 2.8 میلیمتر22.8سپاهانشاخه 6 متریISIRI3360تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار گاز خانگی سایز 1/2 1 اینچ ضخامت 2.8 میلیمتر1/2 12.8سپاهانشاخه 6 متریISIRI3360تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار گاز خانگی سایز 1/4 1 اینچ ضخامت 2.8 میلیمتر1/4 12.8سپاهانشاخه 6 متریISIRI3360تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار گاز خانگی سایز 1 اینچ ضخامت 2.8 میلیمتر12.8سپاهانشاخه 6 متریISIRI3360تهرانکیلوگرم6,760,000
لوله درزدار گاز خانگی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2.3 میلیمتر3/42.3سپاهانشاخه 6 متریISIRI3360تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار گاز خانگی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2.3 میلیمتر1/22.3سپاهانشاخه 6 متریISIRI3360تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار تست آب سایز 4 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر42/5اصفهانشاخه 6 متری2404تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار تست آب سایز 3 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر32/5اصفهانشاخه 6 متری2404تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار تست آب سایز 3 اینچ ضخامت 2 میلی متر32اصفهانشاخه 6 متری2404تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار تست آب سایز 1/2 2 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر1/2 22/5اصفهانشاخه 6 متری2404تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار تست آب سایز 1/2 2 اینچ ضخامت 2 میلی متر1/2 22اصفهانشاخه 6 متری2404تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار تست آب سایز 2 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر22/5اصفهانشاخه 6 متری2404تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار تست آب سایز 2 اینچ ضخامت 2 میلی متر22اصفهانشاخه 6 متری2404تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار تست آب سایز 1/2 1 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر1/2 12/5اصفهانشاخه 6 متری2404تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار تست آب سایز 1/2 1 اینچ ضخامت 2 میلی متر1/2 12اصفهانشاخه 6 متری2404تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار تست آب سایز 1/4 1 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر1/4 12/5اصفهانشاخه 6 متری2404تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار تست آب سایز 1/4 1 اینچ ضخامت 2 میلی متر1/4 12اصفهانشاخه 6 متری2404تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار تست آب سایز 1 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر12/5اصفهانشاخه 6 متری2404تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار تست آب سایز 1 اینچ ضخامت 2 میلی متر12اصفهانشاخه 6 متری2404تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار تست آب سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر3/42/5اصفهانشاخه 6 متری2404تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار تست آب سایز 1/2 اینچ ضخامت 2 میلی متر1/22اصفهانشاخه 6 متری2404تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 2.5 میلی متر32/5اصفهان2440تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 2.5 میلی متر42/5اصفهان2440تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2 میلی متر1/22اصفهان2440تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر3/42/5اصفهان2440تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 2 میلی متر12اصفهان2440تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر12/5اصفهان2440تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار صنعتی سایز 11/4 اینچ ضخامت 2 میلی متر1/4 12اصفهان2440تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار صنعتی سایز 11/4 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر1/4 12/5اصفهان2440تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار صنعتی سایز 11/2 اینچ ضخامت 2 میلی متر1/2 12اصفهان2440تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار صنعتی سایز 11/2 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر1/2 12/5اصفهان2440تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 2 میلی متر22اصفهان2440تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر22/5اصفهان2440تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار صنعتی سایز 21/2 اینچ ضخامت 2 میلی متر1/2 22اصفهان2440تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار صنعتی سایز 21/2 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر1/2 22/5اصفهان2440تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 2 میلی متر32اصفهان2440تهرانکیلوگرمتماس بگیرید

لیست قیمت لوله اسپیرال

نام کالاسایزضخامتبرندحالتمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)
لوله اسپیرال سایز 24 اینچ ضخامت 10 میلی متر2410اصفهانشاخه 6 متریکارخانهکیلوگرم436,363
لوله اسپیرال سایز 18 اینچ ضخامت 10 میلی متر1810اصفهانشاخه 6 متریکارخانهکیلوگرم436,363
لوله اسپیرال سایز 18 اینچ ضخامت 8 میلی متر188اصفهانشاخه 6 متریکارخانهکیلوگرم436,363
لوله اسپیرال سایز 18 اینچ ضخامت 6 میلی متر186اصفهانشاخه 6 متریکارخانهکارخانه436,363
لوله اسپیرال سایز 16 اینچ ضخامت 10 میلی متر1610اصفهانشاخه 6 متریکارخانهکیلوگرم436,363
لوله اسپیرال سایز 16 اینچ ضخامت 8 میلی متر168امیرکبیرشاخه 6 متریکارخانهکیلوگرم436,363
لوله اسپیرال سایز 16 اینچ ضخامت 6 میلی متر166اصفهانشاخه 6 متریکارخانهکیلوگرم436,363

لیست قیمت لوله صنایع غذایی و شیری

نام کالاسایزضخامتبرندحالتمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)
لوله استیل صنایع غذایی سایز 102 اینچ ضخامت 1/5 میل1021/5ساموین چینشاخه 6 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل صنایع غذایی سایز 76 اینچ ضخامت 1/5 میل761/5ساموین چینشاخه 6 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل صنایع غذایی سایز 63 اینچ ضخامت 1/5 میل631/5ساموین چینشاخه 6 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل صنایع غذایی سایز 51 اینچ ضخامت 1/5 میل511/5ساموین چینشاخه 6 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل صنایع غذایی سایز 38 اینچ ضخامت 1/5 میل381/5ساموین چینشاخه 6 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل صنایع غذایی سایز 25 اینچ ضخامت 1/5 میل251/5ساموین چینشاخه 6 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل صنایع غذایی سایز 16 اینچ ضخامت 1/5 میل161/5ساموین چینشاخه 6 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید

