لیست قیمت لوله درز گاز خانگی

(۱۴۰۳/۰۴/۲۳)

نام کالابرندحالتسایزضخامتاستانداردواحدمحل بارگیریقیمت(ریال)
لوله درزدار گاز خانگی سایز 1 اینچ ضخامت 2.8 میلیمترسپاهانشاخه 6 متری12.8ISIRI3360کیلوگرمتهران6,760,000
لوله درزدار گاز خانگی سایز 1 اینچ ضخامت 2.8 میلیمترسپاهانشاخه 6 متری12.8ISIRI3360کیلوگرمتهران6,760,000
لوله درزدار گاز خانگی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2.3 میلیمترسپاهانشاخه 6 متری1/22.3ISIRI3360کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
لوله درزدار گاز خانگی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2.3 میلیمترسپاهانشاخه 6 متری1/22.3ISIRI3360کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
لوله درزدار گاز خانگی سایز 1/2 1 اینچ ضخامت 2.8 میلیمترسپاهانشاخه 6 متری1/2 12.8ISIRI3360کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
لوله درزدار گاز خانگی سایز 1/2 1 اینچ ضخامت 2.8 میلیمترسپاهانشاخه 6 متری1/2 12.8ISIRI3360کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
لوله درزدار گاز خانگی سایز 1/2 1 اینچ ضخامت 3 میلیمترسپاهانشاخه 6 متری1/2 13ISIRI3360کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
لوله درزدار گاز خانگی سایز 1/2 1 اینچ ضخامت 3 میلیمترسپاهانشاخه 6 متری1/2 13ISIRI3360کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
لوله درزدار گاز خانگی سایز 1/4 1 اینچ ضخامت 2.8 میلیمترسپاهانشاخه 6 متری1/4 12.8ISIRI3360کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
لوله درزدار گاز خانگی سایز 1/4 1 اینچ ضخامت 2.8 میلیمترسپاهانشاخه 6 متری1/4 12.8ISIRI3360کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
لوله درزدار گاز خانگی سایز 2 اینچ ضخامت 2.8 میلیمترسپاهانشاخه 6 متری22.8ISIRI3360کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
لوله درزدار گاز خانگی سایز 2 اینچ ضخامت 2.8 میلیمترسپاهانشاخه 6 متری22.8ISIRI3360کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
لوله درزدار گاز خانگی سایز 3 اینچ ضخامت 2.8 میلیمترسپاهانشاخه 6 متری32.8ISIRI3360کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
لوله درزدار گاز خانگی سایز 3 اینچ ضخامت 2.8 میلیمترسپاهانشاخه 6 متری32.8ISIRI3360کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
لوله درزدار گاز خانگی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2.3 میلیمترسپاهانشاخه 6 متری3/42.3ISIRI3360کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
لوله درزدار گاز خانگی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2.3 میلیمترسپاهانشاخه 6 متری3/42.3ISIRI3360کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
لوله درزدار گاز خانگی سایز 4 اینچ ضخامت 2.8 میلیمترسپاهانشاخه 6 متری42.8ISIRI3360کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
لوله درزدار گاز خانگی سایز 4 اینچ ضخامت 2.8 میلیمترسپاهانشاخه 6 متری42.8ISIRI3360کیلوگرمتهرانتماس بگیرید

با خدمات آهن ۱ آشنا شوید:

مشاهده بیشتر
مشاهده کمتر