وزن انواع لوله

شرکت بازرگانی آهن یک ، تامین کننده ی انواع لوله ها اعم از :

(لوله مانیسمان رده ۲۰ ، ۴۰ ، ۸۰ ، لوله جدارچاه ، لوله داربستی ، لوله گالوانیزه ، لوله استیل ، لوله آتشخوار ، لوله تست گاز و …)

می باشد.

این شرکت زیر نظر شرکت فولاد اکسین اتحاد با شرکت ها و کارخانه هایی از قبیل :

شرکت مجتمع فولاد خراسان ، مجتمع فولاد مبارکه ، شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان و …

همکاری می کند.

جدول وزن لوله

جدول وزن لوله

تاریخ به روز رسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

لوله قطر ۱/۲ اینچ

متن زیر نویس: بر روی عنوان جدول ها کلیک کنید تا قیمت ها از کمتر به بیشتر نشان داده شود
قطر لوله ( اینچ )قطر لوله ( میلی متر )ضخامت لوله ( میلی متر )وزن هر متر ( کیلوگرم )
۱/۲۲۱/۳۱۰.۵۱
۱/۲۲۱/۳۱/۲۵۰.۶۳
۱/۲۲۱/۳۱/۵۰.۷۴
۱/۲۲۱/۳۲۰.۹۷
۱/۲۲۱/۳۲/۵۱.۲۱
۱/۲۲۱/۳۳۱.۴۵

تاریخ به روز رسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

لوله قطر ۳/۴ اینچ

متن زیر نویس: بر روی عنوان جدول ها کلیک کنید تا قیمت ها از کمتر به بیشتر نشان داده شود
قطر لوله ( اینچ )قطر لوله ( میلی متر )ضخامت لوله ( میلی متر )وزن هر متر ( کیلوگرم )
۳/۴۲۶/۷۱۰.۶۶
۳/۴۲۶/۷۱/۲۵۰.۷۹
۳/۴۲۶/۷۱/۵۰.۹۶
۳/۴۲۶/۷۲۱.۲۴
۳/۴۲۶/۷۲/۵۱.۵۲
۳/۴۲۶/۷۳۱.۸۱

تاریخ به روز رسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

لوله قطر ۱ اینچ

متن زیر نویس: بر روی عنوان جدول ها کلیک کنید تا قیمت ها از کمتر به بیشتر نشان داده شود
قطر لوله ( اینچ )قطر لوله ( میلی متر )ضخامت لوله ( میلی متر )وزن هر متر ( کیلوگرم )
۱۳۳/۷۱۰.۸۳
۱۳۳/۷۱/۲۵۱.۰۲
۱۳۳/۷۱/۵۱.۲۳
۱۳۳/۷۲۱.۶۱
۱۳۳/۷۲/۵۱.۹۴
۱۳۳/۷۳۲.۳۲
۱۳۳/۷۳/۵۲.۶۸
۱۳۳/۷۴۳.۰۵

تاریخ به روز رسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

لوله قطر ۱/۴-۱ اینچ

متن زیر نویس: بر روی عنوان جدول ها کلیک کنید تا قیمت ها از کمتر به بیشتر نشان داده شود
قطر لوله ( اینچ )قطر لوله ( میلی متر )ضخامت لوله ( میلی متر )وزن هر متر ( کیلوگرم )
۱-۱/۴۴۲/۲۱۱.۰۴
۱-۱/۴۴۲/۲۱/۲۵۱.۲۸
۱-۱/۴۴۲/۲۱/۵۱.۵۴
۱-۱/۴۴۲/۲۲۲.۰۱
۱-۱/۴۴۲/۲۲/۵۲.۴۸
۱-۱/۴۴۲/۲۳۲.۹۵
۱-۱/۴۴۲/۲۳/۵۳.۴۸
۱-۱/۴۴۲/۲۴۳.۸۵

تاریخ به روز رسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

لوله قطر ۱/۲-۱ اینچ

متن زیر نویس: بر روی عنوان جدول ها کلیک کنید تا قیمت ها از کمتر به بیشتر نشان داده شود
قطر لوله ( اینچ )قطر لوله ( میلی متر )ضخامت لوله ( میلی متر )وزن هر متر ( کیلوگرم )
۱-۱/۲۴۸/۳۱۱.۱۹
۱-۱/۲۴۸/۳۱/۲۵۱.۴۸
۱-۱/۲۴۸/۳۱/۵۱.۷۷
۱-۱/۲۴۸/۳۲۲.۲۹
۱-۱/۲۴۸/۳۲/۵۲.۸۱
۱-۱/۲۴۸/۳۳۳.۳۸
۱-۱/۲۴۸/۳۳/۵۳.۹۱
۱-۱/۲۴۸/۳۴۴.۴۲

تاریخ به روز رسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

لوله قطر ۲ اینچ

متن زیر نویس: بر روی عنوان جدول ها کلیک کنید تا قیمت ها از کمتر به بیشتر نشان داده شود
قطر لوله ( اینچ )قطر لوله ( میلی متر )ضخامت لوله ( میلی متر )وزن هر متر ( کیلوگرم )
۲۶۰/۳۱۱.۴۹
۲۶۰/۳۱/۲۵۱.۸۵
۲۶۰/۳۱/۵۲.۲۱
۲۶۰/۳۲۲.۹۳
۲۶۰/۳۲/۵۳.۶۴
۲۶۰/۳۳۴.۳۲
۲۶۰/۳۳/۵۵.۰۱
۲۶۰/۳۴۵.۶۲
۲۶۰/۳۴/۵۶.۲۶
۲۶۰/۳۵۶.۹
۲۶۰/۳۵/۵۷.۶۳
۲۶۰/۳۶۸.۱۳