لیست قیمت لوله استیل دکوراتیو (۱۴۰۳/۰۲/۲۹)

نام کالاسایزضخامتبرندحالتمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)
لوله استیل دکوراتیو سایز 102 اینچ ضخامت 2 میل1022ساموین چینشاخه 6 متری براقتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو سایز 102 اینچ ضخامت 1/5 میل1021/5ساموین چینشاخه 6 متری براقتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو سایز 76 اینچ ضخامت 1/5 میل761/5ساموین چینشاخه 6 متری براقتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو سایز 63 اینچ ضخامت 1/5 میل631/5ساموین چینشاخه 6 متری براقتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو سایز 63 اینچ ضخامت 1 میل631ساموین چینشاخه 6 متری براقتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو سایز 51 اینچ ضخامت 1 میل511ساموین چینشاخه 6 متری براقتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو سایز 38 اینچ ضخامت 1/5 میل381/5ساموین چینشاخه 6 متری براقتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو سایز 38 اینچ ضخامت 1 میل381ساموین چینشاخه 6 متری براقتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو سایز 32 اینچ ضخامت 1 میل321ساموین چینشاخه 6 متری براقتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو سایز 30 اینچ ضخامت 1 میل301ساموین چینشاخه 6 متری براقتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو سایز 25 اینچ ضخامت 1/5 میل251/5ساموین چینشاخه 6 متری براقتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو سایز 20 اینچ ضخامت 1 میل201ساموین چینشاخه 6 متری براقتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو سایز 19 اینچ ضخامت 1 میل191ساموین چینشاخه 6 متری براقتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو سایز 18 اینچ ضخامت 1 میل181ساموین چینشاخه 6 متری براقتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو سایز 16 اینچ ضخامت 1/5 میل161/5ساموین چینشاخه 6 متری براقتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو سایز 16 اینچ ضخامت 1 میل161ساموین چینشاخه 6 متری براقتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو سایز 14 اینچ ضخامت 1/5 میل141/5ساموین چینشاخه 6 متری براقتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو سایز 14 اینچ ضخامت 1 میل141ساموین چینشاخه 6 متری براقتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو سایز 12 اینچ ضخامت 1/5 میل121/5ساموین چینشاخه 6 متری براقتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو سایز 12 اینچ ضخامت 1 میل121ساموین چینشاخه 6 متری براقتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو سایز 10 اینچ ضخامت 1 میل101ساموین چینشاخه 6 متری براقتهرانکیلوگرمتماس بگیرید

لیست قیمت لوله استیل بدون درز (۱۴۰۳/۰۲/۲۹)

نام کالاسایزضخامتبرندحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)
لوله استیل بدون درز 316L سایز 10 اینچ رده 401040چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل بدون درز 304L سایز 10 اینچ رده 401040چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل بدون درز 304L سایز 8 اینچ رده 40840چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرم2,360,000
لوله استیل بدون درز 304L سایز 6 اینچ رده 40640چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرم2,020,000
لوله استیل بدون درز 304L سایز 5 اینچ رده 40540چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرم2,020,000
لوله استیل بدون درز 304L سایز 4 اینچ رده 40440چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرم2,020,000
لوله استیل بدون درز 304L سایز 3 اینچ رده 40340چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرم2,020,000
لوله استیل بدون درز 304L سایز 1/2 2 اینچ رده 401/2 240چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرم2,020,000
لوله استیل بدون درز 304L سایز 2 اینچ رده 40240چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرم2,020,000
لوله استیل بدون درز 304L سایز 11/2 اینچ رده 401/2 140چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرم2,020,000
لوله استیل بدون درز 304L سایز 11/4 اینچ رده 401/4 140چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرم2,020,000
لوله استیل بدون درز 304L سایز 1 اینچ رده 40140چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرم2,020,000
لوله استیل بدون درز 304L سایز 3/4 اینچ رده 403/440چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرم2,020,000
لوله استیل بدون درز 304L سایز 1/2 اینچ رده 401/240چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرم1,975,000
لوله استیل بدون درز 304L سایز 14 اینچ رده 101410چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل بدون درز 304L سایز 12 اینچ رده 101210چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل بدون درز 304L سایز 10 اینچ رده 101010چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل بدون درز 304L سایز 8 اینچ رده 10810چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرم2,360,000
لوله استیل بدون درز 304L سایز 6 اینچ رده 10610چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرم2,020,000
لوله استیل بدون درز 304L سایز 5 اینچ رده 10510چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرم2,020,000
لوله استیل بدون درز 304L سایز 4 اینچ رده 10410چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرم2,020,000
لوله استیل بدون درز 304L سایز 3 اینچ رده 10310چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرم2,020,000
لوله استیل بدون درز 304L سایز 1/2 2 اینچ رده 101/2 210چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرم2,020,000
لوله استیل بدون درز 304L سایز 2 اینچ رده 10210چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرم2,020,000
لوله استیل بدون درز 304L سایز 11/2 اینچ رده 101/2 110چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرم2,020,000
لوله استیل بدون درز 304L سایز 11/4 اینچ رده 101/4 110چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرم2,020,000
لوله استیل بدون درز 304L سایز 1 اینچ رده 10110چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرم2,020,000
لوله استیل بدون درز 304L سایز 3/4 اینچ رده 103/410چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرم2,020,000
لوله استیل بدون درز 304L سایز 1/2 اینچ رده 101/210چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرم2,020,000

لیست قیمت لوله مبلی

نام کالاسایزضخامتبرندحالتمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)
لوله مبلی قطر 76 میلیمتر ضخامت 1/251/25تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 63/5 میلیمتر ضخامت 1/51/5تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 63/5 میلیمتر ضخامت 1/21/2تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 60 میلیمتر ضخامت 1/51/5تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 60 میلیمتر ضخامت 1/251/25تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 60 میلیمتر ضخامت 0/90/9تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 60 میلیمتر ضخامت 0/80/8تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 60 میلیمتر ضخامت 0/70/7تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 57 میلیمتر ضخامت 1/51/5تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 57 میلیمتر ضخامت 1/251/25تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 54 میلیمتر ضخامت 1/51/5تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 54 میلیمتر ضخامت 1/41/4تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 54 میلیمتر ضخامت 1/251/25تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 50 میلیمتر ضخامت 1/41/4تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 50 میلیمتر ضخامت 1/251/25تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 50 میلیمتر ضخامت 11تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 48 میلیمتر ضخامت 1/251/25تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 48 میلیمتر ضخامت 11تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 48 میلیمتر ضخامت 0/90/9تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 45 میلیمتر ضخامت 1/51/5تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 45 میلیمتر ضخامت 1/251/25تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 42 میلیمتر ضخامت 1/251/25تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 45 میلیمتر ضخامت 0/80/8تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 42 میلیمتر ضخامت 1/51/5تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 42 میلیمتر ضخامت 11تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 38 میلیمتر ضخامت 1/41/4تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 38 میلیمتر ضخامت 1/11/1تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 38 میلیمتر ضخامت 1/251/25تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 35 میلیمتر ضخامت 22تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 35 میلیمتر ضخامت 1/51/5تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 35 میلیمتر ضخامت 11تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 32 میلیمتر ضخامت 1/51/5تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 32 میلیمتر ضخامت 1/251/25تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 32 میلیمتر ضخامت 11تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 28 میلیمتر ضخامت 1/51/5تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 28 میلیمتر ضخامت 1/11/1تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 28 میلیمتر ضخامت 0/80/8تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 1/81/8تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 0/80.8تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 0/50.5تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 22 میلیمتر ضخامت 1/71/7تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 22 میلیمتر ضخامت 1/11/1تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 22 میلیمتر ضخامت 11تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 20 میلیمتر ضخامت 1/51.5تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 20 میلیمتر ضخامت0/80.8تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 20 میلیمتر ضخامت 0/50.5تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 18 میلیمتر ضخامت 0/70.7تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 16 میلیمتر ضخامت 11تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 16 میلیمتر ضخامت 0/70.7تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 16 میلیمتر ضخامت 0/40.4تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 13 میلیمتر ضخامت 1/51/5تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 13 میلیمتر ضخامت 0/90.9تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 13 میلیمتر ضخامت 0/50.5تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 10 میلیمتر ضخامت 11تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272

لیست قیمت لوله داربست

نام کالاسایزضخامتبرندحالتمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)
لوله داربست سایز 1/2 1 اینچ ضخامت 3 میلیمتر اصفهان1/2 13اصفهانشاخه 6 متریتهرانکیلوگرم410,400
لوله داربست سایز 1/2 1 اینچ ضخامت 2/5 میلیمتر اصفهان1/2 12/5اصفهانشاخه 6 متریتهرانکیلوگرم404,000
لوله داربست سایز 1/2 1 اینچ ضخامت 2 میلیمتر اصفهان1/2 12اصفهانشاخه 6 متریتهرانکیلوگرم408,600
لوله داربست سایز 1/2 1 اینچ ضخامت 3 میلیمتر تهران1/2 13تهرانشاخه 6 متریتهرانکیلوگرم436,800
لوله داربست سایز 1/2 1 اینچ ضخامت 2/5 میلیمتر تهران1/2 12/5تهرانشاخه 6 متریتهرانکیلوگرم429,500
لوله داربست سایز 1/2 1 اینچ ضخامت 2 میلیمتر تهران1/2 12تهرانشاخه 6 متریتهرانکیلوگرم429,500

لیست قیمت لوله گالوانیزه گلخانه

نام کالاسایزضخامتبرندحالتمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)
لوله گالوانیزه گلخانه سایز 3 اینچ ضخامت 3 میلی متر33گلخانهشاخه 6 متریA123کارخانهکیلوگرم533,900
لوله گالوانیزه گلخانه سایز 3 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر32/5گلخانهشاخه 6 متریA123کارخانهکیلوگرم549,900
لوله گالوانیزه گلخانه سایز 1/2 2 اینچ ضخامت 3 میلی متر1/2 23گلخانهشاخه 6 متریA123کارخانهکیلوگرم533,900
لوله گالوانیزه گلخانه سایز 1/2 2 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر1/2 22/5گلخانهشاخه 6 متریA123کارخانهکیلوگرم549,900
لوله گالوانیزه گلخانه سایز 1/2 2 اینچ ضخامت 2 میلی متر1/2 22گلخانهشاخه 6 متریA123کارخانهکیلوگرم549,900
لوله گالوانیزه گلخانه سایز 2 اینچ ضخامت 3 میلی متر23گلخانهشاخه 6 متریA123کارخانهکیلوگرم533,900
لوله گالوانیزه گلخانه سایز 2 اینچ ضخامت 2.5 میلی متر22.5گلخانهشاخه 6 متریA123کارخانهشاخه549,900
لوله گالوانیزه گلخانه سایز 2 اینچ ضخامت 2 میلی متر22گلخانهشاخه 6 متریA123کارخانهشاخه549,900
لوله گالوانیزه گلخانه سایز 1/4 1 اینچ ضخامت 5 میلی متر1/4 15گلخانهشاخه 6 متریA123کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله گالوانیزه گلخانه سایز 1/4 1 اینچ ضخامت 3 میلی متر1/4 13گلخانهشاخه 6 متریA123کارخانهکیلوگرم533,900
لوله گالوانیزه گلخانه سایز 1/4 1 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر1/4 12/5گلخانهشاخه 6 متریA123کارخانهکیلوگرم549,900
لوله گالوانیزه گلخانه سایز 1/4 1 اینچ ضخامت 2 میلی متر1/4 12گلخانهشاخه 6 متریA123کارخانهشاخه549,900
لوله گالوانیزه گلخانه سایز 1/2 1 اینچ ضخامت 3 میلی متر1/2 13گلخانهشاخه 6 متریA123کارخانهشاخه533,900
لوله گالوانیزه گلخانه سایز 1/2 1 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر1/2 12/5گلخانهشاخه 6 متریA123کارخانهکیلوگرم549,900
لوله گالوانیزه گلخانه سایز 1/2 1 اینچ ضخامت 2 میلی متر1/2 12گلخانهشاخه 6 متریA123کارخانهشاخه549,900
لوله گالوانیزه گلخانه سایز 1 اینچ ضخامت 3 میلی متر13گلخانهشاخه 6 متریA123کارخانهشاخه533,900
لوله گالوانیزه گلخانه سایز 1 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر12/5گلخانهشاخه 6 متریA123کارخانهشاخه553,900
لوله گالوانیزه گلخانه سایز 1 اینچ ضخامت 2 میلی متر12گلخانهشاخه 6 متریA123کارخانهشاخه554,800
لوله گالوانیزه گلخانه سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر3/42/5گلخانهشاخه 6 متریA123کارخانهشاخه553,900
لوله گالوانیزه گلخانه سایز 3/4 اینچ ضخامت 2 میلی متر3/42گلخانهشاخه 6 متریA123کارخانهشاخه554,800
لوله گالوانیزه گلخانه سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر1/22/5گلخانهشاخه 6 متریA123کارخانهشاخه554,800
لوله گالوانیزه گلخانه سایز 1/2 اینچ ضخامت 2 میلی متر1/22گلخانهشاخه 6 متریA123کارخانهشاخه554,800