تاریخ به روز رسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

لوله قطر ۱/۲-۲ اینچ

متن زیر نویس: بر روی عنوان جدول ها کلیک کنید تا قیمت ها از کمتر به بیشتر نشان داده شود
قطر لوله ( اینچ )قطر لوله ( میلی متر )ضخامت لوله ( میلی متر )وزن هر متر ( کیلوگرم )
۲-۱/۲۷۶۱/۵۲.۷۹
۲-۱/۲۷۶۲۳.۷
۲-۱/۲۷۶۲/۵۴.۵۹
۲-۱/۲۷۶۳۵.۴۸
۲-۱/۲۷۶۳/۵۶.۳۵
۲-۱/۲۷۶۴۷.۲
۲-۱/۲۷۶۴/۵۸.۰۴
۲-۱/۲۷۶۵۸.۸۹
۲-۱/۲۷۶۵/۵۹.۸۵
۲-۱/۲۷۶۶۱۰.۵۱

تاریخ به روز رسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

لوله قطر ۳ اینچ

متن زیر نویس: بر روی عنوان جدول ها کلیک کنید تا قیمت ها از کمتر به بیشتر نشان داده شود
قطر لوله ( اینچ )قطر لوله ( میلی متر )ضخامت لوله ( میلی متر )وزن هر متر ( کیلوگرم )
۳۸۸/۹۲۴.۳۸
۳۸۸/۹۲/۵۵.۴۶
۳۸۸/۹۳۶.۵۱
۳۸۸/۹۳/۵۷.۵۶
۳۸۸/۹۴۸.۵۸
۳۸۸/۹۴/۵۹.۵۸
۳۸۸/۹۵۱۰.۵۷
۳۸۸/۹۵/۵۱۱.۷۴
۳۸۸/۹۶۱۲.۵۱

تاریخ به روز رسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

لوله قطر ۴ اینچ

متن زیر نویس: بر روی عنوان جدول ها کلیک کنید تا قیمت ها از کمتر به بیشتر نشان داده شود
قطر لوله ( اینچ )قطر لوله ( میلی متر )ضخامت لوله ( میلی متر )وزن هر متر ( کیلوگرم )
۴۱۱۴/۳۲۵.۶۸
۴۱۱۴/۳۲/۵۶.۹۸
۴۱۱۴/۳۳۸.۳۸
۴۱۱۴/۳۳/۵۹.۷۶
۴۱۱۴/۳۴۱۱.۱۸
۴۱۱۴/۳۴/۵۱۲.۴۳
۴۱۱۴/۳۵۱۳.۷۵
۴۱۱۴/۳۵/۵۱۵.۲۱
۴۱۱۴/۳۶۱۶.۲۶

تاریخ به روز رسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

لوله قطر ۵ اینچ

متن زیر نویس: بر روی عنوان جدول ها کلیک کنید تا قیمت ها از کمتر به بیشتر نشان داده شود
قطر لوله ( اینچ )قطر لوله ( میلی متر )ضخامت لوله ( میلی متر )وزن هر متر ( کیلوگرم )
۵۱۴۰/۳۲/۵۸.۶۲
۵۱۴۰/۳۳۱۰.۳۶
۵۱۴۰/۳۳/۵۱۱.۹۵
۵۱۴۰/۳۴۱۳.۷۲
۵۱۴۰/۳۴/۵۱۵.۳۹
۵۱۴۰/۳۵۱۶.۹۵
۵۱۴۰/۳۵/۵۱۸.۷۵
۵۱۴۰/۳۶۲۰.۵۱

تاریخ به روز رسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

لوله قطر ۶ اینچ

متن زیر نویس: بر روی عنوان جدول ها کلیک کنید تا قیمت ها از کمتر به بیشتر نشان داده شود
قطر لوله ( اینچ )قطر لوله ( میلی متر )ضخامت لوله ( میلی متر )وزن هر متر ( کیلوگرم )
۶۱۶۸/۳۲/۵۱۰.۴۸
۶۱۶۸/۳۳۱۲.۵۸
۶۱۶۸/۳۳/۵۱۴.۶۹
۶۱۶۸/۳۴۱۶.۷۴
۶۱۶۸/۳۴/۵۱۸.۸۱
۶۱۶۸/۳۵۲۰.۷۹
۶۱۶۸/۳۵/۵۲۲.۷
۶۱۶۸/۳۶۲۴.۸۴
۶۱۶۸/۳۶/۵۲۶.۳۵
۶۱۶۸/۳۷۲۸.۶۵

تاریخ به روز رسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

لوله قطر ۸ اینچ

متن زیر نویس: بر روی عنوان جدول ها کلیک کنید تا قیمت ها از کمتر به بیشتر نشان داده شود
قطر لوله ( اینچ )قطر لوله ( میلی متر )ضخامت لوله ( میلی متر )وزن هر متر ( کیلوگرم )
۸۲۱۹/۱۳۱۶.۰۸
۸۲۱۹/۱۳/۵۱۸.۷۴
۸۲۱۹/۱۴۲۱.۳۹
۸۲۱۹/۱۴/۵۲۴.۰۳
۸۲۱۹/۱۵۲۶.۶۵
۸۲۱۹/۱۵/۵۲۹.۲۷
۸۲۱۹/۱۶۳۱.۸۹
۸۲۱۹/۱۶/۵۳۴.۴۴
۸۲۱۹/۱۷۳۷.۷۴