با خدمات آهن ۱ آشنا شوید:

با انواع لوله های موجود در آهن یک آشنا شوید!

تولید لوله برای استفاده صنایع با توجه به کاربرد آن‌ها در انواع مختلفی انجام می‌گیرد. هر کدام از لوله‌ها ویژگی‌های منحصر به فردی دارند که آن‌ها را از هم متمایز می‌کند. از لوله‌های پرکاربرد در صنایع می‌توان به لوله مانیسمان، لوله گلخانه، لوله داربست، لوله اسپیرال، لوله استیل، لوله مبلی، لوله گوشتی، گالوانیزه لوله، لوله پلی اتیلن و لوله مسی اشاره کرد. این لوله‌ها نیز با توجه به نوع درز به دو دسته لوله درزدار و لوله بدون درز تقسیم می‌شوند. در ادامه این نوشته قصد داریم هر کدام از این مقاطع فلزی را معرفی کرده و ویژگی‌ها، مشخصات و قیمت لوله را بررسی نماییم. مساله مهمی که در زمان سفارش و خرید انواع لوله باید به آن توجه داشته باشید، قیمت لوله است. در مجموعه آهن یک لیست قیمت آنلاین انواع لوله و اتصالات همواره بروزرسانی می‌شود تا مشتریان بر طبق آن محاسبات خود را انجام دهند. همچنین برای اطلاع از قیمت روز لوله می‌توانید با کارشناسان آهن یک تماس بگیرید.

انواع لوله های فولادی در سایت آهن یک

آشنایی با انواع لوله و روش تولید آن‌ها

قیمت لوله به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد که یکی از مهمترین آن‌ها نوع لوله است؛ به همین دلیل قبل از سفارش آن ابتدا باید محصول مورد نظر را انتخاب کنید. در صورتی که هیچ آشنایی با انواع لوله‌ها ندارید، این مقاله را با دقت بالایی بخوانید. همچنین دریافت مشاوره در زمینه خرید و تامین لوله‌های مورد نیاز هم کمک زیادی به شما خواهد کرد.

1. لوله گالوانیزه

لوله‌های گالوانیزه همان لوله فولادی هستند که سطح آن‌ها با فلز روی پوشانده شده است. این پوشش باعث می‌شود تا مقاومت لوله در برابر خوردگی افزایش پیدا کرده و مدت زمان طولانی عمر کند. لوله گالوانیزه کاربرد بسیار گسترده‌ای در صنایع دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به انتقال آب، لوله کشی ساختمان، لوله کشی گلخانه‌های صنعتی، ساخت دکل‌های مخابراتی، سخت دکل برق و حفاظ و حصار اشاره کرد. قیمت لوله گالوانیزه نیز به عوامل مختلفی بستگی دارد که از جمله روش ساخت، ضخامت، طول و عرضه و تقاضا اشاره کرد. این لوله به دو صورت گالوانیزه گرم و گالوانیزه سرد تولید می‌شود که هر کدام از آن‌ها ویژگی‌های منحصر به فردی دارند. برخی از تفاوت‌های این دو عبارتند از:

   • لوله‌های گالوانیزه گرم قیمت بیشتری نسبت به لوله‌های گالوانیزه سرد دارند.
   • تولید لوله‌های گرم راحت‌تر از لوله‌های سرد است.
   • سطح لوله‌های گالوانیزه گرم براق‌تر است.
   • لوله‌های گالوانیزه گرم کیفیت بالاتری دارند.
   • طول عمر لوله‌های گالوانیزه گرم بیشتر است.

خرید انواع لوله گالوانیزه معمولا در زمان‌هایی انجام می‌شود که حساسیت به خوردگی در پروژه وجود داشته باشد؛ به همین دلیل حتما با توجه به نیازهای پروژه خرید خود را انجام دهید. در جدول این محصول نیز قیمت لوله آنلاین به طور کامل درج شده است. برای تولید لوله گالوانیزه ابتدا لوله‌های آهنی یا فولادی را به واحد آماده‌سازی منتقل می‌کنند تا سطح آن از هرگونه آلودگی پاک شود. سپس لوله را در استخر روی غوطه‌ور می‌کنند تا عمل گالوانیزاسیون انجام شود. دمایی که عمل گالوانیزاسیون در آن انجام می‌شود تاثیر بسیار مهمی در کیفیت نهایی محصول دارد؛ به همین دلیل در خرید لوله باید به این نکته توجه داشته باشید.

2. لوله استیل؛ بررسی ویژگی‌ها، روش تولید و قیمت لوله

سفارش لوله استیل به دلیل داشتن مقاومت بالا در برابر خوردگی برای مکان‌های حساس و دارای رطوبت زیاد انجام می‌گیرد. این لوله در کاربردهای مختلفی استفاده می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به واگن‌های قطار، حفاظ درب و پنجره، حفاظ نرده، خطوط انتقال نفت و گاز، ظروف پخت و پز، قطعات کوره، سیستم‌های تصفیه آب و محیط‌های دریایی اشاره کرد. اصلی‌ترین عامل تأثیرگذار در قیمت لوله استیل، آلیاژهای به کار رفته در آن است. این مقطع فلزی را بر اساس آلیاژ می‌توان به سری‌های زیر تقسیم کرد.

   • سری 200
   • سری 300
   • سری 400
   • سری 500
   • سری 600

هر کدام از این سری‌ها گریدهای مختلفی دارند. از آنجایی که این گریدها ویژگی‌های منحصر به فردی دارند در هنگام خرید لوله و اطلاع از قیمت روز لوله باید گرید مورد نظر را مشخص نمایید. لوله استیل به دو روش درزدار و بدون درز تولید می‌شود. لوله‌های درزدار با انجام عملیات جوشکاری به وجود می‌آیند. از این لوله در صنایع مواد غذایی، داروسازی، صنایع دریایی و صنایع ساختمانی استفاده می‌کنند. لوله‌های بدون درز بدون عملیات جوشکاری تولید می‌شوند و به همین دلیل مقاومت بالایی در برابر فشار دارند. از این محصول در خطوط حمل نفت و گاز، حمل مواد شیمیایی و دریچه‌های ایمنی استفاده می‌شود. برای تولید لوله‌های بدون درز یک میله استوانه‌ای را حرارت داده و در داخل شمش‌های فولادی سوراخ ایجاد می‌کنند.

3. لوله مبلی

لوله مبلی که با نام لوله سبک و لوله روغنی نیز شناخته می‌شود، جزو پرکاربردترین محصولات در صنایع است. این لوله با روش نورد سرد تولید می‌شود. از مهمترین ویژگی‌های آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

   • قابلیت آبکاری
   • کیفیت سطحی بالا
   • انعطاف‌پذیری مناسب
   • دقت ابعادی بالا
   • مقاومت در برابر پوسیدگی و خوردگی
   • قابلیت جوشکاری

سفارش لوله با کاربرد صنعتی برای مصارف مختلفی انجام می‌گیرد که از جمله آن‌ها می‌توان به ساخت لوازم خانگی، ساخت قطعات خودرو، هواپیماسازی، ساخت انواع کانتینر و کانکس اشاره کرد. قیمت روز لوله مبلی نیز به عوامل مختلفی همچون قیمت ورق روغنی، نوسانات بازار، برند تولیدکننده و هزینه‌های حمل بستگی دارد. برای اطلاع از قیمت لوله در سایز و ابعاد مختلف با کارشناسان آهن یک تماس بگیرید. مراحل تولید لوله سبک به شکل زیر است:

   • ابتدا مواد اولیه این محصول به صورت وارداتی یا از تولیدات داخل تامین می‌شود.
   • بعد از تهیه مواد اولیه، این مقطع فلزی را با کمک دستگاه‌های مخصوص برش می‌دهند تا به شکل مورد نظر برسد.
   • در این مرحله شکل‌دهی لوله انجام می‌شود.
   • سپس ورق‌های شکل‌دهی شده را جوشکاری می‌کنند تا به شکل لوله درآید.
   • در نهایت عملیات پلیش‌کاری و آبکاری انجام و محصول در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.

4. لوله داربستی؛ قیمت لوله داربستی، روش تولید و بررسی ویژگی‌ها

لوله‌های داربستی معمولا در ساخت سازه‌های داربستی استفاده می‌شوند. این لوله‌ها وظیفه تامین ایمنی افراد را در ساختمان و سایر سازه‌ها بر عهده دارند. لوله‌ داربستی در دو نوع سبک و سنگین تولید می‌شود. از مهمترین ویژگی‌های این لوله می‌توان به طول عمر بالا، افزایش سرعت ساخت و ساز، نصب و جداسازی راحت و هزینه مقرون به صرفه اشاره کرد. لوله داربستی در صنایع کشتی‌سازی، ساخت جایگاه برای تماشاگران، پل‌سازی و انجام فعالیت‌های دریایی به کار برده می‌شود. قیمت لوله داربست به فاکتورهای مختلفی از جمله برند تولیدکننده، قیمت مواد اولیه، فرایند ساخت و عرضه و تقاضا بستگی دارد. در آهن یک قیمت انواع لوله فلزی با مشخصات آن‌ها به طور کامل آورده شده است؛ بنابراین قدم اول در انتخاب لوله باکیفیت و قیمت مناسب، بررسی مشخصات درج شده در سایت است. این مقطع فلزی در ابعاد 3 و 6 متر تولید می‌شود و با توجه به نیاز افراد می‌توان آن را در ابعاد دلخواه برش زد. سایز استاندارد برای قطر خارجی این محصول 48.3 میلیمتر است. این لوله در ضخامت‌های مختلف تولید می‌شود اما معمولا ضخامت 2 تا 2.5 متر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

5. لوله گوشتی

لوله صنعتی گوشتدار یکی دیگر از لوله های موجود در اهن یک

لوله‌های گوشتی به لوله‌هایی گفته می‌شود که ضخامت دیواره آن‌ها بیشتر از لوله‌های معمولی است. روش تولید لوله گوشتی به صورت مانیسمان یا بدون درز است و به خاطر ضخامت زیاد وزن بالایی دارد. این مساله سبب می‌شود تا نسبت به سایر لوله‌ها کاربر کمتری داشته باشد. لوله گوشتی را معمولا در جاهایی استفاده می‌کنند که لوله‌های معمولی توانایی تحمل فشار را ندارند. قیمت لوله گوشتی به خاطر داشتن وزن بالا از سایر لوله‌ها بیشتر است. برای تولید این محصول استانداردهای مختلفی را در نظر می‌گیرند که از جمله آن‌ها می‌توان به DIN, ANSI, API, ASTM و GB اشاره کرد. برخی از کاربردهای لوله گوشتی عبارتند از:

    • ساخت داربست‌های متحرک
    • آبیاری زمین‌های کشاورزی
    • صنایع پتروشیمی
    • لوله‌های انتقال نفت
    • لوله فاضلاب

سختی بالا، دقت ابعادی خوب، مقاومت در برابر سوراخ شدن، ماندگاری طولانی و مقاومت عالی در برابر خوردگی از جمله ویژگی‌های لوله گوشتی به شمار می‌روند. قیمت انواع لوله فولادی گوشتدار نیز با توجه به وزن آن محاسبه می‌شود. برای اطلاع از قیمت لوله می‌توانید به جدول این محصول مراجعه نمایید. خرید لوله به روش تلفنی و اینترنتی از جمله خدمات آهن 1 برای مشتریان است تا به راحتی و از هر جای کشور سفارش لوله را انجام دهند.

6. لوله پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن (polyethylene pipe) از جمله لوله‌های پرکاربرد در صنعت است که از آن برای انتقال سیالات استفاده می‌کنند. همانطور که از نام این لوله پیداست ماده اولیه برای ساخت آن پلی اتیلن است. این لوله ویژگی‌های زیادی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

    • وزن پایین
    • مقاومت بالا در برابر سایش و ضربه
    • وجود اتصالات متنوع
    • مقاومت در برابر مواد شیمیایی
    • اتصال سریع و راحت

لوله‌های پلی اتیلن به چند دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

    • پلی اتیلن با چگالی کم خطی
    • پلی اتیلن با چگالی پایین
    • پلی اتیلن با چگالی متوسط
    • پلی اتیلن با چگالی بالا

هر کدام از این انواع خواص و ویژگی‌های خاصی دارند که در هنگام خرید باید به آن‌ها توجه داشته باشید. قیمت لوله پلی اتیلن نیز به طور مستقیم به نوع آن بستگی دارد. در حالت کلی می‌توان گفت قیمت روز انواع لوله پلی اتیلن در مقایسه با لوله‌های فلزی پایین است؛ بنابراین برای کاربردهای عمومی و جاهایی که نیاز به تحمل فشار بالایی نیست بهترین گزینه به شمار می‌رود. تولید لوله پلی اتیلن به روش اکستروژن انجام می‌شود. به این صورت که ابتدا مواد اولیه وارد دستگاه گرانول شده و سپس مواد ذوب شده با کمک پیچ از دستگاه خارج و در قالب ریخته می‌شود. بعد از قالب‌گیری، مواد به بخش تنظیم‌کننده قطر می‌رود تا با اعمال فشار به شکل لوله دربیاید. در نهایت با ریختن آب سرد بر روی لوله، آن را سرد می‌کنند.فروش انواع لوله صنعتی پلی اتیلن در مجموعه آهن 1 به صورت تخصصی و با ارائه مشاوره قبل از خرید ا نجام می‌گیرد.

7. لوله مسی

لوله‌های مسی از دهه 1960 مورد استفاده صنایع قرار گرفته و به دلیل داشتن رسانایی عالی و مقاومت در برابر خوردگی و چکش‌خواری مناسب، کاربردهای مختلفی دارد. از این محصول به طور گسترده در سیستم‌های گرمایشی، سرمایشی و لوله کشی‌ها استفاده می‌کنند. اگر قصد خرید لوله مسی را دارید بهتر است بدانید این محصول انواع مختلفی دارد که عبارتند از:

نوع M: این نوع از لوله‌های مسی ضخامت کمتری دارند و برای استفاده‌های مسکونی مناسب هستند؛ به همین دلیل قیمت انواع لوله صنعتی نوع M از سایر لوله‌ها کمتر در نظر گرفته می‌شود. نوع K: ضخامت این نوع از لوله مسی نسبت به سایر انواع بیشتر است و ضخیم‌ترین دیواره را دارد. از این محصول در مکان‌هایی استفاده می‌شود که نیاز به مقاومت و دوام بالایی دارند. از جمله این مکان‌ها می‌توان به خطوط آب زیرزمینی و کاربردهای تجاری خاص اشاره کرد. نوع L: ضخامت دیواره لوله‌های نوع L متوسط است و برای مصارف ساختمانی و تجاری به کار برده می‌شود. این لوله‌ها توانایی تحمل فشار و دمای بالا را دارند. قیمت لوله آنلاین نوع L مناسب است.

لوله‌های مسی مزایای بسیار زیادی دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به مقاومت در برابر دما، مقاومت در برابر خوردگی، نصب آسان، وزن سبک و مقاومت در برابر آتش اشاره کرد. اتصال به زمین الکتریکی، خطوط انتقال گاز، سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی، گرمایش آب خورشیدی، حمل و نقل مواد شیمیایی و سیستم‌های هوای فشرده از جمله کاربردهای این محصول هستند.با مراجعه به وب‌سایت آهن یک می‌توانید نسبت به خرید انواع لوله‌های ساختمانی با قیمت مناسب و کیفیت بسیار بالا اقدام نمایید. این مجموعه امکان خرید اعتباری را برای مشتریان در نظر گرفته تا خرید لوله برای همه افراد آسان باشد.

8. لوله اسپیرال

لوله‌های اسپیرال به لوله‌هایی گفته می‌شود که از تاباندن پیوسته ورق فولادی به وجود می‌آید. این مقطع فلزی در ضخامت‌های مختلف تولید می‌شود تا نیاز صنایع را به طور کامل پاسخ دهد. قسمت داخلی این لوله سطح یکدست و صافی دارد تا زیان‌های ناشی از اصطکاک را به حداقل برساند. تولید لوله اسپیرال مزایای زیادی را به دنبال دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

    • استحکام و مقاومت بالا
    • تصفیه راحت‌تر
    • شکل‌پذیری بسیار زیاد
    • مقاومت در برابر ترک و شکستگی
    • هزینه تولید پایین
    • امکان تولید در جنس‌های مختلف

بهتر است بدانید قیمت لوله اسپیرال نیز بسیار مناسب است. انتقال مواد، تامین هوای تازه محیط، زهکشی، مهندسی تصفیه آب، انتقال نفت و گاز، صنایع نظامی، صنعت برق و الکترونیک، سیستم‌های جمع‌آوری گرد و غبار و توسعه زیرساخت‌های صنعتی برخی از کاربردهای این محصول هستند. قبل از اقدام به ثبت سفارش لوله اسپیرال بهتر است بدانید این محصول به دو روش متفاوت تک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای تولید می‌شود که هر کدام از آن‌ها مزایا و معایب خاص خود را دارند؛ بنابراین آشنایی با این مراحل را باید در اولویت قرار دهید تا محصول خریداری شده با نیازهای پروژه تناسب داشته باشد.

9. آشنایی با قیمت لوله گلخانه و مشخصات آن

خرید انواع لوله گالوانیزه گلخانه از سایت آهن یک

لوله گلخانه‌ای یکی از لوله‌های پرکاربرد در صنایع است که از آن برای ساخت انواع گلخانه‌ها استفاده می‌کنند. علت استفاده از این محصول برای ساخت گلخانه، مقاومت بالای آن در برابر خوردگی، رطوبت و مواد شیمیایی است. همچنین قیمت لوله گلخانه نیز مناسب است و هزینه‌های ساخت پروژه را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.این محصول به دو روش سرد و گرم تولید می‌شود که در ادامه با ویژگی‌های هر کدام از آن‌ها آشنا خواهیم شد.

لوله گلخانه‌ای گرم: در این روش لوله‌های گلخانه‌ای در دمای بالای 420 درجه سانتی‌گراد با فلز روی پوشش‌دهی می‌شود. طول عمر لوله‌های تولید شده با این روش معمولا بین 25 الی 30 سال است. قیمت ارزان، افزایش طول عمر سازه، مقاومت در برابر آسیب و خراش و مقاومت در برابر رطوبت از جمله ویژگی‌های این محصول به شمار می‌روند. لوله گلخانه‌ای سرد:این لوله در حداکثر دمای 70 درجه پوشش‌دهی می‌شود. ضخامت لایه ایجاد شده بر روی فلز در این روش کمتر است و به همین دلیل مقاومت کمتری از لوله‌های گلخانه‌ای گرم دارد.

برای اطلاع از قیمت لوله‌های مختلف گلخانه‌ای دو راه پیش روی خود دارید؛ یا به صورت آنلاین به صفحه محصول مراجعه کرده و قیمت روز لوله را مشاهده کنید، یا با شماره‌های درج شده در سایت تماس بگیرید.

آشنایی با انواع لوله بر اساس درزدار و بدون درز بودن

تولید لوله در حالت کلی به دو روش درزدار و بدون درز (لوله مانیسمان) انجام می‌گیرد. هر کدام از این لوله‌ها دارای خواص و ویژگی‌های مخصوص به خود هستند. همچنین این مساله باعث متفاوت بودن قیمت لوله می‌شود. لوله‌های درزدار بعد از برش ورق و شکل‌دهی، لبه‌های لوله با جوشکاری به هم متصل می‌شود. فرایند انجام جوشکاری در لوله با توجه آلیاژ لوله متفاوت است. از جمله روش‌های معمول جوشکاری می‌توان به جوشکاری مقاومتی، جوشکاری با فرکانس بالا و جوشکاری القایی اشاره کرد. لوله‌های بدون درز به صورت جوشکاری تولید نمی‌شوند و بر روی آن‌ها هیچ خط جوشی وجود ندارد. در واقع این لوله‌ها به صورت مستقیم از شمش‌های فولادی ساخته می‌شود. از مهمترین ویژگی‌های لوله‌ بدون درز می‌توان به استحکام بالا در برابر فشار و دما اشاره کرد. به خاطر سخت بودن مراحل تولید، قیمت لوله مانیسمان بیشتر از لوله‌های درزدار است. اگر قصد سفارش انواع لوله با کاربردهای متفاوت را دارید حتما با مهندس ناظر پروژه یا کارشناسان آهن 1 مشورت کنید.

نکاتی برای خرید انواع لوله با بهترین قیمت و کیفیت

لوله‌هایی که در بازار خرید و فروش می‌شوند تنوع بسیار بالایی دارند؛ از این رو کسب اطلاعات کلی از لوله‌ها امری مهم پیش از خرید آنلاین لوله است. شما باید بدانید که هر لوله چه ویژگی‌هایی دارد و برای پروژه شما بهترین نتیجه را خواهد داشت. از طرفی قیمت انواع لوله را نیز باید مد نظر داشته باشید تا از لحاظ اقتصادی قابل توجیه باشد. برخی از مشخصاتی که در خرید لوله از بهترین سایت فروش لوله و اتصالات باید مد نظر داشته باشید عبارتند از:
  • ضخامت لوله
  • استانداردهایی که در تولید لوله استفاده کرده‌اند.
  • قیمت لوله
  • آلیاژ و گرید
  • سایز لوله
  • مقدار مورد نیاز
  • تست‌هایی که بر روی لوله انجام گرفته است.
  • وزن لوله
  • کارخانه‌های تولیدکننده

برای خرید این محصول و اطلاع از قیمت لوله آنلاین روش‌های مختلفی وجود دارد که با توجه به شرایط خود می‌توانید یکی از آن‌ها را انتخاب کنید. در صورتی که خرید انواع لوله در حجم زیاد را دارید، بهترین گزینه مراجعه به کارخانه است؛ اما اگر حجم سفارش انواع لوله پرکاربرد کم است، توصیه می‌کنیم به بنگاه‌ها و شرکت‌های بازرگانی مراجعه کنید.بازرگانی آهن یک؛ بزرگترین مرجع ارائه دهنده لوله با بهره‌گیری از کادر مجرب، خرید لوله را برای مشتریان ساده و راحت کرده است. برای خرید انواع لوله از بزرگترین سایت لوله کافی است به صفحه محصول مورد نظر در سایت مراجعه کرده و بعد از بررسی مشخصات و قیمت انواع لوله، سفارش خود را ثبت نمایید. سفارش شما توسط کارشناسان بررسی شده و در سریع‌ترین زمان به آدرس اعلامی ارسال می‌شود.

قیمت لوله به چه عواملی بستگی دارد؟

قیمت انواع لوله نوسانات زیادی دارد و تحت تاثیر عوامل مختلفی تغییر می‌کند. در صورتی که قصد خرید لوله آنلاین را دارید، آشنایی با این موارد کمک زیادی به شما خواهد کرد.

1. هزینه مواد اولیه برای تولید لوله‌های فولادی از مواد اولیه‌ای همچون سنگ آهن، ضایعات آهنی و برخی عناصر دیگر مثل کروم و نیکل استفاده می‌کنند. افزایش قیمت هر کدام از این مواد تاثیر مستقیمی بر روی قیمت نهایی دارد. زمان‌هایی که مواد اولیه برای ساخت این محصولات با کمبود مواجه می‌شود، قیمت لوله نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

2. نوسانات قیمت دلار افزایش یا کاهش قیمت دلار بر روی همه بازارها به خصوص بازار فروش انواع لوله تاثیر می‌گذارد؛ این تاثیرات گاهی مواقع به صورت مستقیم است و گاهی وقت‌ها به صورت غیرمستقیم. زمان‌هایی هم که مواد اولیه لوله‌ها به صورت وارداتی تامین می‌شود، قیمت دلار تاثیر بیشتری می‌گذارد.

3. هزینه حمل و نقل سومین عامل تاثیرگذار در قیمت لوله آنلاین، هزینه حمل و نقل است. علاوه بر هزینه حمل محصول از کارخانه به آدرس مشتری، هزینه‌های حمل و نقل دیگری هم در سفارش انواع لوله پرکاربرد دخیل هستند. از جمله این هزینه‌ها می‌توان به هزینه حمل مواد اولیه به کارخانه و هزینه حمل لوله از کارخانه به انبار اشاره کرد؛ بنابراین هر چقدر هزینه حمل و نقل بیشتر باشد، قیمت محصولات نیز افزایش پیدا می‌کند.

4. تاثیر نرخ تورم بر قیمت لوله تورم مساله‌ای است که همه صنایع خواه ناخواه با آن مواجه هستند و قیمت همه محصولات را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بازار آهن نیز از این قاعده مستثنی نیست و افزایش نرخ تورم باعث افزایش قیمت لوله آب فلزی و سایر لوله‌ها می‌شود.

5. عرضه و تقاضا عامل بعدی که در قیمت لوله تاثیر می‌گذارد، عرضه و تقاضا است. با اینکه قیمت اکثر محصولات در کشور ما به صورت دستوری مشخص می‌شود اما با این وجود عرضه و تقاضا هم تاثیر زیادی بر روی آن می‌گذارد.

6. سایر عوامل تاثیرگذار در قیمت لوله علاوه بر عواملی که در بالا معرفی کردیم، قیمت انواع لوله تحت تاثیر فاکتورهای دیگری هم قرار می‌گیرد. از جمله این عوامل می‌توان به کارخانه تولیدکننده، سیاست‌های اقتصادی دولت، در دسترس بودن انرژی و تحولات جهانی اشاره کرد.

 
براساس گفته های سایت eastern-steel  موارد زیر برقیمت انواع لوله تاثیر گذارند:
 • معاملات آتی بازار سرمایه
 • ماده اولیه تولید
 • عرضه کم
 • سطح فنی تولید
 

خرید انواع لوله از آهن یک

بازرگانی آهن 1 بیش از یک دهه سابقه فعالیت در بازار محصولات فولادی را دارد و به‌عنوان یکی از معتبرترین ارائه دهندگان انواع لوله شناخته می‌شود. در این مجموعه انواع لوله‌ها در ضخامت‌ها و ابعاد مختلف از بهترین کارخانه‌ها در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد. هدف ما ارائه محصولات با قیمت مناسب و کیفیت بالا است. شما می‌توانید از طریق تماس تلفنی، اطلاعات تکمیلی را در مورد انواع و قیمت لوله از کارشناسان آهن یک دریافت نمایید. در این مجموعه همه قیمت‌ها به صورت روزانه بروزرسانی می‌شود. ارائه فاکتور رسمی، فروش اعتباری، ارسال کالا به تمام نقاط کشور، مشاوره تخصصی پیش از خرید و ارائه گواهی نامه کیفیت از جمله خدمات این مجموعه هستند.

مشاهده بیشتر
مشاهده کمتر

سوالات متداول لوله